Jožka Valihrach ml. : Podařilo se zachovat specifické postavení vína v náhledu evropské legislativy

Jak jistě víte Vinařská asociace je součástí sdružení CEVI – Evropského sdružení Nezávislých vinařů. Společně tak prosazujeme na evropské úrovni zájmy nejen vinařů. Náš zástupce při CEVI Jožka Valihrach ml. se již několikrát zúčastnil společného zasedání. Naposledy pak 10-11. května, kdy proběhlo další důležité setkání Evropských nezávislých vinařů v Bruselu o budoucím postupu. Jednání se zúčastnili europoslanci jako Herbert Dorfmann, Franc Bogovič nebo naši Tomáš Zdechovský a Martin Hlaváček.
Společným postupem se nám, tak podařilo zachovat specifické postavení vína v náhledu evropské legislativy a strategických koncepcí s ohledem na jeho „zdravotní rizika“. Normální konzumace vína nebude tedy zařazena například na úroveň cigaret (ustoupilo se tedy na omezení spotřeby v populaci, či varovné nápisy na lahvích atd.)
V této aktivitě budeme nadále pokračovat a informovat o vývoji.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli k  této dobré věci.

 

 

Vinařská asociace ČR zřídila transparentní účet pro příspěvky na pomoc postiženým tornádem !

Vinařská asociace ČR zřídila transparentní účet u České spořitelny, kam lidé přispívají s cílem finanční pomoci těm lidem, kteří jsou zasažení tornádem v Jihomoravském kraji. Naši členové žijí a pracují v tomto kraji a tedy přesně vědí, který ze sousedů potřebuje pomoc nejvíce. Pomoc není určena jen členům spolku, ale všem kteří ji naléhavě potřebují. Všichni členové spolku pracují zdarma a částka nashromážděná na účtu bude ve 100% vyplacena konkrétním fyzickým osobám. I proto jsme se rozhodli zřídit vlastní transparentní účet. Postup koordinujeme mimo jiné také s místostarostou Hrušek Markem Babiszem .

 

Transparentní účet:

číslo účtu.: 6023490329/0800 Mezinárodní formát IBAN: CZ6408000000006023490329 BIC GIBACZPX

Při platbě uvádějte prosím text TORNÁDO

Zde je odkaz na tento transparentní účet, kde můžete sledovat aktuální stav účtu i jednotlivé příspěvky

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6023490329/Vinarska-asociace-CR-,-z.s.

Děkujeme, že pomáháte!

 

 

Rada Vinařského fondu na základě podnětů vinařů na svém jednání dne 21. 4. 2020 rozhodla o odkladu splatnosti odvodů do Vinařského fondu

Rada Vinařského fondu na základě podnětů vinařů  svém jednání dne 21. 4. 2020 rozhodla o odkladu splatnosti odvodů do Vinařského fondu. Odvody je tedy možné uhradit až na konci roku 2020 tak, aby na účet Vinařského fondu byly připsány 31.12.2020. V tomto případě nebudou účtovány penále.

Tuto možnost podpory zejména menších vinařů v dnešní složité době zmiňoval předseda Vinařské asociace ČR Josef Valihrach již 26.3.2020 v rozhovoru pro iDnes. Přesto, že se jedná o minimální pomoc, jsme rádi, že jeho slova byla vyslyšena.

Více informací k odvodům vám poskytne Ing. Ctibor Dolanský dolansky@vinarskyfond.cz tel.: 541652473

 

Za nesplnění povinnosti využít povolení k výsadbě v době platnosti omezení díky epidemiologické situaci nebudou uplatňovány správní sankce…

Vážení kolegové,

Ministerstvo zemědělství doporučilo ÚKZÚZ využít ustanovení čl. 64 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a označit kritickou epidemiologickou situaci a s ní spojená omezení za „vyšší moc“ a za nesplnění povinnosti využít povolení k výsadbě v době jeho platnosti z důvodu této vyšší moci neukládat správní sankce. V zájmu nenavyšování administrativní zátěže doporučilo ministerstvo presumovat účinek vyšší moci a neudělovat sankce bez nutnosti hlášení a prokazování této skutečnosti a to u všech povolení vydaných v roce 2017 a 2018.

ÚKZÚZ toto doporučení akceptoval a správní sankce udělovat nebude.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/vinohradnici-nebudou-muset-platit-pokuty.html

https://bit.ly/2KrKc6V

Přeji Vám všem v této nelehké době pevné zdraví  a pokud možno klidné dny

Ing. Hana Routová

MZe Vedoucí oddělení pro víno

Otevřený dopis Nezávislých vinařů Vládě ČR

 

Pane Premiére, Vládo České republiky,

Obracíme se na Vás v době, kdy celá naše společnost, čelí celosvětové pandemii. Pandemii, kterou ani Vláda, ale ani my Nezávislí vinaři České republiky nemohli předvídat.

Chápeme složitou situaci, ale zároveň čelíme následkům nařízením Vlády ČR, tedy nařízeními, pod kterými jste podepsáni Vy – ministři. Někteří z Vás před 30 lety začínali jako malí živnostníci.

Jistě tedy i VY chápete, že MY – Nezávislí vinaři ČR, vinaři, kteří mají své vlastní jméno na etiketách našich produktů, jsme Vaším rozhodnutím poškozeni. Poškození jsou i další členové našich rodin, kteří nesou stejné jméno. Jsou na něj hrdí, protože každá naše rodina si své dobré jméno budovala svou každodenní prací, a to bez ohledu na svou politickou orientaci.

My všichni s nadějí vyhlížíme konkrétní opatření Vlády ČR, která mají snížit dopad na omezení naší činnosti, tedy omezení, která byla vyhlášena na základě Krizového zákona. V této souvislosti si Vám dovoluji předložit několik reálných problémů, kterým čelíme:

 • Po poklesu odbytu produktů malých a středních vinařů ve specializovaných prodejnách po platnosti nové Vinařského zákona přichází další rána
 • Již čtyři týdny se potýkáme s totálním propadem prodejů v segmentu HORECA, který souvisí s jejich uzavřením – jedná se o stěžejní prodejní kanál našich výrobků
 • Naše pohledávky u odběratelů v segmentu HORECA jsou z 97% po době splatnosti, protože naprostá většina subjektů, přestala hradit své závazky.
 • Tímto se dostáváme do platební neschopnosti a nejsme schopni uhradit ani aktuální DPH protože faktury byly vystaveny, ale ne uhrazeny
 • Péče o vinice je celoroční proces, který nelze přerušit či oddálit. Každý úkon ve vinici je dán průběhem vegetačního cyklu a náklady na údržbu vinic jsou kontinuální, bez ohledu na vnější vlivy
 • Naše situace není shodná s jinými výrobci, či obchodníky – nemůžeme přerušit ani odložit výrobu – pokud to uděláme – nebudeme mít z čeho na podzim tohoto roku vyrobit víno ročníku 2020
 • Bez podpory státu nejsme schopni tuto krizi překonat

Jaká podpora by byla pro nás smysluplná:

Nepřímá podpora v HORECA:

 • Stanovení podmínek pro ukončení omezení provozu našich odběratelů, časový rámec
 • Podpora zaměstnanosti v oboru HORECA – úhrada nebo prominutí nákladů zaměstnavatele za zaměstnance, a to včetně odvodů ZP, SP, DZČ po dobu omezení provozu a následující 3 měsíce po jeho ukončení…
 • V případě, že subjekt má objekt v nájmu od, státu, kraje, obce dočasné odpuštění nájmu
 • Snížení sazby DPH pro segment HORECA minimálně pro období restartu jejich činnosti

Přímá podpora:

 • Podpora zaměstnanosti vinařství/vinohradnictví – úhrada nebo prominutí nákladů zaměstnavatele za zaměstnance, a to včetně odvodů ZP, SP, DZČ po dobu omezení provozu a následující 3 měsíce po jeho ukončení…
 • Odklad plateb DPH z neuhrazených pohledávek – jednoduchý systém odpisu
 • Odsunutí plateb z úvěrů o jeden kalendářní rok
 • Opuštění záměru regulace prodeje a reklamy na naše produkty
 • Rychlé náhrady škod spojené s uzavřením provozoven, zrušením prezentačních akcí atd dle Krizového zákona
 • Odpuštění 2. čtvrtletní zálohy odvodů do VF
 • Podpora na opatření po ukončení krize – skladování, logistika atd.
 • Snížení administrativní zátěže

Dovolte nám, abychom závěrem jménem všech Nezávislých vinařů ČR, vyjádřili naše znepokojení nad výsledky projednávání podpor podnikatelského sektoru ve Vládě ČR. Nemůžeme přijmout fakt, že Vláda ČR se zcela odvrátila od náhrad škod dle ustanovení Krizového zákona.

Apelujeme na dodržování zákonů České republiky ze strany současné Vlády, která svůj mandát postavila právě na „boji“ proti těm, kteří zákony ČR nejen porušují, ale i těm kteří by ho jen hypoteticky mohli porušovat!

Naše znepokojení jen podporuje i poslední zpráva kolem COVID II , a to že žadatelem sice může být zemědělský podnikatel, ale budou podpořeny pouze nezemědělské činnosti, například. Pokud zemědělský podnikatel provozuje vedle své standardní činnosti například i penzion.

Jak říkáte jsme na jedné lodi, tak nás neházejte přes palubu!

V Moravském Žižkově dne 6.4.2020

Josef Valihrach Předseda Vinařské asociace a Nezávislých vinařů ČR, Výbor Vinařské asociace ČR

 

Informace pro zemědělce v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády kolem koronaviru.

 

Dobrý den,

pro lepší orientaci v tom, co nyní dělat – v souvislosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou kvůli koronaviru – se objevují na různých webových stránkách souhrny opatření, postupů, či často kladených otázek.

 

Pro zemědělské podnikatele můžou být důležité například tyto:

 

Ministerstvo zemědělství – často kladené otázky (krizovalinka@mze.cz, infolinka MZe: 221 814 595)

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/casto-kladene-otazky/

 

SZIF – opatření v souvislosti s koronavirem

https://www.szif.cz/cs/dulezita-sdeleni

 

Finanční správa – průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

 

Hospodářská komora ČR – aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19

https://www.komora.cz/koronavirus/

 

Hospodářská komora ČR – informace pro OSVČ – jste OSVČ a nemůžete nyní pracovat

https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/OSVC-a-koronavirus_23.-3.-2020.pdf

Valihrachovi mají opět nejlepší Chardonnay na světě

V době nepříliš veselé si musíme najít opěrné body, které v nás vzbuzují hrdost a radost z každodenní práce. Zní to až neuvěřitelně, ale Jožka Valihrach opět uspěl na Chardonnay du Monde. Stává se to pomalu tradiční záležitostí, ale spíš to jen potvrzuje neuvěřitelnou kvalitu tohoto moravského vinaře. Bravo Jožko a tleskáme k nejlepšímu Chardonnay na světě!

Informace SZPI

SZPI informuje:

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v souvislosti s rozhodnutími vlády ve vazbě na zamezení šíření coronaviru a vzhledem k nouzovému stavu, dochází od 17.3.2020 minimálně do 30.3.2020 k omezení činnosti Komise inspekce pro hodnocení a zatřiďování vín. Po tuto dobu nebudou probíhat žádná zasedání komisí pro hodnocení a zatřiďování vína a také nebudou přijímány vzorky pro zatřídění.

https://www.szpi.gov.cz/clanek/omezeni-cinnosti-komise-inspekce-pro-hodnoceni-a-zatridovani-vin.aspx

Prodej vína po nařízení vlády z 14.3.

Množí se nám dotazy od vinotékařů, zdali je nutné zavírat maloobchodní prodejny s vínem. Naše stanovisko je jednoduché. Víno je potravina, obchody s potravinami mají vyjímku. Nedoporučujeme víno rozlévat a sedět v prostorách provozovny, ale víno sebou není problém. Víno se vždy řídilo zákonem o potravinách tudíž není důvod o tom pochybovat. Pokud nevyjde metodický pokyn přímo na tento obor, není důvod propadat panice.

Opustil nás jeden ze zakládajících členů Vinařské asociace ČR Ludvík Maděřič.

Tyto řádky se nám nepíší vůbec lehce, protože odešel člověk, který svůj život věnoval své vášni tedy vínu – byl jeden z nás.

V neděli 9. února 2020 nás opustil jeden ze zakládajících členů Vinařské asociace ČR Ludvík Maděřič.

Dokázal postavit rodinné prosperující vinařství, vychovat své následovníky, vždy bojoval jako lev ….

Svůj poslední boj však bohužel nevyhrál.

Připíjíme na tebe Ludvo sklenkou Luise a věříme, že tam nahoře umí dobré víno.

Nezávislí vinaři ČR