Otevřený dopis prezidentu SVČR

Otevřený dopis prezidentu SV ČR.

Pane prezidente Nyitrayi,

analyzovali jsme řadu Vašich vyjádření pro media i na jiných fórech v poslední době a konstatujeme, že jednak obviňujete Vinařskou asociaci z nečestnosti a hlouposti při zveřejňování informací a jednak poškozujete dobré jméno vinařství jako takového. Je nám velmi líto, že se to děje v souvislosti se skutečným palčivým problémem, kterým je poctivost při výrobě a prodeji vína, která nás trápí úplně stejně jako kolegy vinaře ze Svazu Vinařů ČR.

Bohužel musíme konstatovat, že účelově lžete a mlžíte a velmi nepromyšleným způsobem podrýváte důvěru v moravské vinařství jako celku. Navazujeme tak zejména na Vaše vystoupení pro Český Rozhlas Brno (zde) dne 7.2.2014, které jsme přepsali do dokumentu v příloze. Házíte totiž bez rozmyslu všechny vinaře do jednoho pytle svým vyjádřením např: “Čiže, pokuď se zákazník v každém druhém nákupu takového vína (sudového: pozn autora) dočká toho, že mu není prodáváno litr vína, ale třeba jenom půl litra vína a zbytek voda, tak nekupuje levné víno, ale kupuje drahou vodu.“ a vytváříte tak nepřátelskou atmosféru a špatný obraz vinařství užíváním nepřesných informací, které ohýbáte a dezinterpretujete.

Fakt, že téměř polovina kontrolovaných vín, o kterých hovoříte, vykazovala nějakou vadu, je přece něco zhola jiného a je třeba pečlivě vysvětlit, kde všude jsou skutečná pochybení. Vaše tvrzení „Nejsou to jen naše výmysly, ale ta fakta jsou jednoznačná a z těch kontrol vyplývá, že každý druhý nákup byl postižen touto vadou, nemluvím o kvalitě, nekvalitě, ale o tom, že je to víno falešné.“ je nesprávná a nepravdivá.

Pro přesnost tedy níže uvádíme analýzu všech zjištěných přestupků za období 5.8.2013 – 22.1.2014, které pokrývá statisticky přesně normální rozložení zjištění. Ze 108 případů nevyhovujících vzorků bylo problematických 46 odběrů sudového vína, ale z toho „jen 7“ případů byly podvody s přídavkem vody. Generalizace problému je zde nepřípustná a poškozuje paušálně pověst i poctivých vinařů. A především – při bližším pohledu zjistíte, že nejvíce problémů je s lahvovým vínem v retailu a tedy osamocený Váš útok zaměřený pouze na segment sudových vín je zcela nedostatečným a účelovým pojetím problematiky.

Vedle toho popíráte jakékoliv informace o návrzích na omezení prodeje sudového vína a účasti SVČR na těchto aktivitách, ovšem sám v rozhovoru tvrdíte, že disponujete analýzou černého trhu s vínem od října 2013a již jste zahájili o tom jednání. Nechceme zde zmiňovat informace podávané ústně na různých setkáních s Vámi nejen s členy výboru VAČR i Vaše vyjádření na jiných fórech,,, ale všichni (a je jich opravdu mnoho), co Vás slyšeli, vědí své.

Tvrdíte, že jste nic nezačal(i) a že VAČR „pitomě“ informace zveřejňuje. Pravdou však je, že první článek s Vaším komentářem vyšel v Lidovkách dne 29.1. 2014 (zde). Je zde zřejmá a nepopíratelná podobnost rétoriky s Vaším rozhovorem pro ČR Brno a právě tato původní vyjádření byla podnětem pro VAČR k reakci, kterou tak odsuzujete . VAČR reagovala dopisem novinářům, který vyšel 30.1.2014 (zde). Zde jste kategoricky neodmítl naše varování, ale pokoušel jste se věc zlehčovat. Dne 4.2. vyšel další článek v celostátním Deník.cz (zde). V tomto článku úvahy o omezení prodeje sudového vína potvrdil i pan Vajčner ze Znovínu, významný člen SVČR, zatímco Vy jste vše naopak označil za spekulace s vyjádřením, že „nic takového neexistuje“ a podsunul Vinařské asociaci jakési nejasné úmysly.

Pane prezidente, jako osoba s odpovědností a zastávající důležitou funkci s vlivem na dění ve vinařství a osoba reprezentující určitou skupinu vinařů užíváte výroky, které poškozují nás stejně jako celou vinařskou obec. Je nám líto, že patrně nejste kompetentní v otázkách trhu s vínem v ČR, který jak dobře víte, má mnoho podob a segmentů. Žádáme Vás, abyste byl objektivní a ve své snaze za zvýšení kvality vína nepoškozoval zájmy vinařů ve prospěch jiných. Budeme proto nadále pokračovat v informační aktivitě a uvádět na pravou míru Vaše vyjádření i aktivity a budeme apelovat na naše kolegy vinaře, aby Vás konfrontovali se svými názory. Apelujeme i na Vás, abyste byl ve vyjádřeních korektní a odlišil přísně, kdy se vyjadřujete v zájmu členů SVČR a naopak v zájmu všech moravských a českých vinařů jako celku, což, bohužel, není vždy totéž.

Za výbor VAČR

Josef Valihrach

Jiří Maděřič

Petr Marek

Libor Průdek

Josef Dufek

Příloha k dopisu

Vinařská asociace ČR se postavila proti návrhům na zákaz sudových vín i kolkování vín

Valná hromada Vinařské asociace ČR se vyslovila jasně proti návrhům na zákaz prodeje sudových vín a kolkování lahví vína

Pátek 24.ledna 2014 Moravský Žižkov

Valná hromada Vinařské asociace ČR na svém zasedání vyhodnotila dokumenty týkající se podpor některých projektů Vinařského fondu ČR, které získala na základě zákona o poskytování informací.

Valná hromada bohužel konstatovala, že připomínky k fungování VF ČR se ukázaly jako opodstatněné a rozhodla o dalším postupu zejména v případech podezření protizákonného vyplácení podpor.

Dále se členové zabývali problematikou připravovaného návrhu na výrazné omezení prodeje či dokonce zákazu sudových vín. Tato opatření nevidí VA ČR, jako účinná v boji proti nekvalitním nebo falšovaným vínům na českém trhu. Podvodníkům totiž nezáleží na tom, zda své patoky naplní do malé či velké nádoby! Řešení spatřujeme v efektivním využívání současných nástrojů, tedy posílení kontrol v terénu a posílení rozpočtu SZPI. Zákaz prodeje sudových vín povede jen k přenesení problému do segmentu lahvových vín, a výrazně poškodí opět zejména poctivé domácí vinaře, kteří nabízejí kvalitní lahvová vína z hroznů našich vinic.

Oprávněný argument o nedostatku inspektorů v terénu pak neumožní důslednou kontrolu vín plněných do jiných – povolených nádob menšího objemu.

Zákaz prodeje sudových vín VA ČR vnímá, jako opatření vyvolané velkými společnostmi, které jsou pod vysokým konkurenčním tlakem a tímto krokem si chtějí zvýšit podíl na trhu.  Naopak pro mnoho menších vinařů, stejně tak i pro mnohé specializované prodejny s víny by byl tento zákaz likvidační.

V návrhu na kolkování vín spatřuje VA ČR postupný krok k zavedení spotřební daně na víno a nechápe, jak může Svaz vinařů ČR takové opatření navrhnout přesně rok po té, co se i díky úsilí VA ČR podařilo zamezit zavedení spotřební daně. Svaz vinařů ČR již zřejmě zapomněl na výsledky studie, kterou financovali z vlastních zdrojů vinaři z celé ČR.

V podvečerních hodinách pak proběhlo neformální setkání členů a sympatizantů VA ČR. Členská základna Vinařské asociace ČR se rozrostla během jediného dne o necelé dvě desítky členů.

Děkujeme za důvěru.

Za Výbor Vinařské asociace ČR

Josef Valihrach

Ing. Jiří Maděřič

Ing. Petr Marek

Zármutek nad vinařskou obcí

Vinařská asociace s nesmírným zármutkem vyjadřuje hlubokou soutrast všem pozůstalým po nestoru českého a moravského vinařství. Pan prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. nás opustil v požehnaném věku 89 let dnes 7.6. v ranních hodinách. Poslední rozloučení s touto významnou osobností, která spojovala všechny vinaře u nás bude v sobotu 15. června v 17:00 na zámku v Lednici.

Plán podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014-18

Zástupci Vinařské asociace ČR se zúčastnili připomínkování Plánu podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014 až 2018 na Ministerstvu zemědělství ČR

Jednalo se o již druhé setkání na toto téma, kde byly dále diskutovány připomínky ze strany Vinařských sdružení a svazů. Je nutné podotknout, že existuje riziko, že EK nebude chtít finance pro ČR uvolnit. Tudíž by byl program restrukturalizace na další období v ohrožení.

Přítomen byl za SVČR Martin Půček, za Cech českých vinařů Jiří Čábelka a za Vinařskou asociaci ČR Jiří Maděřič a Petr Marek.

Vinařská asociace ČR se snažila, aby vedle podpor na restrukturalizaci vinic, které zůstanou zachovány s většími úpravami (nebude možné kombinova „změnu odrůdové skladby“ a „zvýšení počtu keřů na vinici“), prosadila také úpravu podpor v části zpracovatelské investice. Naším cílem bylo podporu investic zpřístupnit více malým a středním vinařstvím:

Vinařská asociace ČR podpořila investice do pořízení sudu s objemem nad 600l  a speciálních kvasných nádob s aktivním potápěním s nadějí, že podporu využijí i malí a střední vinaři. Při projednávání podpor na zlepšení technologie stáčení vín – pořízení Cross-flow filtru a zaslala toto připomínkování:

Navrhovali bychom z programu vypustit výše uvedenou konkretizaci „pouze na pořízení Cross-Flow filtru“. Tedy v „Akci: Investice na zlepšení technologie stáčení vín“ navrhujeme redefinici „Pod-akce 1“ na „Pořízení nové filtrační technologie“ a to bez uvedení konkrétní technologie. Dále by bylo třeba náležitým způsobem přeformulovat kvantifikaci cíle opatření.

Hlavní ideou bylo rozšířit podporu investic malým a středním vinařstvím, která z jakéhokoli důvodu neuvažují o investici do technologie Cross flow, ale do jiného typů nového filtračního zařízení.

Bohužel se proti našemu návrhu postavil Svaz vinařů ČR, jmenovitě pan Martin Půček a také Cech Českých vinařů konkrétně pan Jiří Čábelka. Tento názor pak prezentoval na konec i pan Ing. Antonín Králíček, jako názor většiny vinařů a náš návrh neprošel. Zřejmě si takto naši kolegové představují konkrétní a hmatatelný projev podpory malých a středních vinařů.

Výsledná navrhovaná struktura podpor z MZE  tak vypadá takto:

Restrukturalizace a přeměna vinic podpora v letech 2014-18         20. 620. 000 EUR  (tedy  536milKč)

Podpora investic v letech 2014-18                                                           5.155. 000 EUR   (tedy 130milKč)

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s činností Vinařského fondu ČR

Vinařská asociace ČR se dlouhodobě zabývá analýzou činnosti Vinařského fondu ČR a snaží se přispět k efektivnímu využívání prostředků, které do něj vkládají vinaři, kraje i stát.

Dospěli jsme do okamžiku, kdy žádáme Vinařský fond o poskytnutí informací k projektům, které mají efektivním způsobem podporovat marketing našich produktů. Posuďte sami kam jsou investovány prostředky z Vinařského fondu ČR.

Zde je naše žádost o poskytnutí informací z VF:

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“

-Výbor Vinařské asociace ČR žádá Vinařský fond o informaci, jakým způsobem jsou slučitelné vyplacené podpory následujících projektů s tzv. Notifikací státní podpory prostřednictvím VF ČR ze dne 14.3.2006, která zavazuje Českou Republiku k tomu, že tato podpora vyplacená jednomu subjektu v období 3 let nesmí přesáhnout částku 100000 EUR.  A zároveň žádá o zaslání kompletních náhledů do smluv a vyúčtování těchto subjektů.

RUBICON spol. s r.o. za 4 roky vyplacená podpora 10.000.000 Kč

RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) propagace vín z Moravy, Čech – projekt Svatováclavské vinice 2011 2 000 000,00 6.1.2012
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) marketingová spolupráce – Svatováclavská vinice 2010 2 000 000,00 5.1.2011
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Smlouva o marketingu – projekt Svatováclavské vinice 2010 2 000 000,00 Kč 8.1.2010
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) projekt propagace tuzemských vín – Svatováclavská vinice v Praze 2008 2 000 000,00 Kč 28.1.2009
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) marketingová podpora – propagace vinařství Svatováclavská vinice 2009 2 000 000 19.6.2009

Praga Mystica s.r.o. spojených s náklady na tyto projekty: za 4.roky vyplacená podpora celkem 7.936.000Kč

Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 500 000,00 30.1.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 27.2.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 17.4.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 800 000,00 14.5.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 596 000,00 26.6.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 4.5.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 21.6.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 9.11.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) Růžová vína na zámku Zbiroh 23.5.2009 40 000 16.7.2009

Svaz vinařů České republiky za jediný rok 2011 vyplacená podpora 4.312.000

z toho za soutěž Vinařství roku 2010 2.500.000Kč

Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. b) Zajištění čínností dle zákona č. 321/2004 Sb., ust. § 31  odst. 4 písm. b) 2010 500 000,00 18.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) fotografie odrůd vín – technické zhodnocení 2010 62 200,00 25.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a) Svatomartinské v Japonsku 2010 100 000,00 3.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) webové stránky 2.7.1905 150 000,00 17.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) spolupráce 2011 2011 500 000,00 4.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) Vinařství roku 2010 17.3.2011 2 000 000,00 28.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) smlouva o zajištění činnosti 2. Platba 2011 500 000 28.7.2011

–          Žádáme Vás o poskytnutí kompletních podkladů na základě  kterých byl vybrán vítěz výběrového řízení na komunikační kampaň 2013 – 2015, včetně porovnání nabídek.

–          Zdůvodnění 2 500 000 Kč na projekt Wine Book pro SVČR, na základě jakých podkladů se jedná o tuto částku? Databáze vinařů je již vybudována na Wineofczechrepublic.cz. Jaký další přínos s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků Rada VF očekává?

–          Žádáme Vás o poskytnutí všech informací týkajícího se všech ročníků soutěže Vinařství roku, zejména pak vyúčtování podpor jednotlivých ročníků. Žádáme také VF o poskytnutí informací o všech dalších nákladech VF souvisejících s tímto projektem.

–          Žádáme kompletní informace k vratné části dotace na výsadbu vinic, která byla již 2-krát odložena a nyní je hrazena z rozpočtu VF. Jakým způsobem bude dále postupováno, když splátky mají výrazný progres. Kdy budou vinaři srozuměni s řešením  oné vratné části dotace.

V Hustopečích  18.4.2013

Za Radu Vinařské asociace ČR

Petr Marek

Poškození firmou G-Trans Group s.r.o

Vážení poškození firmou G-Trans Group s.r.o.,

doporučuji všem aby podali trestní oznámení na tuto firmu. K tomu potřebujete kopie mailové komunikace, dodacích listů, rámcových smluv a faktur. Výhodou je pokud dodáte i IP adresu, ze které jste byli firmou kontaktováni podle návodu zde. Pokud máte informace o řidiči a vozidle, které zboží odvezlo přiložte je též. Usnadníte tím PČR práci a zrychlíte její činnost.

!!! Upozorňujeme, že firma odebírala nejen víno, ale i gumárenské výrobky, navigace, PC, dřevo, atd. !!!

Trestní oznámení se podává na služebnu, pod kterou Vaše firma patří, doporučuji si ověřit na stránkách PČR nejbližší spádovou obec nebo okrsek. Samozřejmě lze kontaktovat policii v Třebíči, SKPV OHK ÚO Třebíč, ul. Bráfova 1247/11,
674 01. Zde je výzva k součinnosti od PČR.
Hromadné podání nelze uskutečnit.
Zde je číslo jednací celé spisové značky : č.j. KRPS-32900/TČ-2013-010771 pod kterou jsou všechny případy evidovány.

Celý případ nyní šetří policie v Třebíči a pro rozsah to nějakou dobu zabere, proto je zbytečné kontaktovat kohokoliv z tamního oddělení. Vyčkejme až nás sami vyzvou.
Policie již zadržela podezřelé osoby a jejich sklady právě prohledává a inventarizuje,

za Vinařskou asociaci ČR

Jiří Maděřič

Pozor vinaři a obchodníci na firmu G-Trans group

UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITY FIRMY G-TRANS GROUP.

Firma G-Trans Group se na nás obrátila s žádostí o stažení tohoto článku, mi jej stáhnout nechceme, ale jejich dopis zveřejňujeme. Neboť je pro nás důležité umožnit vám reakci firmy, škoda jen, že nekomunikuje s poškozenými.

From: Gtrans Group [mailto:info@gtrans.cz]
Sent: Friday, March 08, 2013 12:12 PM
To: info@vinarskaasociace.cz
Subject: žádost o odstranění výzvy

Dobrý den,

Reaguji na upozornění uvedené na vašich webových stránkách viz http://www.vinarskaasociace.cz/asociace/0/0/0/0/0/discussion-all/60#bott60 ve kterým je uveden odkaz na upozornění Policie ČR.

Ve spolupráci s Policií ČR, se kterou jsme v součinnosti v řešení problému neuhrazených faktur způsobených druhotnou platební neschopností díky našim odběratelům byl text na webu Policie ČR smazán a dále je věc šetřena standardní cestou.

Nepravdivé prohlášení na Vašich webových stránkách nás poškozuje a tímto Vás žádám, aby jste tento text okamžitě odstranili, jelikož link na který se odkazujete již není pravdivý.

Pokud má někdo z Vašich vinařů problém s uhrazením, nechť se obrátí na tento email či Policii.

Věřím, že poškozující text bude z Vašich webových stránek obratem odstraněn a nebudeme muset dále věc řešit s našim advokátem s žádostí o náhradu škody za poškozování jména naší společnosti.

S pozdravem

Richard Foltýn
jednatel společnosti

——————————————
info@gtrans.cz
www.gtrans.cz

G-Trans Group s.r.o.
sídlo firmy: Mezibranská 1579/4 / 110 00 Praha
tel: +420 773 450 457 / fax: +420 226 531 119

ŽÁDÁME POŠKOZENÉ VINAŘE ABYCHOM SE SPOJILI A PODALI HROMADNOU ŽALOBU.

Desítky vinařů a obchodníků byli na sklonku minulého roku vyzváni k účasti na výběrovém řízení na dodávku vína pro firmu G-Trans Group s.r.o. .

Ti nejšťastnější z vás byli kontaktováni, jako vybraní dodavatelé. Firma si víno odvezla a dosud nezaplatila poškozeným vinařům nikdo nezvedá telefon a nereaguje na dopisy.

Jediným podílníkem a jednatelem společnosti je Richard Foltýn s trvalým bydlištěm na obecním úřadě Vacenovic, tato skutečnost je silně podezřelá.

Prosím všechny poškozené, aby nás kontaktovali a podali společnou žalobu o dlužnou částku.

odkaz na výzvu PČR

Dalším problematický subjekt,  na který nás upozornili vinaři :

Zde uvádíme přímý kontakt na problematického zákazníka:

Radek Ingr. ingrr@atlas.cz

Vinařská 706 (také 242) 687 37  Polešovice Tel: 773 075 023, 777 479 641

Jde o velmi nespolehlivého „zákazníka“. V žádném případě mu svá vína nedávejte na fakturu. Opět hrozí problém s vymáháním.

VA

Valná hromada VAČR

Zápis z jednání VH VAČR

24.1.2013

V Moravském Žižkově

Zahájení VH VAČR:

Zapisovatel: Jiří Maděřič

Ověřovatel: Jan Horešovský

Předseda Josef Valihrach zahájil jednání VH úvodním proslovem.

Poté místopředseda ing Petr Marek zhodnotil uplynulý rok činnosti VAČR. Zmínil v bodech všechny významné činnosti např. zrušení nesmyslných hlášení, úlohu VAČR v ozázce hrozícího zavedení SPD z vína, účast VAČR na jednání s VF a na Mze.

Místopředseda Jiří Maděřič v krátkosti rozvedl komunikaci s VF a SZPI.

Volba návrhové, mandátové a volební komise: Bylo rozhodnuto, že o všech bodech bude rozhodnuto v plénu účastníků.

Valná hromada se dohodla na ponechání členského příspěvku ve výši 2000,- Kč/ rok.

Hlasováním valné hromady bylo zvoleno složení předsednictva i dozorčí rady ve složení:

 

Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef Dufek

 

Výsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

Byli přijati nový členové: Oldřich Drápal st.

Vinařství Jakubčík Brumovice

Bylo odsouhlaseno ukončení pronájmu kanceláře v Hustopečích a přesunutí sídla VAČR na adresu: Chalúpky 1, Moravský Žižkov, 691 01.

VH VAČR se usnesla aktivní podpoře prodeje moravských a českých červených vín formou komunikační kampaně.

Spotřební daň z vína nebude

Nadpis snad mluví za vše. Ve čtvrtek podvečer se v hotelu Galant konalo setkání týdeníku EURO. Během setkání vystoupil pan Ladislav Minčič 1. náměstek ministra financí s dlouho očekávanou novinou, jíž rozptýlil všechny dohady a mýty kolem zavedení nenulové spotřební daně od 1.1.2014. Informace byla sdělena fóru účastníku z řad vinařské obce. To že samotný návrh existuje je informace stará již jeden rok. Teprve dnes přijel pan Minčič s informací, nebo lépe řečeno s posláním sdělit rozhodnutí premiéra a ministra financí, že návrh nebude předložen ani na jaře příštího roku, ani na podzim. Tudíž nebude do voleb předložen vůbec. Tato informace se zrodila již dříve, ale dodnes se o ní jen spekulovalo. Vinařská asociace nemalou měrou přispěla k odklonu od myšlenky zdanění vína. Analýza dopadů zavedení spotřební daně vypracovaná SVČR se tedy bude hodit jen možná do budoucna proti myšlenkám nové vlády.

Přejeme všem spoustu zábavy s nezdaněným vínem.

Za vinařskou asociaci Jiří Maděřič

Zkoušky odborné způsobilosti – další zbytečný nesmysl

Nejožehavějším tématem posledních dnů pro vinohradníky je bezesporu termín “ odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“. Jak jste si možná všimli, na počátku roku se objevila informace o zeštíhlení aparátu MZe, kde ministerstvo navrhovalo spojení SZPI a SRS. Informace někam zapadla a ejhle objevila se vyhláška 206/2012 Sb. K dané vyhlášce a zákonu existuje manuál k postupu. Ve zkratce a v praxi to znamená, že každý traktorista co pracuje s postřikovačem musí mít odbornou způsobilost I. stupně, který předpokládá absolvování základního kurzu v délce min 12 hodin u některé ze školících firem. Tento traktorista ovšem nemůže rozhodovat o postřicích samostatně, ale musí být dohlížen osobou se způsobilostí II. nebo III. stupně. Tyto dva stupně obnáší složení zkoušky rostlinolékaře na SRS. Všechny 3 stupně se musí jednou za pět let obnovovat.  Tyto povinnosti platí od 1.1.2013. Nechceme tvrdit, že SRS tímto krokem chce dokázat svou účelnost a potřebu samostatnosti, ale … . Jinak si nedokážu vysvětlit, že to co dělali generace před námi bez jakýchkoliv omezení a byrokratické zátěže, se nyní musí všichni naučit a být ověření zkouškou na SRS.
Původní směrnice ES , ze které vychází novela vyhlášky, nikde nestanovuje přesný postup pro naplnění dané směrnice státy EU.  Je to jen dílo našich úředníků. Pokud by úředníci naplnili směrnici prohlášením, že všichni zemědělci zapojení do IP splňují požadavky směrnice a ostatní budou muset zkoušky podstoupit, mělo by to naprosto stejný efekt. Směrnice totiž národním institucím nařizuje „zvýšení povědomí o používání pesticidů a omezením jejich aplikace v členských státech“ to jest to samé, co splňují zemědělci v IP. Navíc po pečlivém studiu příručky se nikdo nedozví nic, co by dopředu nevěděl, vše co je obsahem je založeno na odpovědné praxi. Navíc neexistuje žádný jiný výstup z celé akce SRS než ten, že účastník dostane papír na to, co nepotřebuje. Příručku pro složení zkoušek naleznete zde, otázky a odpovědi ke zkouškám zde. Více informací na stránkách SRS.

Celá akce je v kontextu dnešní byrokracie dalším krokem prohlubování presumpce viny. Vše proti čemu stojíme, je právě na ní založeno, nikdo si nedělá hlavu s tím, že zákon porušit znamená vystavit se riziku postihu. Dnešní úředník není pátračem po „zlořádech“ nýbrž kontrolorem hlášení, kterými dokazujeme dopředu svou nevinu.

Místopředseda Vinařské asociace ČR

Ing. Jiří Maděřič

Kontakty na provádění zkoušek
Zde je kontakt pověřeného školitele pro „traktoristy“ v nejbližším termínu:
Seminář dne 6.,7. 12 v Hustopečích, cena  650,- Kč/ osobu za 2- denní seminář
722 913 337
724 006 988
dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

Školení se zkouškou na SRS proběhnou do konce roku 3:
8.11., 6.12. v Brně
Kontaktní údaje: Ing. Brnický Pavel
SRS oblastní odbor Brno, pracoviště, Brno-venkov,
Zemědělská 1a, 613 00 Brno
E-mail: pavel.brnicky@srs.c
Telefon: 724 284 088

15.11. v Břeclavi (pí Čapková Lenka: 519 374 181)
Další zkoušky budou vypsány po novém roce