Návrhy vinařské asociace pro novelu vinařského zákona

Jelikož se o novele vinařského zákona bude ještě nějakou dobu jednat, rozhodli jsem se rozšířit naše návrhy o několik bodů, které by měli přispět proti falšování vína.

Návrh na řešení problémů s falšovanými víny uváděnými do oběhu v obalech určených konečnému spotřebiteli (lahvová vína) i v obalech, která nejsou určena konečnému spotřebiteli (sudová vína)

Definice falšování vína:

Falšováním vína se rozumí užití nepovolených postupů při výrobě vín zejména…..

Zavedení povinnosti značení pěstitelské oblasti na vína plněná i vyrobená v ČR na etiketě tak, aby zákazník nebyl klamán (návrh je podpořen platným rozsudekem nejvyššího soudu ČR)

Pěstitelská oblast je geografický údaj deklarující původu hroznů pro výrobu vína.- v případě, že nebude možnost v zákoně zdůraznit důležitost zvýraznění údaje o provenienci vztaženému k možnosti klamání zákazníka. Vyžadujeme nový povinný údaj, jenž by byl povinný pro všechna vína vyrobená a plněná na území ČR. Zdůrazňujeme, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 89/2011 ze dne 22.9.2011

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0089_1As__11_20110929090253_prevedeno.pdf )

Tento rozsudek dává jednoznačný signál o důležitosti informovat zákazníka o původu suroviny, ze které je produkt vyroben.

Návrat k povinné certifikaci vín dovezených do ČR v obalu který není určen pro konečného spotřebitele:

Víno dovezené na území České republiky v jiném obalu než obalu určeném pro konečného spotřebitele (dále jen „sudové víno“) za účelem jeho uvedení v České republice na trh, podléhá před tímto jeho uvedením na trh ověření (certifikaci).

Toto ověření (certifikaci) provádí orgán dozoru (Inspekce)

Způsob:

Ověření (certifikace) se provádí odběrem vzorku vína reprezentujícího celou šarži dovozového sudového vína. Odběr provede orgán dozoru (Inspekce) na základě žádosti podané výrobcem, který hodlá dovozové sudové víno uvést na trh, a to po jeho nabytí do držení tohoto výrobce.

Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorku pro ověření (certifikaci) dovozového sudového vína.

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem dozoru (Inspekcí) ověření (certifikace) dovozového sudového vína, je povinen uhradit náklady s tímto ověřením (certifikací) spojené. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na toto ověření (certifikaci). O náhradě nákladů na ověření (certifikaci) rozhodne Inspekce.

Definice provozu Vinař/vinařství – Plnič/Plnírna

Navrhujeme nově vymezit pojmy Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna přičemž:

Vinař/Vinařství je fyzická či právnická osoba, vyrábějící vína z hroznů a je veden v registru vinic.

Plnič/Plnírna je fyzická či právnická osoba, která nakupuje vína od jiných subjektů v obalu, který není určen pro konečného spotřebitele bez ohledu na původ hroznů a následně je plní do obalů určených pro konečného spotřebitele.

Podmínka oddělených provozů Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna

Sídlo, či provozovna subjektu definovaného jako Vinař/Vinařství nesmí být shodné se sídlem Plniče/Plnírny musí být stavebně oddělené.

Novela vinařského zákona

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na doslova lavinu otázek, která nás v posledních dnech zastihla, ale také s ohledem na četná vyjádření představitelů SVČR tykajících se připravované regulace prodeje sudových vín (prodeje v nádobách nad 2litry) nám dovolte uvést některé věci na pravou míru. Jako přímí účastníci všech oficiálních jednání na Mze související s fungováním tzv. Komise pro boj s černým trhem i se zatím jediným připomínkováním připravované novely zákona o Vinařství a vinohradnictví musíme konstatovat následující:

Nesouhlasíme s anonymizací vlivu jednotlivých skupin a popírání jejich zodpovědnosti. I proto jsme se rozhodli opakovaně poukázat na již dříve zveřejněné materiály.

Jedná se o:

1. Zápis z posledního zasedání Komise pro boj proti černému trhu s vínem, který byl základním dokumentem pro poradu vedení MZe. To rozhodlo o tom, aby oddělení pro víno zakomponovalo navrhovaná řešení do novely zákona příloha č.1

2. Matici řešení příloha č.2 – ta jednoznačně určuje postoje jednotlivých účastníků komise

3. Dokument který je veřejně dostupný na stránkách SVČR dokument, který shrnuje i část programu předsednictva SVČR na svém jednání dne 29.10.2014 a dokonce obsahuje i výsledek hlasování jednotlivých členů k bodům, které jsou v novele zákona již obsaženy viz příloha č.3

4. V příloze č.4 najdete projednávané znění návrhu novely na jednání dne 11.2.2015 na Ministerstvu zemědělství

5. V příloze č.5 pak včerejší SVČR prezentované vyjádření s jakými tezemi pracuje MZe v rámci úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství v oblasti sudového vína.

Jako účastníci jednání na MZe dne 11.2.2015 prohlašujeme, že předložený návrh novely neobsahoval žádnou možnost pro tzv. smluvní vinotéky prodávat sudové víno natož ani nezazněla úvaha o zmiňovaném franšízingu.

Pokud se tedy o nějaké takové možnosti uvažuje, je to možnost zcela nová vznikající na platformě SVČR nikoli na MZe, vznikající navíc pod tlakem vinařů i obchodníků s vínem, kteří se doslova bouří!

Jedinou variantou, je pro nás ta nepředstavitelná možnost, že úsek vína na MZe neřídí její ředitel, ale spolek, reprezentující stále menší počet vinařů.

O tom, kdo ve skutečnosti stojí, za jednotlivými body navrhované novely si může každý udělat úsudek sám, věříme totiž ve Váš dobrý úsudek.
(Jen upozorňujeme, že pokud v přílohách narazíte na slova „průnik“ nebo „kombinace“ vězte, že to neznamená nic jiného než prosazení obou bodů současně, neb žádný jiný význam tato slova nemají.)

Dále Vás chceme informovat i o dalších dle našeho názoru ne zcela účinných opatření, která se do připravované novely zákona 321/2004 sb. dostávají. 
Návrh novely obsahuje určité problematické body, ale protože se jedná o návrh novely, lze ještě mnohé změnit. Podle našeho názoru jsou úpravy třeba, pokud nebudou prosazeny námi, nebo jinými oborovými sdruženími povede novelizovaný zákon jednoznačně k likvidaci velké části trhu malých a středních vinařů a nárůstu prodejům těm, kteří své výrobky realizují přes nadnárodní obchodní řetězce.

za výbor vinařské asociace

Jiří Maděřič

Petr Marek

VA ČR členem Asociace soukromého zemědělství ČR – hájící zájmy rodinných podniků

Výbor Vinařské asociace ČR schválil na svém zasedání dne 20.ledna vstup do Asociace soukromého zemědělství ČR, která hájí a podporuje rodinné farmy po celé ČR. VA ČR tak získává silnou podporu k hájení zájmů malých a středních vinařství. Více o ASZ ČR najdete zde.

Hlavní cíle Asociace soukromých zemědělců ČR

Trvale udržitelné, multifunkční zemědělství, šetrné k životnímu prostředí s celoplošnou produkcí soukromého i veřejného zboží. Vyvážený ekonomický a ekologický aspekt zemědělské produkce. Struktura a rozměr zemědělství, reálně odpovídající vztahu mezi poptávkou a nabídkou soukromého i veřejného zboží. Trh soukromého zboží s minimalizací zásahů státu.

Individuální vlastnictví a řízení zemědělských podniků rodinného typu, silná a stabilní pozice těchto podniků na trhu. Důstojné společenské a ekonomické postavení rodinných farem. Podnikatelské prostředí, umožňující rozvoj schopných podnikatelů na venkově. Efektivní a početná stavovská organizace soukromých zemědělců v ČR.

Petice, kterou podepsalo téměř 600 vinařů a obchodníků dokázala změnit nesmyslnou administrativu!!

Již před několika týdny jsme Vás informovali o předání petice, která si kladla za cíl zjednodušení formy průvodních dokladů při přepravě vinařských produktů. Informovali jsme Vás také o tom, že při projednávání budoucí formy průvodních dokladů jsme společně s úředníky Mze dospěli k formě, která bude předložena k připomínkování ostatním vinařským spolkům. Připomínkování skončilo v rámci jednání Mezirezortní komise MZE a ostatní spolky naše návrhy podpořili. Dle sdělení pana vrchního ředitele pana Ing. Petra Jílka, by nová forma průvodních dokladů měla začít platit nejpozději v březnu 2015. Doklad by měl vycházet z úplného daňového dokladu a měl by obsahovat: číslo faktury (průvodního dokladu), dodavatele (odesílatele) s přesnou adresou, druh vinařského produktu včetně identifikace stáčírny (pomocí  IČ), počet lahví, objem a číslo šarže, odběratel (příjemce), dopravce a pro vína v obalech nad 10l také SPZ.  Vinařská asociace ČR chce všem, kteří  ji podpořili v boji proti zbytečné administrativě poděkovat. Díky !

V souvislosti se zprávami v médiích…

V souvislosti se zprávami o poškození majetku inspektora SZPI uveřejněných v mediích odsuzuje Výbor Vinařské asociace ČR každý takový čin. Vinařská asociace ČR žádá řádné vyšetření a potrestání útočníka a je vždy připravena ke spolupráci s příslušnými orgány k zamezení či odhalení takovéhoto jednání vážně poškozujícího prestiž vinařského stavu.

Ministerstvo zemědělství ČR se zasadí o zjednodušení současných průvodních dokladů v co nejkratším termínu!!!

Dne 8. září byla předána na Ministerstvo zemědělství ČR Petice proti neúměrné administrativní zátěži našich vinařů.

Společně s předáním textu petice a podpisových archů s několika stovkami podpisů, byly diskutovány i konkrétní návrhy Vinařské asociace ČR na zjednodušení požadovaných průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů na tuzemský trh.

Vrchní ředitel sekce zemědělských komodit pan Ing. Petr Jílek nás ujistil, že se zasadí o zjednodušení rozsahu a formy současných průvodních dokladů v co nejkratším možném termínu.

Bylo dohodnuto, že základem budoucí formy průvodních dokladů je úplný daňový doklad spolu s dalšími údaji jako je místo dodání, datum přepravy, registrační značka dopravního prostředku a název s číslem šarže vinařského produktu, nebo dodací list obsahující zejména údaje o dodavateli, odběrateli, dodací adresy, obchodní název produktu doplněný o číslo šarže, údaj o registrační značce dopravního prostředku převážející vinařské produkty a datem přepravy. Návrh Vinařské asociace ČR bude dle slov zástupců MZe předložen k projednání s ostatními vinařskými spolky a zároveň předložen k posouzení právníkům MZe a zástupcům SZPI a Celní správě.

Věříme, že všechny uvedené instituce tento návrh podpoří v co nejkratší době a zasadí se tak o již několikrát deklarovanou snahu státních institucí snižovat administrativní zátěž našich podnikatelů.

Děkujeme všem, kteří podpořili peticici a přispěli tak k nápravě nesmyslných nařízení.

za VA ČR předseda VA ČR Josef Valihrach

Petice proti současné formě průvodních dokladů

Dne 18.9. se i přes obrovské úsilí o sběr hroznů a množství, kvůli tomu, odřeknutých účastí dostavilo do sídla VAČR na 40 zástupců vinařských podniků. Výbor asociace zde představil návrh petice a seznámil účastníky s důvody těchto postupů. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za podporu. Níže je text petice, která se již nalézá na petičním serveru. Budeme rádi pokud ji podepíšete a podpoříte nás v rychlé nápravě vzniklé situace. Je veliká škoda, že z úst zástupce SVČR nezazněla podpora.

Sdílejte, předávejte, informujte, spolu budem silnější.

STOP NEPŘIMĚŘENÉ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽI NAŠICH VINAŘŮ A OBCHODNÍKŮM S JEJICH VÍNY!!

Jménem vinařů ČR a obchodníků s jejich víny, Vás důrazně žádáme o kroky vedoucí k nápravě následků legislativního úsilí Ministerstva zemědělství ČR, které vyústilo v jejich neúnosné administrativní zatížení při uvádění vlastních produktů na tuzemský trh.

Vyžadovaná forma i rozsah povinných informací, které musí obsahovat (od 1.8.2014) tzv. zjednodušené průvodní doklady, stejně tak, jako hrozící sankce za nesprávně vyplněný formulář jsou pro nás neúnosné.

Proto navrhujeme:

1. Uznávat jako průvodní doklad dodací list nebo úplný daňový doklad.

2. Povinným údajem který jasně definuje jakékoliv víno ať je bráno číslo šarže.

3. Vyžadujme přítomnost průvodních dokladů v místě uskladnění.

Nerozumíme proč si Česká Republika nestanovila (jak umožňuje nařízení EK 436/2009) uznávání jiných (jednodušších) průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů výlučně na území daného členského státu. Nerozumíme ani tomu, že toto nedopatření je nyní využíváno k tzv. boji proti černému trhu.

Ne proto, že nechceme omezit černý trh s vínem, který poškozuje každého z nás, ale proto, že taková opatření uvádějí každého poctivého vinaře, obchodníka s jeho víny či dopravce v každodenní právní nejistotu.

Bojujme proti nepoctivcům, ale „nezabíjejme“ při tom své poctivé vinaře „z vlastních zbraní“! Pak by se nám totiž mohlo stát, že zůstanou jen „Ti druzí“. Nepodléhejme tlaku těch, kteří si boj proti černému trhu s vínem vybrali jako nástroj svého politického růstu a teď rychle potřebují výsledek.

Postupujme rozvážně a pevně, ale tak abychom nepoškodili naše vinaře, kteří mají ve svém vinařském kraji srdce své i srdce svých rodin. Budoucnost našeho vinařství totiž lze stavět právě na takových, kteří mají k našemu oboru dlouholetou vazbu.

Vážený pane řediteli Jílku, žádáme Vás o rychlou nápravu stavu, který doslova dusí producenty domácích vín. Situace je vážná a důkazem její závažnosti muže být i tato iniciativa, která vzniká v období našeho největšího pracovního vytížení, totiž v období vrcholícího a vzhledem ke klimatickým podmínkám i velmi komplikovaného vinobraní ročníku 2014.

V Moravském Žižkově dne 18.9.2014

Josef Valihrach

předseda Vinařské asociace ČR

PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE

Pokud budete chtít nechat petici podepsat je přiložená ještě papírová verze k vytištění zde: Petice_VA_R

Stop nepřiměřené administrativní zátěži vinařů!

Vážení kolegové, vinařky, vinaři a jejich obchodníci,

s ohledem na poslední vývoj kolem vyplňování průvodních dokladů při uvádění vín na náš trh a s vědomím, že se jedná o výrazný a nekoncepční zásah do fungování našich vinařství si Vás dovolujeme pozvat na setkání se členy Výboru Vinařské asociace ČR.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek  18.9.2014 v prostorách Restaurace Maděřič v Moravském Žižkově od 12:00.
Je nám úplně jasné, že průběh letošního vinobraní je jedinečný, v nelichotivém slova smyslu, ale tato siuace nesnese příliš odkladu. Prosíme tedy o hodinu vašeho drahocenného času, doufejme, že se nám vrátí dvojnásob.

Cílem tohoto krátkého setkání bude mimo jiné formulovat požadavek pro MZe  na zamezení dopadů této nepřiměřené administrativní zátěže spojené s výkonem státní správy pro poctivé vinaře a jejich obchodníky.

Tato pozvánka platí pro všechny, kteří chtějí přispět k této změně!!

Vaši účast prosím potvrďte na info@vinarskaasociace.cz

za výbor Vinařské asociace ČR

Josef Valihrach
Petr Marek
Jiří Maděřič

Průvodní doklady, proč?

Vážení kolegové,

v několika posledních týdnech čelíme všichni obrovskému administrativnímu zatížení v souvislosti s šíří a formou požadovaných průvodních dokladů při uvádění vín na vnitřní trh ČR.

Je až neuvěřitelné, jak odlišná jsou prohlášení představitelů jednotlivých institucí k této problematice stejně tak, jak je zarážející, že Vinařská asociace ČR je zřejmě jediným spolkem,

který se změně současného stavu intenzivně věnuje.

Při prvním zasedání nově vzniklé mezirezortní Komise k problematice černého trhu s vínem představitelé VA ČR na základě doporučení úředníků Ministerstva zemědělství ČR se snažili navrhnout zjednodušení

průvodních dokladů a upozornit, že kroky vedoucí k omezení černého trhu nesmí zasáhnou zejména poctivé vinaře a jejich zákazníky .

Ve svém návrhu však zůstali zcela osamoceni a to přesto, že zde byli přítomni také představitelé SVČR. Diskuse byla následně představiteli MZe ukončena s tím, že není vhodná na toto fórum.

Vinařská asociace ČR nechápe postup SVČR ani MZe a proto dnes prostřednictvím své datové schránky iniciovala návrh na změnu, resp. na zjednodušení průvodních dokladů. Dokument najdete v příloze.

Je zajímavé, že Svaz vinařů ČR se na svých stránkách o nově vyžadovaných povinnostech nezmiňuje a ani je nekomentuje.

Aktivita SVČR se soustředila na seminář v NVC kam pozvala odborníky, kteří budou metodicky vysvětlovat, jak vyplňovat příslušné kolonky nesmyslných průvodních dokladů.

Vážení kolegové necháme na Vás, aby jste posoudili sami proč Ministerstvo zemědělství nevyužilo možností, které dává Evropská komise jednotlivým členským státům,

totiž používat odlišné průvodní doklady pro uvádění vína v rámci vnitřního trhu členského státu tedy ČR.

Vážení kolegové, často při našich jednáních na MZE slyšíme argument, že SV ČR hají zájmy většiny vinařů v ČR. Pokud si to nemyslíte podpořte nás!!

s díky

VA ČR

Petr Marek

Příloha

Vyjádření VAČR ke kontrolnímu zjištění NKÚ

Stanovisko VAČR k závěrům NKÚ uvedeným v Informaci z kontrolní akce NKÚ č. 13/36

(Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu)

Vinařská Asociace ČR (VAČR) vítá ukončení kontrolního šetření NKÚ a s uspokojením konstatuje, že závěry NKÚ v plném rozsahu potvrzují konzistentní dlouhodobá stanoviska VAČR týkající se financování projektů podpory vína na tuzemském trhu. Závěry NKÚ totiž mj. poukazují na roli Vinařského fondu, který při správě a využívání značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ a ochranných známek „Svatomartinské“ a „Růžové.cz“ porušoval opakovaně zákon. Zejména šlo dle závěrů NKÚ o neprůhledné vynakládání prostředků bez uzavřených smluv a bez zadávacích řízení, čímž jako subjekt s odpovědností veřejného zadavatele VF nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách. V důsledku těchto vad nebyly následně vyhodnoceny dopady a přínosy pro cílové skupiny kampaní, resp. dokonce nebylo díky použitým pravidlům ani možné takové vyhodnocení vůbec provést.

VAČR dále s uspokojením konstatuje, že NKÚ u kontrolovaných značek zjistil takové nedostatky, které dle jeho vyjádření zpochybňují opodstatněnost dalších veřejných výdajů na tyto značky. Jedním z cílů činnosti VAČR je totiž upozorňovat na neopodstatněnost existence Vinařského fondu, neboť jako správce prostředků určených tuzemskému vinařství dlouhodobě neplní efektivně své zákonem stanovené cíle.

VAČR v minulém období k situaci financování podpor propagace vína poskytla veřejně řadu vyjádření a podala podněty k prošetření konkrétních případů podpor, přičemž poukazovala na to, že kořeny vadného jednání tkví mj. v personálních vazbách některých vinařských institucí a profesních sdružení na Vinařský fond. Ze strany oficiálních činitelů Vinařského fondu a bohužel též Svazu vinařů sklidila VAČR za tyto aktivity nepřiměřenou až hysterickou kritiku, kdy byla ústy jejich zástupců opakovaně ostouzena a označována za nevýznamnou skupinu potížistů a rebelů majících destrukční cíle. Závěry NKÚ však nyní poskytly aktivitám a postojům VAČR plnou legitimitu a VAČR bude ve svých aktivitách pokračovat s nesníženou energií.

VAČR využívá této situace, aby opět upozornila na pochybný systém financování podpory tuzemského vinařství, neboť je zřejmé, že provázanost VF, SVČR a dalších institucí nevede k otevřenému reflektování situace, nýbrž k reakcím, které i po odhalení nezákonných postupů Vinařského fondu tato pochybení bagatelizují. Příkladem je prezident SVČR JUDr. Tibor Nyitray, který v rozhovoru pro ekonomické zpravodajství ČT24 snižuje závažnost zjištění NKÚ tvrzením, že závěry NKÚ se vůbec netýkají financování podpor v oblasti vína, neboť údajně MZe tyto projekty nefinancuje a vinařů se problém netýká, neboť si své prostředky hlídají dobře (viz záznam ČT24 v příloze). VAČR konstatuje, že je toto prohlášení zcela nedůvěryhodné v situaci, kdy prostředky „hlídají“ zástupci vinařů, kteří zároveň působí v odpovědných orgánech Vinařského fondu, jehož postup byl shledán nezákonným a nehospodárným. Je sice pochopitelné, že nelze od těchto osob v konfliktu zájmů očekávat objektivní hodnocení nálezů NKÚ, VAČR tento stav však považuje za alarmující a velmi nepříznivý pro rozvoj vinařství v ČR.

VAČR se v nastalé situaci dále bude spoléhat na další státní orgány, v jejichž odpovědnosti je vyšetřit zavinění konkrétních osob. Pro VAČR však není důležitá odpovědnost jednotlivců, nýbrž změna systému financování podpory vína v ČR.  Doufáme, že nález NKÚ jako nezpochybnitelné státní autority přispěje k tomuto cíli.

Za VAČR

Josef Valihrach, Jiří Maděřič, Jan Horešovský, Petr Marek

zdroj z NKÚ: http://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=13/36

Tibor Nyitray v ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/21441105802