Bude či nebude spotřební daň na tiché víno?

Vinařská asociace ke spotřební dani

Spotřební daň na tiché víno, kterou navrhla Vláda ČR jako jedno ze svých příjmových  opatření  pro roky 2013 – 2015, je pro Vinařskou asociaci ČR v současnosti problémem č.1. Vinařská asociace ČR se rozhodla podpořit Petici Svazu vinařů ČR, a to i přes názorové rozdíly v jiných oblastech.  Dle našeho přesvědčení však sama petice nic neřeší a je určitým podpůrným dokumentem.  V dnešním stavu věcí je dle našeho názoru důležitější práce tam, kde návrhy vznikají a kde se také schvalují, tj. na ministerstvech a v parlamentu.

Co proti dani děláme

I přes složitou politickou situaci v posledních týdnech iniciovali představitelé VAČR několik setkání s představiteli PSČR i jednotlivými poslanci. Jako důležité se ukázalo zejména vysvětlování problému zavedení spotřební daně ve všech souvislostech, tedy ne pouze s ohledem na sazbu daně samotné a její dopady na malé a střední vinaře. Naším největším překvapením pak byl fakt, že spoustu zákonodárců chápe zavedení daně právě jako ochranu malých a středních vinařů před levnými dovozovými víny. Ano, právě tady je třeba soustředit aktivitu všech vinařských institucí, a to bez ohledu na politické zaměření či ambice jejích představitelů.

Náš cíl

S nabytou znalostí mechanismu vzniku návrhu a dalšího procesu schvalování celého plánovaného balíčku zákonných opatření jsme došli k přesvědčení, že jediným možným řešením situace kolem spotřební daně je zasazení se o vyjmutí návrhu na její zavedení z těchto příjmových opatření Vlády. Řešením tedy dle našeho názoru nejsou odklady platnosti ani jiná komplikovaná řešení, která právě létají z úst některých představitelů, a to jak vládních, tak občanských. Po četných setkáních a dílčích informacích z právě probíhajícího legislativního procesu  v nás totiž roste přesvědčení, že zdravý rozum zvítězí a spotřební daň na tiché víno nebude .

Jsme odhodláni trpělivě v naší práci pokračovat, dávat argumenty na stůl, vysvětlovat a vysvětlovat všude tam, kde návrhy vznikají a schvalují se.  Nevěříme, že pomohou happeningy na náměstích!

Jde o vážnou věc, totiž o další existenci našich vinic a vinařství!

Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada se ihned v úvodu zabývala aktuálním tématem návrhu na zavedení spotřební daně pro česká a moravská vína a přijala následující prohlášení:

Vinařská asociace ČR se zásadně staví proti zavedení nenulové spotřební daně na české a moravské tiché víno. Valná hromada Vinařská asociace ČR se dne 11.4.2012 usnesla na podpoře všech aktivit vedoucích k zabránění zavedení nenulové spotřební daně. Vinařská asociace ČR podporuje společný postup vinařských institucí v této věci, i proto se připojuje k Petici Svazu vinařů ČR za nulovou sazbu spotřební daně na tiché víno. Přes oficiální proklamace ze strany Ministerstva financí, zavedení spotřební daně vytváří nerovnost podmínek producentů vína ve středoevropském regionu. Rakouský, slovenský i maďarský vinař se již nyní raduje z budoucích potíží českých kolegů pramenících z toho kroku. Argumenty pro zavedení spotřební daně v souvislosti s ochranou malých domácích producentů jsou nesmyslné, připomínající spíše ránu z milosti, než řešení problému. Pokud však chtějí ministerstva řešit problém malých a středních vinařů v souvislosti s nárůstem levných dovozů, měla by se zamyslet mimo jiné i nad efektivností po léta vkládaných prostředků do Vinařského fondu, které evidentně  nesplnily deklarovaný účel a byly fakticky využity mimo jiné i k podpoře dovozového vína. Zavedení spotřební daně na víno rozhodně nechrání malé a střední vinaře, ale naopak přispívá k jejich likvidaci.

Valná hromada se dále usnesla na znění závazného kodexu člena Vinařské asociace ČR.  Vinařská asociace se tak stává prvním sdružením v oboru, které podobný Kodex  přijalo.  Tento Kodex vymezuje pravidla pro své řádné členy a zároveň deklaruje skupinu vinařů, vinařství, vinohradníků, obchodníků s vínem a osobností, na kterých chce stavět svou další činnost.

Dále stanovila výši členských příspěvků. Pro všechny zakládající členy určila jednorázový členský příspěvek pro rok 2012 na částku 5000Kč. Pro každého dalšího člena pak řádný členský roční příspěvek ve výši 2000Kč.

Valná hromada se dále zabývala volbou Výboru a Dozorčí rady, zároveň stanovila termín konání další volební Valné hromady, která se uskuteční v lednu 2013. Svým rozhodnutím tak jasně vyjádřila záměr Asociace, opírat se o svou členskou základnu a umožnit nově příchozím členům nominovat své kandidáty do orgánů VA.

Výsledky voleb do Výboru VAČR:

Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef Dufek

Výsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

V Moravském Žižkově dne 11.4.2012

Stanovisko Vinařské asociace ČR k prohlášení o nákupu vín

Stanovisko Vinařské asociace ČR k novele zákona č. 321/2004 Sb – Hlášení o nákupech

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, jež je nyní v legislativním procesu v Senátu, obsahuje § 29 odst. 5 zák. č. 321/2004 Sb. Podle tohoto odstavce: „Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil rmut, mošt nebo víno, je povinen odevzdat do 15. ledna následujícího roku prohlášení o nákupu ke  dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok.“ SVČR navrhuje úpravu, podle které by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů. Zákon není třeba novelizovat, cílům dostačují již dnešní nástroje, jen je potřeba jich využívat. Každý dovoz vína nad 90 litrů musí mít průvodní doklad, cisternové odběry vína z EU v režimu podmínečného osvobození od spotřební daně jsou hlášeny na celní správě, kamiony doprovází jejich elektronický stín již od nakládky. Pokud je vůle evidovat navíc data na ÚKZÚZ je třeba poptávat data na celní správě, která je má všechna k dispozici. Víno, které skončí na trhu v České republice, musí být vybaveno minimálně náležitě vyplněnou fakturou s údaji: množství, druh, název vína. Každý kdo víno prodává dál na území ČR musí vést evidenční knihy minimálně ve formě účetní evidence. Tudíž pokud nakoupí 100 000 l stolního vína z Itálie a má k vínu doklad o koupi musí prodat zase 100 000 l stolního vína z Itálie. Pokud by se snažil poškodit trh s vínem, jde vše jednoduše prokázat doložením a nesrovnalostmi ve vedení vinařské potažmo účetní evidence.

Úprava navržená SVČR jen podporuje byrokracii a zavádí duplicitní podávání informací. Pokud je vůle potírat nekalé praktiky a znesnadnit prodej vína jinak označeného než při nákupu stačí pouze součinnost SZPI s celní správou a FÚ. Proto Vinařská asociace ČR navrhuje hlášení o nákupu v novele zákona zcela vypustit.

Navíc je nutné upozornit také na skutečnost, že návrh, podle, kterého  by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů nepostihuje ty dovozce, kteří dovážené víno plní do lahví a pak uvádějí na trh. Návrh tedy opět chrání velké producenty vín, kteří dovozem vykrývají nedostatek produkce vlastních hroznů.

Bojují za vinaře, nebo proti vinařům?

Vinařská asociace ČR se distancuje od všech aktivit , které pod záminkou ochrany vinařů před spotřební daní z tichého vína připravují blokády komunikací. Dle našeho názoru škodí zájmu českých a moravských vinařů. Jsme přesvědčeni, že můžeme své argumenty prosazovat jinými způsoby, než nástlakovými akcemi. Jsme přesvědčeni, že blokády mohou jen zvrátit příznivý vývoj v otázce zavedení spotřební daně na tichá vína. Mimo jiné tyto akce mohou poškodit obraz vinařů v očích našich zákazníků, kteří se tímto stávají „rukojmými“ těch, kteří neumí své argumenty prezentovat a prosadit je. Ano věříme, že právě naše argumenty jsou pevné a přesvědčivé, bojujeme za ně, bez blokád a zbytečných gest.

Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR

Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR  7.2.2012 Moravský Žižkov

Přípravný výbor nově vznikající Vinařské asociace ČR měl na programu přípravu a schválení stanov této nezávislé cechovní organizace a jasně se přihlásil k hájení zájmů malých a středních vinařů.

Stanovy jsou založeny na principech, které vycházejí z respektování názorů a potřeb, každého svého člena, jako osobnosti – vinaře či obchodníka s vínem. Dávají základ cechovnímu partnerství a to bez ohledu na politickou příslušnost, či orientaci a s rovným hlasovacím právem.

Základní body stanov:

–          Asociace je založena jako odborné sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru. Jejími členy jsou čeští a moravští vinaři a obchodníci s českými a moravskými víny

–          Cílem asociace je podpora a osvěta všech činností, které jsou založeny na odbornosti v oboru výroby, obchodu a marketingu vína.

–          Zvláštní důraz pak asociace klade na prosazení, zatím jen deklarovaných slibů a to zejména změnit postavení nejpočetnější skupiny malých a středních vinařů

–          Asociace má zájem na zprůhlednění financování marketingu a podpory vinařství. Jako svou prioritu vidí zvýšení efektivnosti vynaložených prostředků a stanovení produktivní strategie podpory vinařství u nás.

–          Asociace je odhodlána prosazovat snižování administrativního zatížení všech subjektů v oboru. Vylepšovat jejich konkurenceschopnost a dále naléhat na zrušení či reformu některých institucí deformujících trh s vínem, nebo nadměrně zatěžujících jednotlivé subjekty.

–          Hlavním formou dosahování cílů Asociace je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti výroby a obchodu s vínem, prosazovat zájmy Asociace a to zejména:
— praktická činnost sdružení ve spolupráci s orgány státní správy
— kooperace s jinými sdruženími
— poskytování servisních služeb svým členům
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

–          Každý člen asociace se zavazuje vystupovat v souladu s jejími stanovami

–          Asociace vystupuje jako samostatné a autonomní sdružení.

–          Členem asociace se může stát vždy jeden zástupce právnické, nebo fyzické osoby podnikající v oboru.

Přípravný výbor Vinařské asociace vyhodnotil své kroky a snahu napravit a zrušit nesmyslné hlášení o nákupu vín, které zatěžuje vinaře a obchodníky s českými a moravskými víny.

Konstatoval, že i přes další, zcela nelogický návrh představitelů SVČR, zachovat tuto povinnost pro všechny subjekty (nad 1000l/rok), se podaří prosadit náš návrh zrušit články 5. a 6. §29 vinařského zákona úplně.

Dále se přípravný výbor opět postavil proti snaze MF ČR zavést spotřební daň na víno. Pokládá zavedení spotřební daně i v souvislostech s dalšími daňovými zákony v ČR za návrh výrazně znevýhodňující výrobce vín z domácích produkce.

V Moravském Žižkově 7.února 2012

Otevřený dopis k současné situaci ve vinařství

Svaz vinařů – Děkuji, nechci  

Vinařský fond – Děkuji, nechci

Spotřební daň na víno – Děkuji,nechci

Každý kdo se zabývá výrobou, či obchodem s vínem se v posledních dnech a týdnech rozhodně nenudí. Ne že by vinaři a obchodníci s vínem milovali nudu. Mají práce nad hlavu a prosadit se na trhu v dnešní, všemi možnými krizemi nakažené době je pěkná dřina. Nejnáročnější je to zejména pro malé a střední vinaře, kteří nedisponují specializovanými marketingovými odděleními a musí se opírat jen o kvalitu svých produktů a lásku s kterou svůj produkt tvoří. Stejně tak jako o své obchodní partnery, přátele a rodinné zázemí. Jen s touto oporou v zádech mají šanci uspět.

 

Ne! Vinaři nudu nemilují. Je však něco, co působí  jak rudý prapor na rozzuřeného býka ! Je to byrokracie, papírování, klientelismus a falešné sliby…

Za posledních pár dnů jsme potkali mnoho rozzuřených kolegů, kterým snad vřela krev v žilách. Měli a mají k tomu hned několik pádných důvodů.

–          Vinařský fond a letošní odvody ze zásob

Když se v roce 2002-4 hledaly důvody pro vznik a fungování Vinařského fondu, jeho zastánci argumentovali mnohými ušlechtilými cíli. Zejména ochranou a podporou malých a středních vinařských subjektů, jako kostry českého a moravského vinařství. Dále pak osvětou a marketingem vína, jako prostředkem pro rozvoj malých a středních producentů v konkurenci velkých nadnárodních vinařských firem.  Nutnost podpory byla argumentačně spojena i s ohledem na přínos vinařství při tvorbě a péči o krajinu.  Právě těmito hodnotami byla ospravedlňována daň, kterou vinaři odvádí do Vinařského fondu.

Dnes je velká část vinařů doslova frustrována nakládáním s prostředky, které ze zákona musí odvádět této státem zřízené právnické osoby, instituce, která má ze zákona podporovat uchování a rozvoj vinohradnictví a vinařství, jako součást našeho kulturního dědictví. Místo toho svou činností podporuje a fakticky zdvojuje marketing velkých producentů, kteří vedle toho již disponují vlastními marketingovými odděleními. Přes to, že Fond má ve své dikci podporu domácího vinařství, ve svém důsledku podporuje největší dovozce levných vín. Tyto preferované vinařské společnosti, totiž nejsou schopny vyprodukovat víno s domácím původem v požadované ceně a množství.  Jedná se tedy, o podporu lahvování vín, ne o podporu vinařství. Většina prostředků vynaložených na osvětové a marketingové kampaně jde do podpory retailu, které tvoří opět zejména nadnárodní společnosti.  Čím dál tím více konzumentů si všímá, že dříve ceněná ochranná známka Svatomartinské víno, je dnes spojována opět s vínem mrzké ceny i kvality. Nelze opomenou i skandály související s předáním bohatě dotovaného Vinařského institutu soukromé společnosti a další a další…. Složení orgánů vinařského fondu a provázanost jejích členů s velkými hráči na trhu vínem je pak jen logickou ilustrací tohoto vinařského zmaru….

–          Svaz Vinařů

Toto občanské sdružení se ve svých stanovách pasuje na zástupce všech vinařů v ČR. Jejím cílem, dle stanov má být vytvářet dobré podmínky v oborech vinohradnictví a vinařství. SVČR koordinuje činnost svých členů a hájí jejich oprávněné zájmy. Svaz dle svých stanov spolupracuje se státními orgány a v těchto vztazích prosazuje hospodářské, profesní, právní a podnikatelské zájmy svých členů.

Dle názoru řady současných, i bývalých členů se však za ušlechtilými cíly skrývá skupina byrokratů, většinou spojená s vedením a statutárními orgány vinařského fondu. Ta prosazuje ne zájmy všech vinařů, ale spíše vytváří jakési křoví.

Každého z nás určitě překvapila další nálož povinných hlášení a dotazníků, která zasypala tentokrát nejenom vinaře, ale i obchodníky a vlastně každého, kdo nakupuje či prodává víno. Novela zákona o vinohradnictví, která měla zamezit podvodným praktikám některých „moravských vinařů“ opět minula cíl. Minula ho i přes to, že jeho iniciátorem nebyl nikdo jiný než Svaz vinařů ČR. Ten se do prosazení své verze novely obul s takovou razancí, že i přes odmítnutí Ministerstva zemědělství, zakomponovat tento námět do ministerského návrhu (z důvodu zvyšování administrativní náročnosti), nevzdal. Využil svých lidí v poslanecké sněmovně a prosadil prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Kováčika (KSČM) tento, do nebe volající nesmysl. Nesmysl, který způsobuje komplikace napříč obory přesahující vinařství. Mnoho subjektů z oboru hotelnictví, cestovního ruchu, restauračních služeb, reklamních agentur i obchodníků se dnes, díky této aktivitě nachází v právní nejistotě.

Následné reakce zainteresovaných subjektů v lednu tohoto roku na sebe nedaly dlouho čekat. Situaci opět zachránil Svaz vinařů a pánové Sedlo a Půček. Svým dopisem oznámili všem, že zákon je před novelizací a není ho třeba tedy dodržovat. Jak svérázné řešení….

Přes snahu několika našich kolegů, kteří se angažovali v průběhu několika let minulých, aby situaci ve Svazu vinařů změnili, je výsledek nevalný. Utvrzuje nás v názoru, že Svaz vinařů ČR je nereformovatelný.

 

–          Návrh zavedení spotřební daně na tichá vína

Poslední rána přišla toto pondělí, kdy ministr Kalousek oznámil svůj záměr zavést spotřební daň na tichá vína. Z reakce Svazu vinařů vyplývá, že o tomto útoku již ví delší dobu, a že je připraven bojovat. Zarážející je proč už nebojoval, když už věděl.  Příjemný je rozhodně silný argumentační materiál. Svaz ho  rozeslal všem svým členům,  a to jako svou hlavní zbraň do této bitvy. Dle grafiky a stylu jde zřejmě o produkt nadmíru oblíbené PR agentury Omnimédia.

Základní argumentační nástroje se opírají o malé vinaře, obavu o jejich přežití. Dále o zvyšování administrativní náročnosti pro malé vinaře, přínos pro tvorbu a péči o krajinu a jiné nám notoricky známé argumenty.

Nicméně snaha zabránit uvalení spotřební daně na víno je nám společná, jen nálepky typu „malý vinař“, které už byly mnohokrát zneužity ve prospěch těch velkých, nás z materiálů Svazu vinařů irytují.

A možná nejen nás. Po těchto pár řádcích chápeme, že státní kasa už nechce přispívat nám vinařům na nesmyslné projekty a instituce.

Zavedení spotřební daně, však pokřivuje podmínky ve středoevropském vinařském regionu, a přesto,  že pan Kalousek volá po narovnání, jeho návrh ve skutečnosti  podmínky ohýbá.

Pokud státní kasa chce ušetřit, nejlepší cestou je zrušit Vinařský fond, který mimo ni zatěžuje i vinaře samotné.

My všichni, vinaři i obchodníci s vínem se musíme zasadit o pozitivní změny v našem oboru, nezalézat s obavami říci svůj názor. Vrátit vinařským sdružením cechovní charakter, založený na občanských a vysoce odborných principech, a pomocí kvality našich produktů šířit slávu našich vín, vinic a umu.

 

Ať se dílo daří

Za zakládající členy Vinařské asociace ČR

Petr Marek – Český archiv vín s.r.o.                             Josef Valihrach – Vinařství Valihrach

PhDr. Vladimír Železný – Tanzberg Mikulov a.s.            Tomáš Krist – Vinařství Krist

Petr Nejedlík – Dobrá vinice                                        Josef Dufek – Vinařství Dufek

Karel Reichmann – Moraviapharm                        Milan Sůkal – Vinařství Sůkal

Libor Průdek –  Vinstars Rakvice                                 Roman Beneś – Vinařství  Beneš

JuDr. Jaroslav Javornický -Vinařství Spielberg               Ivan Kalivoda – Pavlovín Velké Pavlovice

MuDr. Pavel Kosík – Vinařství Kosík                            Jiří Maděřič – Vinařství Maděřič