Spotřební daň na víno a další vývoj jednání Vinařské asociace

V minulých dnech jsme Vás informovali o aktivitách představitelů Vinařské asociace ČR souvisejících s možností zavedení spotřební daně na tiché víno.  Veškeré kroky se opíraly o dokument Vinařské asociace ČR „ Argumenty proti zavedení spotřební daně na tiché víno“ (ke stažení zde), s cílem podrobně vysvětlit dopady na vinařství v ČR a zároveň naslouchat i argumentům zastánců návrhu.

Podařilo se nám na svou stranu získat řadu významných osobností, členů Parlamentu ČR. Tento další posun je potěšující zejména proto, že většinou patří do tábora zastánců úsporných opatření vlády. Naše aktivity pokračovali i v průběhu svátečních dnů.

Výsledkem je skutečnost, že pan poslanec za jihomoravský kraj Jan Husák (TOP09) předložil náš dokument přímo předkladatelům zavedení spotřební daně. Konstatoval, že argumenty Vinařské asociace ČR, jsou prvními od profesních občanských sdružení, které problematiku spotřební daně posouvají od konfrontační, do nové – odborné roviny a je třeba se jimi vážně zabývat.

Pan poslanec pak přijal roli koordinátora dalšího postupu a jednání mezi Vinařskou asociací ČR a navrhovateli zavedení spotřební daně.

Vážení kolegové vinaři, dnes jsme přesvědčeni, že spotřební daň na tichá vína nebude zavedena, v platnosti však i zůstává rčení „Nejásej, když jsi ještě nepřeskočil

Bude či nebude spotřební daň na tiché víno?

Vinařská asociace ke spotřební dani

Spotřební daň na tiché víno, kterou navrhla Vláda ČR jako jedno ze svých příjmových  opatření  pro roky 2013 – 2015, je pro Vinařskou asociaci ČR v současnosti problémem č.1. Vinařská asociace ČR se rozhodla podpořit Petici Svazu vinařů ČR, a to i přes názorové rozdíly v jiných oblastech.  Dle našeho přesvědčení však sama petice nic neřeší a je určitým podpůrným dokumentem.  V dnešním stavu věcí je dle našeho názoru důležitější práce tam, kde návrhy vznikají a kde se také schvalují, tj. na ministerstvech a v parlamentu.

Co proti dani děláme

I přes složitou politickou situaci v posledních týdnech iniciovali představitelé VAČR několik setkání s představiteli PSČR i jednotlivými poslanci. Jako důležité se ukázalo zejména vysvětlování problému zavedení spotřební daně ve všech souvislostech, tedy ne pouze s ohledem na sazbu daně samotné a její dopady na malé a střední vinaře. Naším největším překvapením pak byl fakt, že spoustu zákonodárců chápe zavedení daně právě jako ochranu malých a středních vinařů před levnými dovozovými víny. Ano, právě tady je třeba soustředit aktivitu všech vinařských institucí, a to bez ohledu na politické zaměření či ambice jejích představitelů.

Náš cíl

S nabytou znalostí mechanismu vzniku návrhu a dalšího procesu schvalování celého plánovaného balíčku zákonných opatření jsme došli k přesvědčení, že jediným možným řešením situace kolem spotřební daně je zasazení se o vyjmutí návrhu na její zavedení z těchto příjmových opatření Vlády. Řešením tedy dle našeho názoru nejsou odklady platnosti ani jiná komplikovaná řešení, která právě létají z úst některých představitelů, a to jak vládních, tak občanských. Po četných setkáních a dílčích informacích z právě probíhajícího legislativního procesu  v nás totiž roste přesvědčení, že zdravý rozum zvítězí a spotřební daň na tiché víno nebude .

Jsme odhodláni trpělivě v naší práci pokračovat, dávat argumenty na stůl, vysvětlovat a vysvětlovat všude tam, kde návrhy vznikají a schvalují se.  Nevěříme, že pomohou happeningy na náměstích!

Jde o vážnou věc, totiž o další existenci našich vinic a vinařství!

Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada se ihned v úvodu zabývala aktuálním tématem návrhu na zavedení spotřební daně pro česká a moravská vína a přijala následující prohlášení:

Vinařská asociace ČR se zásadně staví proti zavedení nenulové spotřební daně na české a moravské tiché víno. Valná hromada Vinařská asociace ČR se dne 11.4.2012 usnesla na podpoře všech aktivit vedoucích k zabránění zavedení nenulové spotřební daně. Vinařská asociace ČR podporuje společný postup vinařských institucí v této věci, i proto se připojuje k Petici Svazu vinařů ČR za nulovou sazbu spotřební daně na tiché víno. Přes oficiální proklamace ze strany Ministerstva financí, zavedení spotřební daně vytváří nerovnost podmínek producentů vína ve středoevropském regionu. Rakouský, slovenský i maďarský vinař se již nyní raduje z budoucích potíží českých kolegů pramenících z toho kroku. Argumenty pro zavedení spotřební daně v souvislosti s ochranou malých domácích producentů jsou nesmyslné, připomínající spíše ránu z milosti, než řešení problému. Pokud však chtějí ministerstva řešit problém malých a středních vinařů v souvislosti s nárůstem levných dovozů, měla by se zamyslet mimo jiné i nad efektivností po léta vkládaných prostředků do Vinařského fondu, které evidentně  nesplnily deklarovaný účel a byly fakticky využity mimo jiné i k podpoře dovozového vína. Zavedení spotřební daně na víno rozhodně nechrání malé a střední vinaře, ale naopak přispívá k jejich likvidaci.

Valná hromada se dále usnesla na znění závazného kodexu člena Vinařské asociace ČR.  Vinařská asociace se tak stává prvním sdružením v oboru, které podobný Kodex  přijalo.  Tento Kodex vymezuje pravidla pro své řádné členy a zároveň deklaruje skupinu vinařů, vinařství, vinohradníků, obchodníků s vínem a osobností, na kterých chce stavět svou další činnost.

Dále stanovila výši členských příspěvků. Pro všechny zakládající členy určila jednorázový členský příspěvek pro rok 2012 na částku 5000Kč. Pro každého dalšího člena pak řádný členský roční příspěvek ve výši 2000Kč.

Valná hromada se dále zabývala volbou Výboru a Dozorčí rady, zároveň stanovila termín konání další volební Valné hromady, která se uskuteční v lednu 2013. Svým rozhodnutím tak jasně vyjádřila záměr Asociace, opírat se o svou členskou základnu a umožnit nově příchozím členům nominovat své kandidáty do orgánů VA.

Výsledky voleb do Výboru VAČR:

Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef Dufek

Výsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

V Moravském Žižkově dne 11.4.2012

Stanovisko Vinařské asociace ČR k prohlášení o nákupu vín

Stanovisko Vinařské asociace ČR k novele zákona č. 321/2004 Sb – Hlášení o nákupech

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, jež je nyní v legislativním procesu v Senátu, obsahuje § 29 odst. 5 zák. č. 321/2004 Sb. Podle tohoto odstavce: „Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil rmut, mošt nebo víno, je povinen odevzdat do 15. ledna následujícího roku prohlášení o nákupu ke  dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok.“ SVČR navrhuje úpravu, podle které by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů. Zákon není třeba novelizovat, cílům dostačují již dnešní nástroje, jen je potřeba jich využívat. Každý dovoz vína nad 90 litrů musí mít průvodní doklad, cisternové odběry vína z EU v režimu podmínečného osvobození od spotřební daně jsou hlášeny na celní správě, kamiony doprovází jejich elektronický stín již od nakládky. Pokud je vůle evidovat navíc data na ÚKZÚZ je třeba poptávat data na celní správě, která je má všechna k dispozici. Víno, které skončí na trhu v České republice, musí být vybaveno minimálně náležitě vyplněnou fakturou s údaji: množství, druh, název vína. Každý kdo víno prodává dál na území ČR musí vést evidenční knihy minimálně ve formě účetní evidence. Tudíž pokud nakoupí 100 000 l stolního vína z Itálie a má k vínu doklad o koupi musí prodat zase 100 000 l stolního vína z Itálie. Pokud by se snažil poškodit trh s vínem, jde vše jednoduše prokázat doložením a nesrovnalostmi ve vedení vinařské potažmo účetní evidence.

Úprava navržená SVČR jen podporuje byrokracii a zavádí duplicitní podávání informací. Pokud je vůle potírat nekalé praktiky a znesnadnit prodej vína jinak označeného než při nákupu stačí pouze součinnost SZPI s celní správou a FÚ. Proto Vinařská asociace ČR navrhuje hlášení o nákupu v novele zákona zcela vypustit.

Navíc je nutné upozornit také na skutečnost, že návrh, podle, kterého  by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů nepostihuje ty dovozce, kteří dovážené víno plní do lahví a pak uvádějí na trh. Návrh tedy opět chrání velké producenty vín, kteří dovozem vykrývají nedostatek produkce vlastních hroznů.

Bojují za vinaře, nebo proti vinařům?

Vinařská asociace ČR se distancuje od všech aktivit , které pod záminkou ochrany vinařů před spotřební daní z tichého vína připravují blokády komunikací. Dle našeho názoru škodí zájmu českých a moravských vinařů. Jsme přesvědčeni, že můžeme své argumenty prosazovat jinými způsoby, než nástlakovými akcemi. Jsme přesvědčeni, že blokády mohou jen zvrátit příznivý vývoj v otázce zavedení spotřební daně na tichá vína. Mimo jiné tyto akce mohou poškodit obraz vinařů v očích našich zákazníků, kteří se tímto stávají „rukojmými“ těch, kteří neumí své argumenty prezentovat a prosadit je. Ano věříme, že právě naše argumenty jsou pevné a přesvědčivé, bojujeme za ně, bez blokád a zbytečných gest.

Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR

Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR  7.2.2012 Moravský Žižkov

Přípravný výbor nově vznikající Vinařské asociace ČR měl na programu přípravu a schválení stanov této nezávislé cechovní organizace a jasně se přihlásil k hájení zájmů malých a středních vinařů.

Stanovy jsou založeny na principech, které vycházejí z respektování názorů a potřeb, každého svého člena, jako osobnosti – vinaře či obchodníka s vínem. Dávají základ cechovnímu partnerství a to bez ohledu na politickou příslušnost, či orientaci a s rovným hlasovacím právem.

Základní body stanov:

–          Asociace je založena jako odborné sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru. Jejími členy jsou čeští a moravští vinaři a obchodníci s českými a moravskými víny

–          Cílem asociace je podpora a osvěta všech činností, které jsou založeny na odbornosti v oboru výroby, obchodu a marketingu vína.

–          Zvláštní důraz pak asociace klade na prosazení, zatím jen deklarovaných slibů a to zejména změnit postavení nejpočetnější skupiny malých a středních vinařů

–          Asociace má zájem na zprůhlednění financování marketingu a podpory vinařství. Jako svou prioritu vidí zvýšení efektivnosti vynaložených prostředků a stanovení produktivní strategie podpory vinařství u nás.

–          Asociace je odhodlána prosazovat snižování administrativního zatížení všech subjektů v oboru. Vylepšovat jejich konkurenceschopnost a dále naléhat na zrušení či reformu některých institucí deformujících trh s vínem, nebo nadměrně zatěžujících jednotlivé subjekty.

–          Hlavním formou dosahování cílů Asociace je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti výroby a obchodu s vínem, prosazovat zájmy Asociace a to zejména:
— praktická činnost sdružení ve spolupráci s orgány státní správy
— kooperace s jinými sdruženími
— poskytování servisních služeb svým členům
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

–          Každý člen asociace se zavazuje vystupovat v souladu s jejími stanovami

–          Asociace vystupuje jako samostatné a autonomní sdružení.

–          Členem asociace se může stát vždy jeden zástupce právnické, nebo fyzické osoby podnikající v oboru.

Přípravný výbor Vinařské asociace vyhodnotil své kroky a snahu napravit a zrušit nesmyslné hlášení o nákupu vín, které zatěžuje vinaře a obchodníky s českými a moravskými víny.

Konstatoval, že i přes další, zcela nelogický návrh představitelů SVČR, zachovat tuto povinnost pro všechny subjekty (nad 1000l/rok), se podaří prosadit náš návrh zrušit články 5. a 6. §29 vinařského zákona úplně.

Dále se přípravný výbor opět postavil proti snaze MF ČR zavést spotřební daň na víno. Pokládá zavedení spotřební daně i v souvislostech s dalšími daňovými zákony v ČR za návrh výrazně znevýhodňující výrobce vín z domácích produkce.

V Moravském Žižkově 7.února 2012