Průvodní dokladem pro přepravu vín může být opět faktura i dodací list

Ministr zemědělství Marián Jurečka předložil dnes Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky čj. 534/15. Vláda tento návh schválila a nařízení vlády by mělo vstoupit v platnost 1.7.2015

Vinařská asociace ČR byla iniciátorem této změny!

Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis pod petici, nebo nás veřejně podporovali při naší snaze zmírnit administrativní zátěž vinařů a obchodníků s víny. Výsledek je pro nás povzbuzením do další práce a je důkazem, že změna je možná…

Nářízení vlády je zde

Sudy zmizí, víno z nich nikoli

Omezení prodeje sudového vína z dovozu je jen šalamounské opatření, které zničí vinotéky

problémech s vínem se už namluvilo a napsalo hodně. Často i proto, aby různým adresátům různých tvrzení unikla pravá podstata: že neschopnost státu kontrolovat kvalitu potravin vyhovuje nejen podvodníkům, ale též některým firmám deklarujícím se jako seriózní. Je pravdou, že v určitých vínech se objevují problémy s kvalitou kvůli nedovolenému upravování nebo nepravdivému označování jejich původu a že problémy jsou už tak veliké, že poškozují dobré jméno vinařství. Naštěstí se to týká téměř výhradně segmentu levných vín, kde o zákazníka bojujevíno sudové s levným vínem lahvovým (což je často to samé víno). Pravda také je, že se zde určitým způsobem střetávají malí vinaři a velké vinařské firmy, a to především na poli ctění ochrany vína. Vinařům vystupujícím pod svým jménem (což bývají právě ti menší) značně vadí, že současná „kauza sudovky“ je zjevně jen vrtění psem, které problém nevyřeší.

Pokud jako konzumenti vnímáme sudové víno pozitivně, pak je to většinou nějak podprahově spojeno s obrázkem dřevěného sudu a vedle stojícího bodrého chlapíka s koštýřem v ruce. Sudovka ale zdaleka není jen tahle idylka, nýbrž byznys velkých firem, které mají desítky či stovkyhektarů „jezeďáckých“ vinic a musejí prodat obrovské množství nepříliš kvalitního moku. Některé z nich prodávají víno v sudech (těch kovových), jiné stáčejí totéžvíno do lahví a mezi sebou se perou o zákazníka, který neřeší příliš kvalitu a kupuje hlavně podle ceny. Pokud stát dost nekontroluje pravidla, mnohé z producentů napadne vylepšit si ekonomiku dovozem podstatně levnějšího vína ze zahraničí a vydávánímho za vlastní s dobře prodejnou nálepkou Morava. Ti opravdu otrlí pak ještě zvětšují objemy vína vodou s přidáním chuťových aditiv, aby se patok dal vůbec pít.

Bossové vinařští a političtí

Sudovka malých a velkých vinařů je něco zcela jiného, a bohužel se mediální zkratkou hází do jednoho pytle. Typický malý vinař pracuje s menší produkcí a s věrnou zákaznickou základnou. Víno proto prodá snadněji, nepotřebuje podvádět uvedeným způsobem, jeho obchodní systém je založen jinak. Na rozdíl od velkých firem, jejichž vína na dlouhých regálech v obchodních řetězcích mění často etikety, názvy i podobu, aby zaujala oko zákazníka, stojí obchodní úspěch malého vinaře na tradičním jméně jeho rodiny, které chrání především nejlepší kvalitou, jaké je schopen. Obecný problém s odbytem se tak redukuje převážně na velké producenty s přístupem do obchodních řetězců nebo hůře do náleven často bez ohledu na jejich úroveň.

U problémů s kvalitou a značením vína je lhostejné, zda je v sudu, nebo v lahvi. Vinařští bossové s bossy politickými nalezli nyní řešení, ve kterém nejde ani tak o ochranu spotřebitele, jako o samoúčelné administrativní opatření (restrikce sudového vína), které vyhoví politické poptávce a nažranosti vinařských vlků, jejichž koza (produkce a možnosti odbytu) zůstane celá. Logická cesta je přitom nasnadě: definovat přísné postihy a uplatňovat je při masivní kontrole kvality vína odběrem a rozborem vzorků. Místo toho se vymýšlejí a obhajují složitá opatření, například vytvoření evidence vztahů mezi vinařem a prodejnami vína, zákazy prodeje, zákazy určitých druhů obalů a jiné nápady, kterými se ovšem dosáhne pouze zátěže pro ty slušné (ochotné se pro účely kontrol kvality evidovat) a zcela mine ty neslušné, o jejichž seznam se stát zjevně ani pokoušet nehodlá. Kontrolním orgánům se tak na stříbrném podnose nabídne seznam poctivých a vsaďme se, že od té doby budou výsledky kontrol mnohem lepší!

Nejsmutnější na tom je, že k těmto výsledkům a řešením se hrdě hlásí Svaz vinařů, vydávající se často za zástupce všech vinařů. Paradox je však hned lépe pochopitelný, pokud se podíváme na složení jeho výkonných orgánů, které jsou tvořeny převážně reprezentanty velkých firem, z nichž některé mají za sebou mediálně běžně dostupné problémy s falšováním vína.

Až vyjde šalamounské opatření, zmizí nechtěné sudy, nikoli však víno z nich. Změní nálepku a my si ho vypijeme z povolených, navíc Vinařským fondem podpořených lahví s krásnou moravskou etiketou či značkou. Ostatně jako dosud. Ze světa ale zmizí svébytný kulturní fenomén a skvělý marketingový produkt moravského vinařství, kterým by sudovka nadále mohla zůstat, pokud by se s ní zacházelo s inteligencí a bez pokrytectví. Zmizí také provozovatelé vináren a vinoték, na jejichž ochranu podnikatelské svobody stát zřejmě rezignuje.

JAN HOREŠOVSKÝ

šéf dozorčí rady Vinařské

asociace ČR a vlastník

vinných barů Vinograf

Zdroj LN

Témata k jednání o novele vinařského zákona

I. Témata a idee VAČR k řešení v rámci novelizace

 1. Důvody pro změnu úprav zákona o vinařství a vinohradnictví

 • změny v SOT a z toho plynoucí úpravy národní legislativy

 • problematika klamání spotřebitele, falšování vín, falšování obalů

 • problematika kontroly, postihů, černého trhu

 • problematika Vinařského Fondu- závažné nálezy NKÚ

 1. Hlavní body k úpravám, které jsou v dikci ministerstva zemědělství- záměrně zde neuvádíme body, které zákon o vinařství a vinohradnictví nedokáže

 • Zamezit klamavému značení všech vín jak lahvových, tak sudových- požadujeme zavést nový povinný údaj „pěstitelská oblast“ a zakázat označování vína národními geografickými údaji, v jakékoliv podobě, které jsou v rozporu s pěstitelskou oblastí. Týká se jak sudových tak i lahvových vín.

 • Změnit statut Vinařského fondu, kdy přispěvatelé budou povinni platit pouze na základě své přihlášky a finanční podpory půjdou jen na dotaci marketingu plátců, omezeny na dvojnásobek vkladů.

 • Zpřísnění podmínek pro prodejní místa nejen sudových vín, využitím novely zákona 379/2005 Sb , nebo použitím pro obchodování sudovým vínem rodných listů, nebo zavedením „supercertifikace“, která by povolovala uvedení dovozového nebaleného vína trh po schválení SZPI, zachování možnosti prodeje sudových vín bez omezení zemí původu.

 • Zavedení hranice pro oddělení vinaře a obchodníky, aby nedocházelo k možným záměnám dovozových vín za česká a naopak. Oddělený provoz s jinou adresou a jinou obchodní značkou by napomohl zprůhlednění nabídky. (není rozpracováno v paragrafovém znění)

 • Zvýšení pravomocí SZPI, která by měla lépe a rychleji postihovat prohřešky proti platným zákonům.

 • Zvýšení ochrany tradičních názvů, např.: Vinařství, Vinný sklep, Vinný dům…

 • Vytvoření národní vinařské laboratoře, mající vědecký základ při ZF MU.

Celá zpráva je ke stažení zde včetně situační zprávy, zpracované nezávisle, na základě vlastních informací.

Návrhy vinařské asociace pro novelu vinařského zákona

Jelikož se o novele vinařského zákona bude ještě nějakou dobu jednat, rozhodli jsem se rozšířit naše návrhy o několik bodů, které by měli přispět proti falšování vína.

Návrh na řešení problémů s falšovanými víny uváděnými do oběhu v obalech určených konečnému spotřebiteli (lahvová vína) i v obalech, která nejsou určena konečnému spotřebiteli (sudová vína)

Definice falšování vína:

Falšováním vína se rozumí užití nepovolených postupů při výrobě vín zejména…..

Zavedení povinnosti značení pěstitelské oblasti na vína plněná i vyrobená v ČR na etiketě tak, aby zákazník nebyl klamán (návrh je podpořen platným rozsudekem nejvyššího soudu ČR)

Pěstitelská oblast je geografický údaj deklarující původu hroznů pro výrobu vína.- v případě, že nebude možnost v zákoně zdůraznit důležitost zvýraznění údaje o provenienci vztaženému k možnosti klamání zákazníka. Vyžadujeme nový povinný údaj, jenž by byl povinný pro všechna vína vyrobená a plněná na území ČR. Zdůrazňujeme, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 89/2011 ze dne 22.9.2011

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0089_1As__11_20110929090253_prevedeno.pdf )

Tento rozsudek dává jednoznačný signál o důležitosti informovat zákazníka o původu suroviny, ze které je produkt vyroben.

Návrat k povinné certifikaci vín dovezených do ČR v obalu který není určen pro konečného spotřebitele:

Víno dovezené na území České republiky v jiném obalu než obalu určeném pro konečného spotřebitele (dále jen „sudové víno“) za účelem jeho uvedení v České republice na trh, podléhá před tímto jeho uvedením na trh ověření (certifikaci).

Toto ověření (certifikaci) provádí orgán dozoru (Inspekce)

Způsob:

Ověření (certifikace) se provádí odběrem vzorku vína reprezentujícího celou šarži dovozového sudového vína. Odběr provede orgán dozoru (Inspekce) na základě žádosti podané výrobcem, který hodlá dovozové sudové víno uvést na trh, a to po jeho nabytí do držení tohoto výrobce.

Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorku pro ověření (certifikaci) dovozového sudového vína.

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem dozoru (Inspekcí) ověření (certifikace) dovozového sudového vína, je povinen uhradit náklady s tímto ověřením (certifikací) spojené. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na toto ověření (certifikaci). O náhradě nákladů na ověření (certifikaci) rozhodne Inspekce.

Definice provozu Vinař/vinařství – Plnič/Plnírna

Navrhujeme nově vymezit pojmy Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna přičemž:

Vinař/Vinařství je fyzická či právnická osoba, vyrábějící vína z hroznů a je veden v registru vinic.

Plnič/Plnírna je fyzická či právnická osoba, která nakupuje vína od jiných subjektů v obalu, který není určen pro konečného spotřebitele bez ohledu na původ hroznů a následně je plní do obalů určených pro konečného spotřebitele.

Podmínka oddělených provozů Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna

Sídlo, či provozovna subjektu definovaného jako Vinař/Vinařství nesmí být shodné se sídlem Plniče/Plnírny musí být stavebně oddělené.

Novela vinařského zákona

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na doslova lavinu otázek, která nás v posledních dnech zastihla, ale také s ohledem na četná vyjádření představitelů SVČR tykajících se připravované regulace prodeje sudových vín (prodeje v nádobách nad 2litry) nám dovolte uvést některé věci na pravou míru. Jako přímí účastníci všech oficiálních jednání na Mze související s fungováním tzv. Komise pro boj s černým trhem i se zatím jediným připomínkováním připravované novely zákona o Vinařství a vinohradnictví musíme konstatovat následující:

Nesouhlasíme s anonymizací vlivu jednotlivých skupin a popírání jejich zodpovědnosti. I proto jsme se rozhodli opakovaně poukázat na již dříve zveřejněné materiály.

Jedná se o:

1. Zápis z posledního zasedání Komise pro boj proti černému trhu s vínem, který byl základním dokumentem pro poradu vedení MZe. To rozhodlo o tom, aby oddělení pro víno zakomponovalo navrhovaná řešení do novely zákona příloha č.1

2. Matici řešení příloha č.2 – ta jednoznačně určuje postoje jednotlivých účastníků komise

3. Dokument který je veřejně dostupný na stránkách SVČR dokument, který shrnuje i část programu předsednictva SVČR na svém jednání dne 29.10.2014 a dokonce obsahuje i výsledek hlasování jednotlivých členů k bodům, které jsou v novele zákona již obsaženy viz příloha č.3

4. V příloze č.4 najdete projednávané znění návrhu novely na jednání dne 11.2.2015 na Ministerstvu zemědělství

5. V příloze č.5 pak včerejší SVČR prezentované vyjádření s jakými tezemi pracuje MZe v rámci úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství v oblasti sudového vína.

Jako účastníci jednání na MZe dne 11.2.2015 prohlašujeme, že předložený návrh novely neobsahoval žádnou možnost pro tzv. smluvní vinotéky prodávat sudové víno natož ani nezazněla úvaha o zmiňovaném franšízingu.

Pokud se tedy o nějaké takové možnosti uvažuje, je to možnost zcela nová vznikající na platformě SVČR nikoli na MZe, vznikající navíc pod tlakem vinařů i obchodníků s vínem, kteří se doslova bouří!

Jedinou variantou, je pro nás ta nepředstavitelná možnost, že úsek vína na MZe neřídí její ředitel, ale spolek, reprezentující stále menší počet vinařů.

O tom, kdo ve skutečnosti stojí, za jednotlivými body navrhované novely si může každý udělat úsudek sám, věříme totiž ve Váš dobrý úsudek.
(Jen upozorňujeme, že pokud v přílohách narazíte na slova „průnik“ nebo „kombinace“ vězte, že to neznamená nic jiného než prosazení obou bodů současně, neb žádný jiný význam tato slova nemají.)

Dále Vás chceme informovat i o dalších dle našeho názoru ne zcela účinných opatření, která se do připravované novely zákona 321/2004 sb. dostávají. 
Návrh novely obsahuje určité problematické body, ale protože se jedná o návrh novely, lze ještě mnohé změnit. Podle našeho názoru jsou úpravy třeba, pokud nebudou prosazeny námi, nebo jinými oborovými sdruženími povede novelizovaný zákon jednoznačně k likvidaci velké části trhu malých a středních vinařů a nárůstu prodejům těm, kteří své výrobky realizují přes nadnárodní obchodní řetězce.

za výbor vinařské asociace

Jiří Maděřič

Petr Marek

VA ČR členem Asociace soukromého zemědělství ČR – hájící zájmy rodinných podniků

Výbor Vinařské asociace ČR schválil na svém zasedání dne 20.ledna vstup do Asociace soukromého zemědělství ČR, která hájí a podporuje rodinné farmy po celé ČR. VA ČR tak získává silnou podporu k hájení zájmů malých a středních vinařství. Více o ASZ ČR najdete zde.

Hlavní cíle Asociace soukromých zemědělců ČR

Trvale udržitelné, multifunkční zemědělství, šetrné k životnímu prostředí s celoplošnou produkcí soukromého i veřejného zboží. Vyvážený ekonomický a ekologický aspekt zemědělské produkce. Struktura a rozměr zemědělství, reálně odpovídající vztahu mezi poptávkou a nabídkou soukromého i veřejného zboží. Trh soukromého zboží s minimalizací zásahů státu.

Individuální vlastnictví a řízení zemědělských podniků rodinného typu, silná a stabilní pozice těchto podniků na trhu. Důstojné společenské a ekonomické postavení rodinných farem. Podnikatelské prostředí, umožňující rozvoj schopných podnikatelů na venkově. Efektivní a početná stavovská organizace soukromých zemědělců v ČR.

Petice, kterou podepsalo téměř 600 vinařů a obchodníků dokázala změnit nesmyslnou administrativu!!

Již před několika týdny jsme Vás informovali o předání petice, která si kladla za cíl zjednodušení formy průvodních dokladů při přepravě vinařských produktů. Informovali jsme Vás také o tom, že při projednávání budoucí formy průvodních dokladů jsme společně s úředníky Mze dospěli k formě, která bude předložena k připomínkování ostatním vinařským spolkům. Připomínkování skončilo v rámci jednání Mezirezortní komise MZE a ostatní spolky naše návrhy podpořili. Dle sdělení pana vrchního ředitele pana Ing. Petra Jílka, by nová forma průvodních dokladů měla začít platit nejpozději v březnu 2015. Doklad by měl vycházet z úplného daňového dokladu a měl by obsahovat: číslo faktury (průvodního dokladu), dodavatele (odesílatele) s přesnou adresou, druh vinařského produktu včetně identifikace stáčírny (pomocí  IČ), počet lahví, objem a číslo šarže, odběratel (příjemce), dopravce a pro vína v obalech nad 10l také SPZ.  Vinařská asociace ČR chce všem, kteří  ji podpořili v boji proti zbytečné administrativě poděkovat. Díky !

V souvislosti se zprávami v médiích…

V souvislosti se zprávami o poškození majetku inspektora SZPI uveřejněných v mediích odsuzuje Výbor Vinařské asociace ČR každý takový čin. Vinařská asociace ČR žádá řádné vyšetření a potrestání útočníka a je vždy připravena ke spolupráci s příslušnými orgány k zamezení či odhalení takovéhoto jednání vážně poškozujícího prestiž vinařského stavu.

Ministerstvo zemědělství ČR se zasadí o zjednodušení současných průvodních dokladů v co nejkratším termínu!!!

Dne 8. září byla předána na Ministerstvo zemědělství ČR Petice proti neúměrné administrativní zátěži našich vinařů.

Společně s předáním textu petice a podpisových archů s několika stovkami podpisů, byly diskutovány i konkrétní návrhy Vinařské asociace ČR na zjednodušení požadovaných průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů na tuzemský trh.

Vrchní ředitel sekce zemědělských komodit pan Ing. Petr Jílek nás ujistil, že se zasadí o zjednodušení rozsahu a formy současných průvodních dokladů v co nejkratším možném termínu.

Bylo dohodnuto, že základem budoucí formy průvodních dokladů je úplný daňový doklad spolu s dalšími údaji jako je místo dodání, datum přepravy, registrační značka dopravního prostředku a název s číslem šarže vinařského produktu, nebo dodací list obsahující zejména údaje o dodavateli, odběrateli, dodací adresy, obchodní název produktu doplněný o číslo šarže, údaj o registrační značce dopravního prostředku převážející vinařské produkty a datem přepravy. Návrh Vinařské asociace ČR bude dle slov zástupců MZe předložen k projednání s ostatními vinařskými spolky a zároveň předložen k posouzení právníkům MZe a zástupcům SZPI a Celní správě.

Věříme, že všechny uvedené instituce tento návrh podpoří v co nejkratší době a zasadí se tak o již několikrát deklarovanou snahu státních institucí snižovat administrativní zátěž našich podnikatelů.

Děkujeme všem, kteří podpořili peticici a přispěli tak k nápravě nesmyslných nařízení.

za VA ČR předseda VA ČR Josef Valihrach

Petice proti současné formě průvodních dokladů

Dne 18.9. se i přes obrovské úsilí o sběr hroznů a množství, kvůli tomu, odřeknutých účastí dostavilo do sídla VAČR na 40 zástupců vinařských podniků. Výbor asociace zde představil návrh petice a seznámil účastníky s důvody těchto postupů. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za podporu. Níže je text petice, která se již nalézá na petičním serveru. Budeme rádi pokud ji podepíšete a podpoříte nás v rychlé nápravě vzniklé situace. Je veliká škoda, že z úst zástupce SVČR nezazněla podpora.

Sdílejte, předávejte, informujte, spolu budem silnější.

STOP NEPŘIMĚŘENÉ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽI NAŠICH VINAŘŮ A OBCHODNÍKŮM S JEJICH VÍNY!!

Jménem vinařů ČR a obchodníků s jejich víny, Vás důrazně žádáme o kroky vedoucí k nápravě následků legislativního úsilí Ministerstva zemědělství ČR, které vyústilo v jejich neúnosné administrativní zatížení při uvádění vlastních produktů na tuzemský trh.

Vyžadovaná forma i rozsah povinných informací, které musí obsahovat (od 1.8.2014) tzv. zjednodušené průvodní doklady, stejně tak, jako hrozící sankce za nesprávně vyplněný formulář jsou pro nás neúnosné.

Proto navrhujeme:

1. Uznávat jako průvodní doklad dodací list nebo úplný daňový doklad.

2. Povinným údajem který jasně definuje jakékoliv víno ať je bráno číslo šarže.

3. Vyžadujme přítomnost průvodních dokladů v místě uskladnění.

Nerozumíme proč si Česká Republika nestanovila (jak umožňuje nařízení EK 436/2009) uznávání jiných (jednodušších) průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů výlučně na území daného členského státu. Nerozumíme ani tomu, že toto nedopatření je nyní využíváno k tzv. boji proti černému trhu.

Ne proto, že nechceme omezit černý trh s vínem, který poškozuje každého z nás, ale proto, že taková opatření uvádějí každého poctivého vinaře, obchodníka s jeho víny či dopravce v každodenní právní nejistotu.

Bojujme proti nepoctivcům, ale „nezabíjejme“ při tom své poctivé vinaře „z vlastních zbraní“! Pak by se nám totiž mohlo stát, že zůstanou jen „Ti druzí“. Nepodléhejme tlaku těch, kteří si boj proti černému trhu s vínem vybrali jako nástroj svého politického růstu a teď rychle potřebují výsledek.

Postupujme rozvážně a pevně, ale tak abychom nepoškodili naše vinaře, kteří mají ve svém vinařském kraji srdce své i srdce svých rodin. Budoucnost našeho vinařství totiž lze stavět právě na takových, kteří mají k našemu oboru dlouholetou vazbu.

Vážený pane řediteli Jílku, žádáme Vás o rychlou nápravu stavu, který doslova dusí producenty domácích vín. Situace je vážná a důkazem její závažnosti muže být i tato iniciativa, která vzniká v období našeho největšího pracovního vytížení, totiž v období vrcholícího a vzhledem ke klimatickým podmínkám i velmi komplikovaného vinobraní ročníku 2014.

V Moravském Žižkově dne 18.9.2014

Josef Valihrach

předseda Vinařské asociace ČR

PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE

Pokud budete chtít nechat petici podepsat je přiložená ještě papírová verze k vytištění zde: Petice_VA_R