Vyjádření VAČR k průvodním dokladům

Vyjádření Vinařské asociace ČR k průvodním dokladům vyžadovaným SZPI

Dne 23.6.2014 uveřejnila SZPI na svých stránkách dokument nazvaný lakonicky „Vyžadování průvodních dokladů při uvádění do oběhu vinařských produktů“

zde je odkaz:

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1061781&docType=ART&nid=11973

Dokument vychází z nařízení EK a je platný beze zbytku a odkladu, o jeho formě se povede snad diskuze, ale v současnosti je vyžadován! Nechceme zde vysvětlovat jednotlivé odstavce. Naším cílem je srozumitelně vypíchnout důležité body, které se týkají jen těch co vyrábí a prodávají víno z moravských hroznů.

Předesílám, že my všichni osobně, jako členové Vinařské asociace ČR a členové „mezirezortní komise pro boj s černým trhem s vínem“ při ministerstvu zemědělství se budeme zasazovat za opětovné zavedení možnosti mít fakturu/ dodací list jako alternativní průvodní doklad.

1. Každý převoz vína jehož množství v dodávce překročí 100 l musí doprovázet průvodní doklad ( týká se nejen dopravy k vám ale i od vás)
2. Místo kde je víno skladováno musí být i místem kde je doklad o jeho nabytí uložen. (dodací list musí být ve skladu)
3. Každý obchodník který prodá 100 000 l vína za rok musí vést evidenční knihy.
4. Každý obchodník který prodá méně než 100 000 l vína za rok a má sklad/ sklep musí vést evidenční knihy
5.  Pokud převážíte  víno v nádobách do 5 litrů s etiketou a jednorázovým uzávěrem a celkové množství převáženého vína je méně než 100 l není potřeba převozní doklad. Je vyžadován obchodní doklad.

Odstavce týkající se převozu mezi provozovnami, převozu hroznů a ostatních meziproduktů zde nezmiňujeme, neboť jsou speciálními odnožemi týkajících se vína a v podstatě se dají od nich odvodit.

V dokumentu se objevuje pojem „obchodník se sklepem/ skladem“, co přesně tento výraz znamená vysvětluje Ministerstvo Zemědělství následovně:

Definice maloobchodníka je uvedena v NK č. 436/2009 v čl. 22 pod písm. b) a zní:c) „maloobchodníky“ fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelskáobchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanovíjednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, s výjimkoutěch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vínave větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje;Konec citace

Z výše uvedené citace a zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařstvív platném znění § 3 písm. p) vyplývá, že maloobchodníkem v ČR je ten, který prodá méně než 1000 hl vína konečnému spotřebiteli za vinařský rok. Dále z definice maloobchodníka vyplývá, že maloobchodníkem není ten, který prodává nebalené víno v rámci ambulantního prodeje, a proto má povinnost zabezpečit průvodní doklad nebo zajistit, aby odesilatel byl kdykoliv schopen prokázat správnost zápisů o této přepravě v evidenčních knihách podlekapitoly III NK č. 436/2009.

Sankce, které vyplývyjí z metodiky celní správy:
1. Pokud během přepravy nebude u dodávky průvodní doklad, bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
2. Pokud během přepravy bude u dodávky průvodní doklad ale nebude obsahovat všechny údaje, bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
3. Pokud během přepravy bude u dodávky průvodní doklad ale bude pozměněn či falšován (rozuměj: stačí přepsaný/dopsaný tex rukou) , bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
4. Pokud během kontroly ve skladu/ obchodu/ restauraci nebude přítomen převozní doklad bude zboží zabaveno SZPI/CS a bude provozovna uzavřena. Následně proběhne likvidace na náklady kontrolované osoby.
5. 4. Pokud během kontroly ve skladu/ obchodu/ restauraci nebude přítomen převozní doklad, ale bude neprodleně dodán bude zboží zabaveno SZPI/CS a bude provozovna uzavřena. Následně může dojít k navrácení zboží.

Tak a teď asi to nejdůležitější, tím jsou náležitosti průvodního dokladu. Netýká se to jen dokladů od vinaře k obchodníkovi, ale i pro převoz v rámci obchodních vztahů
Průvodní doklad může být nahrazen prodejkou/ fakturou pokud obsahuje všechny náležitosti a údaje průvodního dokladu VČETNĚ označení jednotlivých polí stejně jako na průvodním dokladu.

tiché víno:

1. Je nezbytná věta na dokladu „Zjednodušený průvodní doklad pro účely daňové kontroly (výrobky podléhající spotřební dani)“.
Jednotlivé body PD:
Bod 1 – odběratel: musí být uvedena oficiální adresa i adresa provozovny.

Bod 2 – pořadové číslo je referenční číslo, jinými slovy číslo faktury. Jelikož jste povinni vést evidenční knihu, do které musí být vždy u příjmu i u výdeje referenční číslo, pak je u příjmu k Vám referenčním číslem naše číslo dokladu, u výdeje od Vás pak Vaše číslo dokladu, které jste dali zákazníkovi.

Bod 3 – není nutné vyplovat

Bod 4 – Příjemce: Fakturační adresa odběratele.

Bod 5 – dopravce: musí být uveden název i DIČ autodopravy (pokud je externí), druh dopravy (silniční) a hlavně tam musí být SPZ vozidla. Na dokladech není umožněno nic dopisovat či přepisovat, paní inspektorka však říkala, že je nepraktičtější použít na SPZ razítko, to by mělo být dovoleno

Bod 6 – není nutné vyplňovat

Bod 7 – dodací adresa, musí být uvedena vždy, pokud se neshoduje s fakturační adresou

Bod 8 – 
1.- musí obsahovat celý název vína,
2.- alkohol,
3.- obsah cukru slovy,
4.- zemi původu,
5.- zda se jedná o CHOP či CHZO,
6.- údaj o alergenech („obsahuje siřičitany …)
7.-  číslo šarže,
8.- druh a počet balení
9.-  v případě, že se jedná o moravská jakostní či přívlastková vína, tak také evidenční číslo jakosti.
10. U vín ze třetích zemí je nutné uvádět číslo VI1, nutno zjistit od dodavatele.

Bod 9 – kód výrobků – 220421 pro lahve (průvodní doklad musí být vždy na láhve, pokud jejich obsah celkově přesáhne 100 l) a 220429 pro sudová vína.

Bod 10 – množství – celkové množství v litrech za fakturu/průvodní doklad

Body 11, 12, 13 není nutné uvádět.

Bod 14 – zde musí být jedna z vět zadaných SZPI ohledně certifikace vína (tedy například Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo odrůd a země původu podle paragrafu….).. Pokud obchodujete s někým kdo prodává vína bez CHZO/ CHOP.

Bod 15 –  z toho stačí mít uvedeno, kdo fakturu vystavil a kde, plus podpis (datum je jasné z toho, co je uvedené na faktuře vždy).

A – nevyplňuje se.

Burčák/ částečně zkvašený hroznový mošt

to stejné jen bod 8 obsahuje údaje v tabulce na stránkách SZPI (viz výše ) na

Nehledě na to že drtivá většina všech účetních programů není ochotna pojmout tolik informací o jednotlivých vínech a některá nechtějí ani zásah do formulářů, se jedná z velké většiny o nadbytečné informace. Vždyť každé víno je jednoznačně určeno právě a jen ČÍSLEM ŠARŽE.  Jsme jediný stát v EU, který nemá pro převoz vína na svém území vyjímku, která by umožnila průvodní doklad nahradit obchodním dokladem. Jen pro připomenutí tato výjimka platila od vstupu do EU doposud. Proč není nyní možnost vyjímku znovu povolit?

Příjemný den a možná co nejméně podobných překážek.

Za Vvýbor Vinařské asociace ČR

Jiří Maděřič

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *