Nový Zákon o vinařství a vinohradnictví vstupuje v platnost již 1.4.2017

Od 1.4.2017 začíná platit nový Zákon č.26/2017 o Vinařství a vinohradnictví. Jeho kompletní znění můžete najít v příloze.

Mze zároveň zřídilo informační web www.vinarskyzakon.cz, kde odpovídá na nejčastější otázky a vysvětluje životní situace.

Zde najdete mnoho informací o nových povinostech a nařízeních včetně manuálu jak prodávat víno:

http://eagri.cz/public/web/vinarsky-zakon/vinarska-cast/manual-k-prodeji-vina/

Zákon vstupuje v platnost dne 1.4.2017 přičemž některá ustanovení mají odkladný účinek. Je zde 6-ti měsíční lhůta pro registarci provozovny, která bude nabízet sudové víno. Pokud tak dotyčný neučiní, nesmí od 1.1.2018 dále sudové víno nabízet. Další přechodné období platí pro označování vín logotypem (vlaječka v kalichu), kde je možné bez značení uvádět na trh doposud nalahvovaná vína a využít již nakoupený obalový materiál, s jistotou však bude vyžadováno toto označení pro vína vyrobená ze sklizně 2017. Bližší prvidla stanoví doposud nevydaná vyhláška.

Proti zákonu máme řadu výhrad, ale ctíme jej jako součást právního řádu s nutností jej dodržovat. Doporučujeme všem, aby využili možností daných ministerstvem a existencí info linky, aby se každý mohl dozvědět odpovědi na ty nejpalčivější otázky. Zákon ovlivní všechny části vinařského segmentu od výrobců až po konečné prodejce, vyzýváme tedy všechny, aby co nejrychleji dali své podnikání do souladu s novou legislativní úpravou.

Tvorba zákona nebyla jednoduchou záležitostí a začátek se datuje k roku 2012, nedá se tedy očekávat, že by v dohledné době byl zásadně změněn. S pokorou přijímáme fakt, že z návrhů Vinařské asociace se do nového zákona dostalo jen minimum a že naše argumenty pro neúměrné omezování trhu či nenavyšování nepřiměřené administrativní zátěže podnikatelů nebyli vyslyšeny. Stejně tak věříme, že i Svaz vinařů ČR přijme odpovědnost za schválené znění, které společně s panem ing. Jan Hajdou de facto předložili Vládě ČR ke schválení.

Geneze tvorby zákona

Základním důvodem pro novelizaci byla harmonizace s evropským právem zejména v oblasti výsadeb a obnovy vinic, nicméně v průběhu přípravy této novelizace se objevily i další požadavky zejména ze strany Svazu vinařů ČR na regulaci trhu s vínem, tedy nejen vinohradníků a vinařů, ale také jejich obchodníků včetně řetězců, importérů vín, obchodním zprostředkovatelům, gastronomickým zařízením …..

Na počátku všeho byla snaha vlády v roce 2012 změnit sazbu spotřební daně z vína, která měla do státní kasy přinést několik miliard. Proti tomu se zvedla vlna nevole a SVČR zahájila sbírku na vypracování studie dopadů zavedení nenulové spotřební daně. Po zažehnání této situace zbyla ze sbírky část peněz nedočerpána a tak představenstvo  SVČR, 20. března 2013, rozhodlo o vytvoření analýzy možností boje s černým trhem s vínem. Tu pak dle svých slov představili novému ministrovi zemědělství panu ing Jurečkovi 11.března 2014. Tuto analýzu, ani konečné vyúčtování sdružených prostředků však málokdo z přispěvatelů viděl.

V souvislosti s mediálním tlakem byla ministrem ustanovena „Mezirezortní komise pro boj s černým trhem s vínem“. Ta zasedala od 26.8.2014 do 30.10.2014 a její závěry pak sloužili pro vytvoření prvního návrhu nového vinařského zákona. Ten na jaro roku 2015 způsobil eskalaci protichůdných názorů a skončil odvoláním ředitele sekce pro víno. Vzniklo SOVV, které vytvořilo petici na podporu zachování možnosti prodeje sudových vín, jedné z největších petičních akcí v ČR se zhruba 100 000 podpisy. Předána byla 5.5.2015 na základě ní bylo přislíbeno nové kolo jednání vnějšího a vnitřního připomínkového řízení.

Ministr pak na podzim předložil kompromisní návrh na Vládu ke schválení, projednávání bylo na týden přerušeno a pan ing Jan Hajda předložil svůj návrh, který byl schválen a kompromisní zůstal bez povšimnutí. Pan Hajda byl pak ze strany SVČR oceněn za svůj přínos k novému zákonu během vyhlášení Vinařství roku. Během jednání v PSP, byl zákon zpřísněn a byla zde nově přidána na popud zemědělského výboru povinnost označování vín logotypem. Zákon na konci roku 2016 prošel senátem a podepsal jej pan prezident Miloš Zeman.

informace jsou čerpány i z webových stránek SVČR

Informace o termínech ÚKZÚZ

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2017, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu.

Nejlépe si tuto povinnost splníte elektronickým podáním prostřednictvím Portálu farmářekterý zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení  na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:

·         mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly

·         na registrované vinici byl stav sklizně nulový.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Další informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Kontakty: tel. 515 304 119                 – Marie Nesnídalová,       marie.nesnidalova@ukzuz.cz,

– Bc. Kateřina Botková ,   katerina.botkova@ukzuz.cz,

Pokud jste již prohlášení odeslali, považujte tento email za bezpředmětný.

———————————————————————————————————————-

Jako poděkování za Vaši dosavadní spolupráci posíláme v příloze vinařský kalendář na rok 2017.

S přáním pěkného dne.

Ing. Veronika Částková

Odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81

tel:    + 420 515 304 130

fax:   + 420 515 304 112

gsm: + 420 737 267 017

Zveřejňujeme dopis JUDr. Tibora Nyitraie široké odborné veřejnosti

Široké odborné vinařské veřejnosti

Omlouváme se za relativní rozsáhlost tohoto materiálu, avšak důležitost celé záležitosti si vyžaduje podrobnější vysvětlení. Prosím najděte trochu času v době vrcholící kampaně a dočtěte tento dopis až do konce. Části, které jsou vyznačeny modře (http odkazy), Vás po rozkliknutí rovnou přivedou k dalším doplňujícím dokumentům.

Vážení kolegové vinaři a všichni, které zajímá problematika legislativy.

V pátek 21. 10. 2016 proběhlo třetí čtení novely zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství tzv. Vinařský zákon. Poslanci většinou 94 hlasů proti 38 hlasů  schválili vládní návrh novely s některými změnami navrhnutými poslanci.

Bohužel se ihned  v pátek rozběhlo další kolo dezinformací, pomluv, lží a negativní propagandy. Mnoho vinařů a obchodníků vínem se na SV ČR obrátilo s dotazy, jak to vlastně dopadlo. Dovídají se totiž, že díky působení a tlaku SV ČR došlo k značným změnám oproti návrhu předloženém vládou, potažmo MZe.  Osobně mi je velmi líto, že i sám pan ministr zemědělství se svým dílem o tento stav přičinil. Proto považuji  za nesmírně důležité informovat členy SV ČR, ale i širokou vinařskou a odbornou veřejnost o tom, jaká jsou pravdivá  fakta.

Mám za to, že se novela zákona obecně, a přijaté pozměňovací návrhy speciálně žádným způsobem, negativně nedotkne našich malých ani velkých vinařů, kteří poctivě vyrábějí a poctivě prodávají  vína z domácí suroviny. Pokud někdo tvrdí opak, tak nemluví pravdu.

V první řadě doporučuji pozorně prostudovat soubor poznámek k vládnímu návrhu zákona, který vydal SV ČR již dne 24. 1. 2016. Obsahuje základní a srozumitelné vysvětlivky k novele zákona. Samotný návrh novely byl již od 3. 2. 2016 veřejně dostupný všem zájemcům z řad vinařů, vinařských spolků jakož i veřejnosti. Jakmile bude ukončen celý legislativní proces, tedy projednání v Senátu a podpis prezidentem, zpracujeme podrobnější vysvětlení. Případně uspořádáme odborné semináře a školení. Předpokládám, že i MZe zpracuje odborný komentář k zákonu.

Nepochybuji, že tak jako v průběhu příprav zákona, se začnou aktivovat „popírači” černého trhu a „zpochybňovači” čehokoli, co by mohlo proti podvodníkům pomoci. Budou spřádat katastrofické scénáře, hrozit zánikem oboru, desítkami nezaměstnaných, budou svolávat různá shromáždění a sepisovat protestní petice a hlavně tak jako vždy se zaštiťovat „malým vinařem“ a jeho ohrožením. Sám jsem takové shromáždění zažil v Uherském Hradišti.  Mělo název „Budoucnost vinařství v ČR“. Z úst předřečníků politiků  jsem slyšel  pořád dokola, jak zahyne malý vinař, když bude přijatá tato novela. Pak už jsem to nevydržel a zeptal jsem se, zda ti pánové a dáma, kteří seděli na tribuně, text novely alespoň četli, a která ustanovení směřují proti vinařům jakékoliv velikosti? Samozřejmě neodpověděli, protože si text neráčili přečíst. A ani kdyby novelu četli tak nemohli. Nic takového tam totiž není. Podle předem připravovaného scénáře pod režií pána, co provozuje archiv vín a velkoobchod se zahraničním sudovým vínem, následovala „diskuze.” Hlavními předem domluveným diskutujícím  byl pan prodejce sudového vína ze sídlem na  jihovýchodní Moravě, který hned v úvodu prohlásil, že moravské sudové víno nekupuje, protože je drahé a že má na čepu mnoho skvělých sudovek z dovozu. Další mluvčí byl pan dovozce zahraničních  vín ze severních Čech. A tak to pokračovalo. Co však je nejsmutnější, celé to organizovala jedna vinařská asociace a její tři představitelé, z nichž dva jsou známými vinaři a jeden je kromě jiného zdatným obchodníkem vínem a organizátorem vinařských soutěží. O podrobnostech z novely ani slovo. Třešničkou na dortu byly mediální výstupy z této povedené akce. Nikde ani zmínka o mých diskusních příspěvcích, za to všude se uvádělo, že malí vinaři jsou nespokojeni. Jestli toto je budoucnost vinařství v ČR, o které budou rozhodovat ti, kteří nekupují moravské víno, protože je drahé, jestli za vinaře budou mluvit obchodníci se zahraničním sudovým vínem a jejich přisluhovači z řad vinařů, kteří nás chtějí chránit, tak to rovnou říkám „chraň nás Bůh od takových ochránců” a od jejich představ o budoucnosti našeho vinařství. A tito stejní dozajista vyrazí do útoku znova. Zřejmě si uvědomili, že končí sranda, i když se nám zatím nepodařilo prosadit všechna opatření z materiálu „Návrhů opatření proti černému trhu“, které jsme zpracovali už v roce 2013 na základě analýzy od Ernst & Young. Tito stejní celou dobu aktivně proti novele bojovali. Zejména pomlouvační kampaní jak proti SV ČR, tak i proti moji osobě. Zpochybňují jak existenci černého trhu, tak i cokoli, co by mohlo přispět ke změně. Zvláštní je, že sami nepředkládají svoje analýzy, své odhady, své smysluplné návrhy. Ono je to dost těžké, když jim tento stav vyhovuje, a když se v tom bahně a marastu rochní. Obchází různé politiky a úředníky, ministry či novináře, vinaře a pomlouvají a dští špínu. Využívají svoji politickou a stranickou příslušnost. Už jsem si však zvyknul, ostatně kdysi jsem na toto téma psal zde. Abychom se přesvědčili o stavu na poli falšování vína, jsme si dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím od SZPI vyžádali podrobnýpřehled deliktů zákonem nově klasifikovaných jako falšování vína za roky 2013-2015 s uvedením konkrétních výrobců, prodejců, distributorů či dovozců, který rozhodně stojí za zhlédnutí.

Zákony se však takto nedělají. Musí se tvrdě odpracovat. Analýzami, návrhy, jednáním s různými úřady, poslanci atd. Musíte pořád dokola na odborných seminářích, setkání s vinaři, s odborníky, celníky, inspekcí hledat řešení.  Ale hlavně musíte prosazovat dobrou věc. A právě takové věci prosazuje již několik let i Svaz vinařů. Bylo období, když jsem pod vlivem propagandy vedené jak v rámci „zaručené“ šeptandy tak i v oficiálních médiích občas zapochyboval, zda je tady dost poctivých a čestných vinařů, kteří tak jako já a celé předchozí i nové představenstvo chtějí, aby byl ve vinařství pořádek. Rozumní lidé, kteří nezavírají oči před podvody, prodejem vína bez papírů, pašováním desítek cisteren přes hranice, nechtějí být vydírání svými obchodními partnery otázkou: „Dáš mi to bez dokladů? Když ne, vezmu si to od jiného.“ Nechtějí se dívat, jak nám podvodníci przní Pálavu, jak se v různých pofiderních místech prodává „víno z Moravy“ nebo „víno přímo od výrobce” a při tom taková vína Moravou leda tak projížděla na své dlouhé cestě z Moldávie, Makedonie a kdo ví odkud a zda to vůbec víno je.

Naštěstí letošní únorová valná hromada ukázala jak to je. Svaz vinařů sdružuje 71 fyzických osob, 94 právnických osob 18 čestných členů a 23 spolků vinařů. Dá se tedy říci, že včetně členů spolků zastupuje více jak 1000 vinohradníků, vinařů a dalších osob, Fyzické a právnické osoby, které jsou našimi členy dohromady hospodaří na ploše 5223 ha vinic (2015) a za předešlé sledované období uvedli do oběhu 478 tis. hl vína (2015). Valná hromada konaná za účasti ministra zemědělství a dalších hostů v únoru 2016 100% hlasů schválila dosavadní činnost představenstva a prezidenta. Zároveň zvolila nové představenstvo, dozorčí radu. V tajném hlasování 150 hlasy ze 163 jsem byl opětovně zvolen do funkce prezidenta. Jedním z oblíbených lživých argumentů je, že SV ČR je pouze zástupcem tzv. „velkých.” Jaká je pravda vidíte sami. Proč to zdůrazňuji? Chci, aby si všichni uvědomili jaký mandát představenstvo a prezident má. Že za nimi stojí většina vinařů. A já osobně díky tomu teď vím, že to co dlouhodobě veřejně hlásám a co dlouhodobě prosazujeme je správné a má silnou podporu vinařů. Podobně se to ukázalo i při hlasování v Poslanecké sněmovně. Naše argumenty přesvědčily většinu přítomných poslanců. V demokratickém systému platí, že většina má právo a zároveň i povinnost prosadit svoji vůli. Bohužel ti, co se označují za „demokraty” „nezávislé” „liberály” velmi často na toto zásadní právo většiny zapomínají v momentě, když  sami většinu nemají. Místo toho, aby ve férovém názorovém boji pomocí podložených argumentů získávali na svoji stranu podporu, používají nefér triky, jako jsou pomluvy, lži, urážky a házení špíny. Proto chci ještě jednou velmi poděkovat za podporu nejenom všem členům SV ČR, ale i dalším vinařům, kteří se nenechali zmást a používají zdravý rozum. Sami totiž moc dobře vědí „JAK TO JE.“

Stručná informace k některým změnám proti vládnímu návrhu novely.

Legislativní proces probíhá v několika krocích. Nejdříve se připraví návrh novely. Probíhají diskuze, připomínková řízení atd. Pak návrh schválí vláda a předloží jej Parlamentu k projednání. Nejprve Poslanecká sněmovna rozhodne, zda se takovým návrhem bude zabývat a předá jej příslušnému výboru k podrobnému projednání. V případě vinařského zákona to je výbor zemědělský. Tento výbor svolal odborný seminář, na který pozval zástupce vinařů, ministerstva, inspekce, obchodníků vínem atd. Velmi dobře jsme si uvědomovali, že toto je klíčový moment, jak přesvědčit poslance co vlastně chceme. Přinesli jsme jim proto láhve vína se záklopkou i bez ní, přinesli jsme KEG sud, aby viděli, jak lehce je zneužitelný. Přinesli jsme také Bag in Box, aby chápali, jak takový obal vypadá a funguje. Ale hlavně jsme jim předali podrobné odůvodnění, proč je správné bojovat za naše vinaře a proti černému trhu. Tedy zejména proti prodeji vína na černo a prodeji falešného vína.

Další etapou je druhé čtení zákona, ve kterém se předkládají pozměňovací návrhy. Tyto následně opět projedná zemědělský výbor a doporučí, které se mají přijat a které ne.

Následovalo třetí čtení dne 21. 10. 2016, na kterém byla přijata celá novela zákona ve znění pozměňovacích návrhů  doporučených Zemědělským výborem plénu Poslanecké sněmovny ke schválení.  Jednu sadu pozměňovacích návrhů podal  poslanec  Kudela, prakticky se jednalo o návrhy  MZe a pak návrhy Zemědělského výboru PS PČR.

Stanovisko SV ČR k jednotlivým pozměňovacím návrhům a celé novele zákona je obsažené v usnesení představenstva SV ČR ze dne 30. 9. 2016. Toto stanovisko plně koresponduje s jednomyslným rozhodnutím valné hromady SV ČR.

Pro jistotu a s jistou dávkou zjednodušení shrnujeme:

• SV ČR plně podporuje novelu zákona tak, jak byla zpracována MZe se změnami, které navrhuje ZEV PS PČR.

• Hlavní změny (které byly následně i přijaty poslanci) jsou:

a) Upřesnění definice tzv. „příjemce,” tedy subjektu, který bude moci ve svých (všech) provozovnách prodávat zahraniční vína formou sudového vína zákazníkům.  Bude to ten subjekt, který bude v souladu s předpisy uveden jako příjemce v průvodních dokladech (ať papírových, tak i elektronických), které provází nebalené víno při jeho přechodu přes hranice ČR. Tento „příjemce” bude taky povinen nahlásit přijetí vína a držet jej u sebe po dobu 10 dní jakož i plnit některé další povinnosti stanovené novelou. (Další podrobnosti o právech a povinnostech příjemce a pravidlech prodeje sudového vína najdete v souboru poznámek).

Pro osvěžení paměti všech, zejména těch, co budou tvrdit z různých důvodů něco jiného, rekapitulujeme jak se vše kolem „sudového vína” postupně vyvíjelo a proč jsme podpořili výše uvedené upřesňující změny:

První varianta řešení prodeje tzv. „sudového” vína (jistě si všichni pamatujete její „únik” na veřejnost) spočívala v zákazu prodeje zahraničního sudového vína  a umožnění prodeje nebaleného vína  pouze z obalů pro spotřebitele (např. Bag-in-Boxy). Výjimku tvořil pouze prodej domácí sudovky pod „víchou,” podle kterého mohli prodávat nebalené sudové víno pouze jeho tuzemští výrobci. Tuto variantu podpořila většina účastníků tzv. kulatého stolu konaného u pana ministra, který ji na následující tiskové konferenci představil veřejnosti.

Posléze však, na nátlak lobby dovozců, prodejců čepovaného vína zahraniční provenience a dalších skupin,  byla přijata kompromisní měkčí varianta tzv. „vícha pro všechny,” podle které by čepované, nebo-li sudové víno, mohli prodávat ve stejném a rovném režimu  pouze výrobci, v případě tuzemského vína, nebo příjemci (dovozci) vína ze zahraničí.  Toto řešení bylo po různých jednáních akceptováno vinařskou veřejností včetně SV ČR! Přesně tento princip byl veřejně prezentován ministrem zemědělství. MZe na základě toho začalo zpracovávat text zákona, probíhalo zdlouhavé připomínkové řízení a po ukončení tohoto procesu byl vládou schválen text novely, který byl předán poslancům k projednání a schválení.

Již při přípravě zákona došlo ke změně původního přístupu v tom, že za „domácí sudové” víno se bude považovat i víno vyrobené na území ČR z hroznů zahraniční provenience. Tato skutečnost není ideální, ale smířili jsme se s ní zejména proto, že se alespoň z tohoto vína odvedou odvody do VF, přispěje to k zaměstnanosti a rozvoji domácích subjektů atd. Na druhé straně zde hrozí riziko záměny vína cizí provenience za víno domácího původu. Je zcela jisté, že drahé testy na geograficitu nebudou v takové míře prováděny u sudového vína, tedy vína nejnižší kategorie. V tomto ohledu jde novela proti smyslu boje proti černému trhu, ale SV ČR v zájmu uklidnění situace ustoupil nátlaku ministra zemědělství a přistoupil ke kompromisu!

Důkladnou analýzou textu novely předložené poslancům, zejména § 16b bylo zjištěno, že pokud by poslanci přijali znění novely tak, jak byla vládou (MZe) předložena, došlo by, kvůli nepřesnému a nejednoznačnému definování „příjemce,“ k prolomení i dalšího principu, tedy, že by se v případě sudového vína ze zahraničí, umožnil víceúrovňový přeprodej a pohyb  vína mezi neurčitým počtem subjektů! To by znamenalo riziko zachování stávajícího nežádoucího stavu, kdy nikdo za nic nemůže. Dalším negativním dopadem by byla nejednoznačnost toho, kdo má povinnost do Registru hlásit dovoz nebaleného vína. Tento rozpor mezi dohodnutým principem a textem příslušných ustanovení novely si zřejmě uvědomovalo i MZe a pokusilo se to napravit v pozměňovacím návrhu poslance Kudely, avšak ani jím navrhované znění to nevyřešilo.

Považujeme tedy za správné, že bylo přijato jednoduché řešení, tedy to, které schválila, na návrh Zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna. Subjekt „příjemce” je jednoznačně definován předpisy EU. Je to ten subjekt, který je uveden v průvodním dokladu, který doprovází víno přes hranice a tedy první příjemce tohoto vína ze zahraničí. V konečném důsledku je to ekvivalent našeho „výrobce“. Ostatně takto byl  tento princip  ministerstvem opakovaně prezentován a na seminářích vysvětlován, ale text novely zákona ve vládním znění s tímto principem nebyl v souladu, nebo ho jednoznačně nedefinoval.

b) Namísto Vládou (MZe) navrhovaného pouze dobrovolného používaní jednotného logotypu (záklopky) zavést jeho povinné použití pro všechna domácí vína CHOP a CHOZ (tedy např. zemská, jakostní, jakostní s přívlastkem, vína VOC)

c) Zrušení ustanovení o povinném uvádění provenience na tzv. přední etiketě se stanovenou velikostí písma. Již od samého počátku bylo této úpravě vytýkáno, že je v rozporu s předpisy EU. Nakonec i sám pan ministr tuto skutečnost při závěrečném jednání sněmovně potvrdil. Stanovisko MZe zde (7. odstavec v řeči pana ministra).

Záměrem novely a společným zájmem většiny vinařů bylo ochránit zákazníky před manipulováním a matením těmi producenty, kteří pod etiketou s uvedeným názvem vinařství, nebo sídlem vinařství (tradiční moravská vinařská obec) uváděli na trh vína zahraniční provenience. I když v souladu s předpisy se zpravidla na zadní etiketě uvede pravá provenience, na první pohled bez pečlivějšího zkoumání, může zákazník nabýt dojem, že se jedná o očekávané domácí víno. Dlužno říct, že se tohoto nešvaru dopouštěli různí, malí i velcí producenti. Proti tomu byly navrženy 2 možné varianty řešení.

První z autorské dílny Vinařské asociace, tedy zavést povinnost uvádět údaj o provenienci na přední etiketě se stanovenou velikostí písma. Od počátku přípravy novely byly zpracovatelům zákona opakovaně předkládány námitky, že takové řešení je v rozporu s právem EU a navíc, v podobě, v jaké nakonec bylo zapracováno do novely, bylo silně diskriminační pro domácí producenty. Dalším nedostatkem takového řešení bylo, že by se toto vztahovalo pouze na vína našich vinařů, nebo vína zahraniční zde naláhvovaná. Tedy by se nevztahovalo na všechna vína na trhu a obejít takové ustanovení by bylo velmi lehké. Na pravděpodobný rozpor řešení „etiketa” s  právem EU bylo MZe v legislativním procesu opakovaně upozorňováno, např. Legislativní radou vlády, její komisí OKOM, komisí pro Evropské právo jakož i analýzami zpracovanými SV ČR. Nicméně navzdory tomuto nebezpečí MZe tvrdošíjně trvalo na tomto právně a prakticky nevhodném řešení. Vzhledem k technickému charakteru novely je v souladu s pravidly EU MZe povinno předložit zákon k notifikaci Evropské komisi (EK). O stanovisku notifikačního orgánu EK nebyla odborná veřejnost, a s podivem ani poslanci, i když o to žádali, informování. Existuje důvodný předpoklad, že MZe má již k dispozici stanovisko EK, byť předběžné, které rozpor této varianty s legislativou EU potvrzuje!!!

Druhá varianta řešení, kterou SV ČR podporoval a je i součástí souboru návrhů opatření je povinné použití jednotného logotypu (záklopky)  na vína domácí provenience. Je to  jednoduché, velmi lehce a na první pohled, rozpoznatelné rozlišení našeho vína od zahraničního bez ohledu na to, co producent o sobě nebo svém sídle na etiketě uvádí. Bude-li na obalu uveden jednotný logotyp, bude mít zákazník jistot, že kupuje české, nebo moravské víno. Nebude-li logotyp uveden, bude vědět, že jde o víno zahraniční provenience. Tato varianta je ve vztahu k zákazníkům lehce komunikovatelná a nevyžaduje významné vícenáklady. Toto řešení vychází z osvědčených zkušeností s jednotným grafickým značením dlouhodobě využívaným v zahraničí, například v Rakousku, Slovensku, Maďarsku, apod. Podle průzkumu provedeném Vinařským fondem tzv. záklopku podporuje více jak 80 % vinařů!

Tím, že poslanci odmítli použití varianty „přední etiketa,“ a schválili variantu „jednotný logotyp“, zároveň přispěli k hladkému průběhu notifikačního procesu, protože o možném rozporu varianty „přední etiketa“ s právem EU nebyli do poslední chvíle předkladatelem novely informováni.

Schválením varianty „logotyp“ došlo k jednoznačnému naplnění původního záměru, tedy ochrany a orientace zákazníka a potažmo i našich vinařů. Proto je s podivem, že pan ministr toto řešení nepodpořil, když jiná varianta nebyla schválena. Argument, že logotyp provedený v národních barvách vadí vývozu našeho  vína, je, mírně řečeno, nepřijatelný. Vývoz lahvového vína domácího původu je objemově zanedbatelný, a pokud se nějaký vinař stydí za to, že prodává moravské, nebo české víno, tak takový subjekt nezaslouží jakékoliv ohledy. Další argument, že jiná podobná značení potravin nejsou povinná, je také lichý. Na jedné straně ministr podporoval povinnou variantu „etiketa“ ze všemi jejími dopady, a na druhé straně se stejně povinným použitím varianty „logotyp“ výrazně nesouhlasí….?

Závěrem všem přejeme zachování chladné hlavy a zdravého rozumu v hodnocení toho, co kdo říká. Doporučujeme opětovně přečíst starší materiály SV ČR vztahující se k problematice „černého trhu “ a novele zákona. Jsou dostupné na webu SV ČR zde.

Jménem Svazu vinařů České republiky

JUDr. Tibor Nyitray,

prezident Svazu vinařů České republiky

Velké Bílovice dne 27. 10. 2016

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře
  • na tiskopisu zaslaném poštou
  • nebo osobně doručením na adresu:
    ÚKZÚZ/Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, Znojmo, 6718

Více informací:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/registrace/registrace-vinic/


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

Připomínáme, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).
Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou….více na webu ÚKZÚZ – Registrace vinic – http://eagri.cz/…/trvale-kultu…/registrace/registrace-vinic/

Ing. Miroslav Račický

odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Znojmo – Oblekovice 16

tel:       + 420 515 304 117

fax:      + 420 515 304 112

gsm:    + 420 737 267 031

miroslav.racicky@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz

Vinař roku přivádí Masters of Wine na Moravu

Tak by se bezesporu dala shrnout návštěva dvou z hrstky MW na Jižní Moravě. John Salvi a Liam Steevenson si odskočili po výběru Vinaře roku z finálové osmičky nejlépe hodnocených vinařství a v doprovodu naší skvělé Kláry Kollárové navštívili moravské vinaře. Setkání se konalo v Moravském Žižkově, kde za účasti čtyřicítky moravských malých vinařů proběhla přednáška s diskuzí na téma “ Nezávislí vinaři ve Francii“ . John Salvi během půldruhé hodiny nastínil největší těžkosti francouzského vinařství, které nakonec vyústili ke vzniku oborového sdružení zastřešující malé rodinné podniky. V současnosti tamní sdružení stojí proti velkým družstvům a velkým Chateau, které nemají vždy stejné zájmy a potřeby. Jejich členské základna má již 8000 členů a jejich vliv je zcela neoddiskutovatelný. Dokonce se francouzské vinařství dostává do situace , která tu již 100 let nebyla, tou j,e že exponenciálně roste prodej nebaleného vína od družstev, která malým dnes jen těžko konkurují.

V následné otevřené diskuzi pak oba hosté zodpověděli otázky moravských vinařů, v přátelské atmosféře pak konverzovali nad vzorky vín zúčastněných do pozdních nočních hodin. Oba vyjádřili přesvědčení, že moravské vinařství má velký potenciál, má vysokou kvalitu, jen potřebuje čas na to aby dozrálo a našlo si svou cestu, která dnes se teprve tvoří.
Bylo pro nás velkou ctí tyto nesmírně skromné, ale úspěšné lidi hostit, vyslechnout a poznat. Patří jim náš dík. Kéž by se všechny přání, která našim vinařům sdělili splnili.

Veřejné slyšení v Senátu ČR se senátorkou Veronikou Vrecionovou

Senátorka Veronika Vrecionová, místopředsedkyně senátního výboru pro hospodářství a rozvoj venkova uspořádala dne 29.6.2016 v prostorách Senátu ČR veřejné slyšení k problematice novely Vinařského zákona, kde se vedle poslanců, senátorů a vinařské veřejnosti zúčastnili také zástupci Vinařské asociace ČR.

Tiskovou zprávu ze Senátu najdete ZDE

VA ČR

VAČR děkuje České televizi

! Upozornění, jedná se o stanovisko výboru VAČR, které podpořila drtivá většina členů, respektujeme právo nesouhlasit, proto předestíráme, že zakládající člen Jaroslav Javornický s textem nesouhlasí!

! Nejedná se o kritiku osob na vinařské škole, kritizujem způsob vedení, za které je odpovědný jen a pouze ředitel/ka ve všech svérách podnikání nebo služeb. Nechceme vyvíjet tlak na nikoho osobně, jen upozorňujeme ministerstvo školství na praktiky, které ve veřejném školství nemají co dělat. !

Vinařská asociace děkuje České televizi, která v reportáži ze dne 31.1.2016 ukázala některé aspekty vzdělávání studentů vinařství na Jižní Moravě. Plně respektujeme politické názory svých členů i ostatních vinařů a všech svobodných lidí v této zemi. Nemůžeme a nechceme však mlčky přihlížet k tomu, co ukázala reportáž: že jsou naše děti vychovávány k nesamostatnosti a k pocitu, že manipulace s jejich projevem a osobností je přijatelnou metodou podpory jakéhokoli politického či mocenského zájmu.

Své potomky doma a ve vinařství vychováváme k osobní, rodinné a vinařské hrdosti, kterou deklarujeme každý den při prezentaci svých vín, vinařské tradice a profese. Nesouhlasíme s faktem ani způsobem, jakým byly zcela zjevně vnucovány cizí formulace a cizí stanoviska na předepsaných poznámkových lístcích, které pak studenti četli prezidentovi aby byl vytvořen dojem spontánního a jednotného názorového zázemí vinařského dorostu.  Tento způsob jednání se v celé šíří dotýká naší lidské i stavovské hrdosti a jako metodu ovlivňování mínění ji považujeme za zcela nepřijatelnou.

V posledních letech je náš obor pod permanentním tlakem lobistických skupin, které jsou živené z politických kruhů, nebo ekonomickými zájmy velkých společností. A právě dnes, v souvislosti s kauzou Vinařské školy a provázanosti všech jejích aktérů se ptáme:

Kde je naše hrdost, kde je hrdost, kterou tak často vpisujeme jako slogan ke svým jménům na etiketách svých vín?

Ne, nechceme riskovat to, že se náš um, hrdost i budoucnost našich následníků stane pouhou frází. Uděláme vše proto, aby mohli pokračovat v rodinné tradici našich vinařství, našich rodinných firem.

Žádáme, aby MŠ prověřilo tento případ a vyvodilo závěry ve formě odvolání ředitelky z její funkce, neboť uvedený příklad zjevně dokumentuje manipulaci s názory studentů a zneužití besedy k politickým cílům, což je ve školství a ve výchově zcela nepřijatelné. Nadto je nutné připomenout, že vedení jediné vinařské školy v ČR není pod tlakem chyb vedení zdaleka poprvé, v minulosti nevole z řad studentů a učitelů vyústila v odchod nemalé části vyučujících. Dokonce ani vyjádření školní inspekce o problematickém vedení nebylo nijak dořešeno.

výbor VAČR

Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

Vinařská asociace se po celou dobu tvorby novely zákona 321/2004 sb. účastnila na připomínkování tohoto pro vinařství, vinohradnictví ale i obchod s vínem tak důležitého zákona.

Celý průběh legislativního procesu však vzbudil v našich řadách rozčarování, které vyvrcholilo díky způsobu, jakým byl zákon pozměněn během projednávání ve Vládě ČR.

Falšování vín se díky zájmovým skupinám neřešilo v čistě věcné rovině, ale stalo se nástrojem politické reklamy některých hejtmanů, senátorů i poslanců. Bohužel i díky jejich snaze sbírat politické body se naše vinařství dostalo do ne příliš důvěryhodné roviny.

Sdílíme obecný názor na potřebu klást důraz na potírání negativních vlivů falšování vín. Nicméně jsme nuceni konstatovat, že novelizací jinak funkčního zákona se stává tato potřeba zcela neuspokojenou. Správným řešením jistě je, aby stát plnil svou základní roli dozoru nad potravinami v mezích stávajícího zákona a souvisejících zákonů, a ne vytvářením nadbytečných administrativních kliček a neprůhledných vazeb.

Novela zákona přináší velmi důležité paragrafy pro následující dotační období a jde směrem k ochraně spotřebitele, což je obecně pozitivní. Bohužel, zákon současně významně narušuje hospodářskou soutěž a zvýhodňuje jednu skupinu výrobců a obchodníků na úkor druhých. Zavádí další povinnosti, nová hlášení ba dokonce i celé evidenční knihy pro další subjekty. Brání tak rozvoji podnikání v našem oboru.

Celkový dopad úpravy na černý trh a potažmo falšování vinařských produktů je marginální, naproti tomu pro byrokratickou zátěž je zásadní. Kombinace s jinými připravovanými zákony pak může být pro malé producenty a obchodníky likvidační.

Podrobnější komentář hlavních částí navrhované novely najdete ZDE

Za Výbor VA ČR

Josef Valihrach předseda VA ČR

Jiří Maděřič místopředseda VAČR

Petr Marek místopředseda VA ČR

Libor Průdek člen Výboru VAČR

Josef Dufek člen Výboru VA ČR

Poslední sbohem vinařskému nestorovi

Chtěli bychom vyjádřit hlubokou soutrast všem pozůstalým po zesnulém Eduardu Postbieglovi. Pan Postbiegl byl nejen velkým vědcem, degustátorem a  milovníkem vína , ale byl to nesmírně vlídný, přátelský a šlechetný muž, který byl vždy ochoten pomoci. Jeho vztah k vinařství byl vzorem pro mnohé a jeho pracovitost byla nevídaná. Na poslední cestu jsme jej doprovodili v pátek 11. prosince, když skonal 6. prosince ve věku nedožitých 81 let. Vzdáváme čest jeho památce, navždy zůstane tím co naše vinařství nejvíc zdobilo.

 

Comtech už ne?

Vinařský fond hledá kreativní a mediální partnery pro další tři roky, celkový rozpočet dělá 72 milionů. Comtech chce ale zkusit štěstí přímo u vinařských značek.

Státní Vinařský fond včera otevíral obálky s nabídkami komunikačních i mediálních agentur, které projevily zájem o veřejnou zakázku na komunikační a reklamní aktivity pro příští tři roky, tedy na období let 2016 až 2019. Rozpočet celé tříleté kampaně činí 72 milionů Kč. Podle projektového manažera Vinařského fondu Pavla Večeři se do tendru přihlásilo přibližně patnáct reklamních a mediálních subjektů, jejich přesná jména zatím neuvedl. Jak ale Médiáři sdělil Jan Rauschert, ředitel komunikační agentury Comtech, která pro Vinařský fond pracovala v posledních letech, tato agentura už o další zakázku této instituce nesoutěží.

„Svoji nabídku neodevzdáme. Dlouho jsme tento krok zvažovali, přece jen nás s Vinařským fondem pojí spousta společné práce… Cítíme ale, že je potřeba se posunout o krok dál… Když jsme přemýšleli, kudy se můžeme vydat, uvědomili jsme si, že na veřejné značce Vína z Moravy, vína z Čech jsme společně s klientem udělali víc práce, než se povedlo řadám komerčních vinařských značek. A paradoxně právě tady cítíme více prostoru pro agenturu s našimi zkušenostmi. V segmentu, kde jsme jako agentura Vinařského fondu nemohli působit. Přiznávám také, že pár procent v této úvaze hrál i fakt, že na nás kvůli spolupráci s Vinařským fondem stále někdo útočil a oslaboval tím značku Comtech – to nejcennější, co máme,“ uvedl pro Médiář Rauschert.

Vinařský fond rozdělil oproti minulosti tendr na strategickou a kreativní část a na mediální plánování a nákup mediálního prostoru. Agentury se mohou ucházet o obě části zakázky zvlášť, nebo dohromady. Na služby mediální agentury je v rozpočtu vyčleněno celkem 38 milionů, na kreativní tvorbu 34 milionů Kč. Podle předchozího vyjádření ředitele fondu Jaroslava Machovce počítá zadavatel s rovnoměrným rozvržením rozpočtu do celého tříletého období.  Od agentur požaduje návrh kreativně-strategického konceptu pro další tři roky, přičemž počítá s další podporou značek Vína z Moravy, vína z Čech, Svatomartinské víno a dále s podporou růžových a moravských červených vín.

Mezi práce Comtechu patří i aktuální kampaň na podporu červených vín, která běží od konce srpna do poloviny prosince ve spojení s druhou řadou seriálu Vinaři v televizi Prima.