Za nesplnění povinnosti využít povolení k výsadbě v době platnosti omezení díky epidemiologické situaci nebudou uplatňovány správní sankce…

Vážení kolegové,

Ministerstvo zemědělství doporučilo ÚKZÚZ využít ustanovení čl. 64 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a označit kritickou epidemiologickou situaci a s ní spojená omezení za „vyšší moc“ a za nesplnění povinnosti využít povolení k výsadbě v době jeho platnosti z důvodu této vyšší moci neukládat správní sankce. V zájmu nenavyšování administrativní zátěže doporučilo ministerstvo presumovat účinek vyšší moci a neudělovat sankce bez nutnosti hlášení a prokazování této skutečnosti a to u všech povolení vydaných v roce 2017 a 2018.

ÚKZÚZ toto doporučení akceptoval a správní sankce udělovat nebude.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/vinohradnici-nebudou-muset-platit-pokuty.html

https://bit.ly/2KrKc6V

Přeji Vám všem v této nelehké době pevné zdraví  a pokud možno klidné dny

Ing. Hana Routová

MZe Vedoucí oddělení pro víno

Posted in Novinky.