VA ČR členem Asociace soukromého zemědělství ČR – hájící zájmy rodinných podniků

Výbor Vinařské asociace ČR schválil na svém zasedání dne 20.ledna vstup do Asociace soukromého zemědělství ČR, která hájí a podporuje rodinné farmy po celé ČR. VA ČR tak získává silnou podporu k hájení zájmů malých a středních vinařství. Více o ASZ ČR najdete zde.

Hlavní cíle Asociace soukromých zemědělců ČR

Trvale udržitelné, multifunkční zemědělství, šetrné k životnímu prostředí s celoplošnou produkcí soukromého i veřejného zboží. Vyvážený ekonomický a ekologický aspekt zemědělské produkce. Struktura a rozměr zemědělství, reálně odpovídající vztahu mezi poptávkou a nabídkou soukromého i veřejného zboží. Trh soukromého zboží s minimalizací zásahů státu.

Individuální vlastnictví a řízení zemědělských podniků rodinného typu, silná a stabilní pozice těchto podniků na trhu. Důstojné společenské a ekonomické postavení rodinných farem. Podnikatelské prostředí, umožňující rozvoj schopných podnikatelů na venkově. Efektivní a početná stavovská organizace soukromých zemědělců v ČR.

Petice, kterou podepsalo téměř 600 vinařů a obchodníků dokázala změnit nesmyslnou administrativu!!

Již před několika týdny jsme Vás informovali o předání petice, která si kladla za cíl zjednodušení formy průvodních dokladů při přepravě vinařských produktů. Informovali jsme Vás také o tom, že při projednávání budoucí formy průvodních dokladů jsme společně s úředníky Mze dospěli k formě, která bude předložena k připomínkování ostatním vinařským spolkům. Připomínkování skončilo v rámci jednání Mezirezortní komise MZE a ostatní spolky naše návrhy podpořili. Dle sdělení pana vrchního ředitele pana Ing. Petra Jílka, by nová forma průvodních dokladů měla začít platit nejpozději v březnu 2015. Doklad by měl vycházet z úplného daňového dokladu a měl by obsahovat: číslo faktury (průvodního dokladu), dodavatele (odesílatele) s přesnou adresou, druh vinařského produktu včetně identifikace stáčírny (pomocí  IČ), počet lahví, objem a číslo šarže, odběratel (příjemce), dopravce a pro vína v obalech nad 10l také SPZ.  Vinařská asociace ČR chce všem, kteří  ji podpořili v boji proti zbytečné administrativě poděkovat. Díky !

V souvislosti se zprávami v médiích…

V souvislosti se zprávami o poškození majetku inspektora SZPI uveřejněných v mediích odsuzuje Výbor Vinařské asociace ČR každý takový čin. Vinařská asociace ČR žádá řádné vyšetření a potrestání útočníka a je vždy připravena ke spolupráci s příslušnými orgány k zamezení či odhalení takovéhoto jednání vážně poškozujícího prestiž vinařského stavu.

Ministerstvo zemědělství ČR se zasadí o zjednodušení současných průvodních dokladů v co nejkratším termínu!!!

Dne 8. září byla předána na Ministerstvo zemědělství ČR Petice proti neúměrné administrativní zátěži našich vinařů.

Společně s předáním textu petice a podpisových archů s několika stovkami podpisů, byly diskutovány i konkrétní návrhy Vinařské asociace ČR na zjednodušení požadovaných průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů na tuzemský trh.

Vrchní ředitel sekce zemědělských komodit pan Ing. Petr Jílek nás ujistil, že se zasadí o zjednodušení rozsahu a formy současných průvodních dokladů v co nejkratším možném termínu.

Bylo dohodnuto, že základem budoucí formy průvodních dokladů je úplný daňový doklad spolu s dalšími údaji jako je místo dodání, datum přepravy, registrační značka dopravního prostředku a název s číslem šarže vinařského produktu, nebo dodací list obsahující zejména údaje o dodavateli, odběrateli, dodací adresy, obchodní název produktu doplněný o číslo šarže, údaj o registrační značce dopravního prostředku převážející vinařské produkty a datem přepravy. Návrh Vinařské asociace ČR bude dle slov zástupců MZe předložen k projednání s ostatními vinařskými spolky a zároveň předložen k posouzení právníkům MZe a zástupcům SZPI a Celní správě.

Věříme, že všechny uvedené instituce tento návrh podpoří v co nejkratší době a zasadí se tak o již několikrát deklarovanou snahu státních institucí snižovat administrativní zátěž našich podnikatelů.

Děkujeme všem, kteří podpořili peticici a přispěli tak k nápravě nesmyslných nařízení.

za VA ČR předseda VA ČR Josef Valihrach

Petice proti současné formě průvodních dokladů

Dne 18.9. se i přes obrovské úsilí o sběr hroznů a množství, kvůli tomu, odřeknutých účastí dostavilo do sídla VAČR na 40 zástupců vinařských podniků. Výbor asociace zde představil návrh petice a seznámil účastníky s důvody těchto postupů. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za podporu. Níže je text petice, která se již nalézá na petičním serveru. Budeme rádi pokud ji podepíšete a podpoříte nás v rychlé nápravě vzniklé situace. Je veliká škoda, že z úst zástupce SVČR nezazněla podpora.

Sdílejte, předávejte, informujte, spolu budem silnější.

STOP NEPŘIMĚŘENÉ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽI NAŠICH VINAŘŮ A OBCHODNÍKŮM S JEJICH VÍNY!!

Jménem vinařů ČR a obchodníků s jejich víny, Vás důrazně žádáme o kroky vedoucí k nápravě následků legislativního úsilí Ministerstva zemědělství ČR, které vyústilo v jejich neúnosné administrativní zatížení při uvádění vlastních produktů na tuzemský trh.

Vyžadovaná forma i rozsah povinných informací, které musí obsahovat (od 1.8.2014) tzv. zjednodušené průvodní doklady, stejně tak, jako hrozící sankce za nesprávně vyplněný formulář jsou pro nás neúnosné.

Proto navrhujeme:

1. Uznávat jako průvodní doklad dodací list nebo úplný daňový doklad.

2. Povinným údajem který jasně definuje jakékoliv víno ať je bráno číslo šarže.

3. Vyžadujme přítomnost průvodních dokladů v místě uskladnění.

Nerozumíme proč si Česká Republika nestanovila (jak umožňuje nařízení EK 436/2009) uznávání jiných (jednodušších) průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů výlučně na území daného členského státu. Nerozumíme ani tomu, že toto nedopatření je nyní využíváno k tzv. boji proti černému trhu.

Ne proto, že nechceme omezit černý trh s vínem, který poškozuje každého z nás, ale proto, že taková opatření uvádějí každého poctivého vinaře, obchodníka s jeho víny či dopravce v každodenní právní nejistotu.

Bojujme proti nepoctivcům, ale „nezabíjejme“ při tom své poctivé vinaře „z vlastních zbraní“! Pak by se nám totiž mohlo stát, že zůstanou jen „Ti druzí“. Nepodléhejme tlaku těch, kteří si boj proti černému trhu s vínem vybrali jako nástroj svého politického růstu a teď rychle potřebují výsledek.

Postupujme rozvážně a pevně, ale tak abychom nepoškodili naše vinaře, kteří mají ve svém vinařském kraji srdce své i srdce svých rodin. Budoucnost našeho vinařství totiž lze stavět právě na takových, kteří mají k našemu oboru dlouholetou vazbu.

Vážený pane řediteli Jílku, žádáme Vás o rychlou nápravu stavu, který doslova dusí producenty domácích vín. Situace je vážná a důkazem její závažnosti muže být i tato iniciativa, která vzniká v období našeho největšího pracovního vytížení, totiž v období vrcholícího a vzhledem ke klimatickým podmínkám i velmi komplikovaného vinobraní ročníku 2014.

V Moravském Žižkově dne 18.9.2014

Josef Valihrach

předseda Vinařské asociace ČR

PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE

Pokud budete chtít nechat petici podepsat je přiložená ještě papírová verze k vytištění zde: Petice_VA_R

Stop nepřiměřené administrativní zátěži vinařů!

Vážení kolegové, vinařky, vinaři a jejich obchodníci,

s ohledem na poslední vývoj kolem vyplňování průvodních dokladů při uvádění vín na náš trh a s vědomím, že se jedná o výrazný a nekoncepční zásah do fungování našich vinařství si Vás dovolujeme pozvat na setkání se členy Výboru Vinařské asociace ČR.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek  18.9.2014 v prostorách Restaurace Maděřič v Moravském Žižkově od 12:00.
Je nám úplně jasné, že průběh letošního vinobraní je jedinečný, v nelichotivém slova smyslu, ale tato siuace nesnese příliš odkladu. Prosíme tedy o hodinu vašeho drahocenného času, doufejme, že se nám vrátí dvojnásob.

Cílem tohoto krátkého setkání bude mimo jiné formulovat požadavek pro MZe  na zamezení dopadů této nepřiměřené administrativní zátěže spojené s výkonem státní správy pro poctivé vinaře a jejich obchodníky.

Tato pozvánka platí pro všechny, kteří chtějí přispět k této změně!!

Vaši účast prosím potvrďte na info@vinarskaasociace.cz

za výbor Vinařské asociace ČR

Josef Valihrach
Petr Marek
Jiří Maděřič

Průvodní doklady, proč?

Vážení kolegové,

v několika posledních týdnech čelíme všichni obrovskému administrativnímu zatížení v souvislosti s šíří a formou požadovaných průvodních dokladů při uvádění vín na vnitřní trh ČR.

Je až neuvěřitelné, jak odlišná jsou prohlášení představitelů jednotlivých institucí k této problematice stejně tak, jak je zarážející, že Vinařská asociace ČR je zřejmě jediným spolkem,

který se změně současného stavu intenzivně věnuje.

Při prvním zasedání nově vzniklé mezirezortní Komise k problematice černého trhu s vínem představitelé VA ČR na základě doporučení úředníků Ministerstva zemědělství ČR se snažili navrhnout zjednodušení

průvodních dokladů a upozornit, že kroky vedoucí k omezení černého trhu nesmí zasáhnou zejména poctivé vinaře a jejich zákazníky .

Ve svém návrhu však zůstali zcela osamoceni a to přesto, že zde byli přítomni také představitelé SVČR. Diskuse byla následně představiteli MZe ukončena s tím, že není vhodná na toto fórum.

Vinařská asociace ČR nechápe postup SVČR ani MZe a proto dnes prostřednictvím své datové schránky iniciovala návrh na změnu, resp. na zjednodušení průvodních dokladů. Dokument najdete v příloze.

Je zajímavé, že Svaz vinařů ČR se na svých stránkách o nově vyžadovaných povinnostech nezmiňuje a ani je nekomentuje.

Aktivita SVČR se soustředila na seminář v NVC kam pozvala odborníky, kteří budou metodicky vysvětlovat, jak vyplňovat příslušné kolonky nesmyslných průvodních dokladů.

Vážení kolegové necháme na Vás, aby jste posoudili sami proč Ministerstvo zemědělství nevyužilo možností, které dává Evropská komise jednotlivým členským státům,

totiž používat odlišné průvodní doklady pro uvádění vína v rámci vnitřního trhu členského státu tedy ČR.

Vážení kolegové, často při našich jednáních na MZE slyšíme argument, že SV ČR hají zájmy většiny vinařů v ČR. Pokud si to nemyslíte podpořte nás!!

s díky

VA ČR

Petr Marek

Příloha

Vyjádření VAČR ke kontrolnímu zjištění NKÚ

Stanovisko VAČR k závěrům NKÚ uvedeným v Informaci z kontrolní akce NKÚ č. 13/36

(Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu)

Vinařská Asociace ČR (VAČR) vítá ukončení kontrolního šetření NKÚ a s uspokojením konstatuje, že závěry NKÚ v plném rozsahu potvrzují konzistentní dlouhodobá stanoviska VAČR týkající se financování projektů podpory vína na tuzemském trhu. Závěry NKÚ totiž mj. poukazují na roli Vinařského fondu, který při správě a využívání značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ a ochranných známek „Svatomartinské“ a „Růžové.cz“ porušoval opakovaně zákon. Zejména šlo dle závěrů NKÚ o neprůhledné vynakládání prostředků bez uzavřených smluv a bez zadávacích řízení, čímž jako subjekt s odpovědností veřejného zadavatele VF nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách. V důsledku těchto vad nebyly následně vyhodnoceny dopady a přínosy pro cílové skupiny kampaní, resp. dokonce nebylo díky použitým pravidlům ani možné takové vyhodnocení vůbec provést.

VAČR dále s uspokojením konstatuje, že NKÚ u kontrolovaných značek zjistil takové nedostatky, které dle jeho vyjádření zpochybňují opodstatněnost dalších veřejných výdajů na tyto značky. Jedním z cílů činnosti VAČR je totiž upozorňovat na neopodstatněnost existence Vinařského fondu, neboť jako správce prostředků určených tuzemskému vinařství dlouhodobě neplní efektivně své zákonem stanovené cíle.

VAČR v minulém období k situaci financování podpor propagace vína poskytla veřejně řadu vyjádření a podala podněty k prošetření konkrétních případů podpor, přičemž poukazovala na to, že kořeny vadného jednání tkví mj. v personálních vazbách některých vinařských institucí a profesních sdružení na Vinařský fond. Ze strany oficiálních činitelů Vinařského fondu a bohužel též Svazu vinařů sklidila VAČR za tyto aktivity nepřiměřenou až hysterickou kritiku, kdy byla ústy jejich zástupců opakovaně ostouzena a označována za nevýznamnou skupinu potížistů a rebelů majících destrukční cíle. Závěry NKÚ však nyní poskytly aktivitám a postojům VAČR plnou legitimitu a VAČR bude ve svých aktivitách pokračovat s nesníženou energií.

VAČR využívá této situace, aby opět upozornila na pochybný systém financování podpory tuzemského vinařství, neboť je zřejmé, že provázanost VF, SVČR a dalších institucí nevede k otevřenému reflektování situace, nýbrž k reakcím, které i po odhalení nezákonných postupů Vinařského fondu tato pochybení bagatelizují. Příkladem je prezident SVČR JUDr. Tibor Nyitray, který v rozhovoru pro ekonomické zpravodajství ČT24 snižuje závažnost zjištění NKÚ tvrzením, že závěry NKÚ se vůbec netýkají financování podpor v oblasti vína, neboť údajně MZe tyto projekty nefinancuje a vinařů se problém netýká, neboť si své prostředky hlídají dobře (viz záznam ČT24 v příloze). VAČR konstatuje, že je toto prohlášení zcela nedůvěryhodné v situaci, kdy prostředky „hlídají“ zástupci vinařů, kteří zároveň působí v odpovědných orgánech Vinařského fondu, jehož postup byl shledán nezákonným a nehospodárným. Je sice pochopitelné, že nelze od těchto osob v konfliktu zájmů očekávat objektivní hodnocení nálezů NKÚ, VAČR tento stav však považuje za alarmující a velmi nepříznivý pro rozvoj vinařství v ČR.

VAČR se v nastalé situaci dále bude spoléhat na další státní orgány, v jejichž odpovědnosti je vyšetřit zavinění konkrétních osob. Pro VAČR však není důležitá odpovědnost jednotlivců, nýbrž změna systému financování podpory vína v ČR.  Doufáme, že nález NKÚ jako nezpochybnitelné státní autority přispěje k tomuto cíli.

Za VAČR

Josef Valihrach, Jiří Maděřič, Jan Horešovský, Petr Marek

zdroj z NKÚ: http://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=13/36

Tibor Nyitray v ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/21441105802

Vyjádření VAČR k průvodním dokladům

Vyjádření Vinařské asociace ČR k průvodním dokladům vyžadovaným SZPI

Dne 23.6.2014 uveřejnila SZPI na svých stránkách dokument nazvaný lakonicky „Vyžadování průvodních dokladů při uvádění do oběhu vinařských produktů“

zde je odkaz:

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1061781&docType=ART&nid=11973

Dokument vychází z nařízení EK a je platný beze zbytku a odkladu, o jeho formě se povede snad diskuze, ale v současnosti je vyžadován! Nechceme zde vysvětlovat jednotlivé odstavce. Naším cílem je srozumitelně vypíchnout důležité body, které se týkají jen těch co vyrábí a prodávají víno z moravských hroznů.

Předesílám, že my všichni osobně, jako členové Vinařské asociace ČR a členové „mezirezortní komise pro boj s černým trhem s vínem“ při ministerstvu zemědělství se budeme zasazovat za opětovné zavedení možnosti mít fakturu/ dodací list jako alternativní průvodní doklad.

1. Každý převoz vína jehož množství v dodávce překročí 100 l musí doprovázet průvodní doklad ( týká se nejen dopravy k vám ale i od vás)
2. Místo kde je víno skladováno musí být i místem kde je doklad o jeho nabytí uložen. (dodací list musí být ve skladu)
3. Každý obchodník který prodá 100 000 l vína za rok musí vést evidenční knihy.
4. Každý obchodník který prodá méně než 100 000 l vína za rok a má sklad/ sklep musí vést evidenční knihy
5.  Pokud převážíte  víno v nádobách do 5 litrů s etiketou a jednorázovým uzávěrem a celkové množství převáženého vína je méně než 100 l není potřeba převozní doklad. Je vyžadován obchodní doklad.

Odstavce týkající se převozu mezi provozovnami, převozu hroznů a ostatních meziproduktů zde nezmiňujeme, neboť jsou speciálními odnožemi týkajících se vína a v podstatě se dají od nich odvodit.

V dokumentu se objevuje pojem „obchodník se sklepem/ skladem“, co přesně tento výraz znamená vysvětluje Ministerstvo Zemědělství následovně:

Definice maloobchodníka je uvedena v NK č. 436/2009 v čl. 22 pod písm. b) a zní:c) „maloobchodníky“ fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelskáobchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanovíjednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, s výjimkoutěch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vínave větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje;Konec citace

Z výše uvedené citace a zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařstvív platném znění § 3 písm. p) vyplývá, že maloobchodníkem v ČR je ten, který prodá méně než 1000 hl vína konečnému spotřebiteli za vinařský rok. Dále z definice maloobchodníka vyplývá, že maloobchodníkem není ten, který prodává nebalené víno v rámci ambulantního prodeje, a proto má povinnost zabezpečit průvodní doklad nebo zajistit, aby odesilatel byl kdykoliv schopen prokázat správnost zápisů o této přepravě v evidenčních knihách podlekapitoly III NK č. 436/2009.

Sankce, které vyplývyjí z metodiky celní správy:
1. Pokud během přepravy nebude u dodávky průvodní doklad, bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
2. Pokud během přepravy bude u dodávky průvodní doklad ale nebude obsahovat všechny údaje, bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
3. Pokud během přepravy bude u dodávky průvodní doklad ale bude pozměněn či falšován (rozuměj: stačí přepsaný/dopsaný tex rukou) , bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
4. Pokud během kontroly ve skladu/ obchodu/ restauraci nebude přítomen převozní doklad bude zboží zabaveno SZPI/CS a bude provozovna uzavřena. Následně proběhne likvidace na náklady kontrolované osoby.
5. 4. Pokud během kontroly ve skladu/ obchodu/ restauraci nebude přítomen převozní doklad, ale bude neprodleně dodán bude zboží zabaveno SZPI/CS a bude provozovna uzavřena. Následně může dojít k navrácení zboží.

Tak a teď asi to nejdůležitější, tím jsou náležitosti průvodního dokladu. Netýká se to jen dokladů od vinaře k obchodníkovi, ale i pro převoz v rámci obchodních vztahů
Průvodní doklad může být nahrazen prodejkou/ fakturou pokud obsahuje všechny náležitosti a údaje průvodního dokladu VČETNĚ označení jednotlivých polí stejně jako na průvodním dokladu.

tiché víno:

1. Je nezbytná věta na dokladu „Zjednodušený průvodní doklad pro účely daňové kontroly (výrobky podléhající spotřební dani)“.
Jednotlivé body PD:
Bod 1 – odběratel: musí být uvedena oficiální adresa i adresa provozovny.

Bod 2 – pořadové číslo je referenční číslo, jinými slovy číslo faktury. Jelikož jste povinni vést evidenční knihu, do které musí být vždy u příjmu i u výdeje referenční číslo, pak je u příjmu k Vám referenčním číslem naše číslo dokladu, u výdeje od Vás pak Vaše číslo dokladu, které jste dali zákazníkovi.

Bod 3 – není nutné vyplovat

Bod 4 – Příjemce: Fakturační adresa odběratele.

Bod 5 – dopravce: musí být uveden název i DIČ autodopravy (pokud je externí), druh dopravy (silniční) a hlavně tam musí být SPZ vozidla. Na dokladech není umožněno nic dopisovat či přepisovat, paní inspektorka však říkala, že je nepraktičtější použít na SPZ razítko, to by mělo být dovoleno

Bod 6 – není nutné vyplňovat

Bod 7 – dodací adresa, musí být uvedena vždy, pokud se neshoduje s fakturační adresou

Bod 8 – 
1.- musí obsahovat celý název vína,
2.- alkohol,
3.- obsah cukru slovy,
4.- zemi původu,
5.- zda se jedná o CHOP či CHZO,
6.- údaj o alergenech („obsahuje siřičitany …)
7.-  číslo šarže,
8.- druh a počet balení
9.-  v případě, že se jedná o moravská jakostní či přívlastková vína, tak také evidenční číslo jakosti.
10. U vín ze třetích zemí je nutné uvádět číslo VI1, nutno zjistit od dodavatele.

Bod 9 – kód výrobků – 220421 pro lahve (průvodní doklad musí být vždy na láhve, pokud jejich obsah celkově přesáhne 100 l) a 220429 pro sudová vína.

Bod 10 – množství – celkové množství v litrech za fakturu/průvodní doklad

Body 11, 12, 13 není nutné uvádět.

Bod 14 – zde musí být jedna z vět zadaných SZPI ohledně certifikace vína (tedy například Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo odrůd a země původu podle paragrafu….).. Pokud obchodujete s někým kdo prodává vína bez CHZO/ CHOP.

Bod 15 –  z toho stačí mít uvedeno, kdo fakturu vystavil a kde, plus podpis (datum je jasné z toho, co je uvedené na faktuře vždy).

A – nevyplňuje se.

Burčák/ částečně zkvašený hroznový mošt

to stejné jen bod 8 obsahuje údaje v tabulce na stránkách SZPI (viz výše ) na

Nehledě na to že drtivá většina všech účetních programů není ochotna pojmout tolik informací o jednotlivých vínech a některá nechtějí ani zásah do formulářů, se jedná z velké většiny o nadbytečné informace. Vždyť každé víno je jednoznačně určeno právě a jen ČÍSLEM ŠARŽE.  Jsme jediný stát v EU, který nemá pro převoz vína na svém území vyjímku, která by umožnila průvodní doklad nahradit obchodním dokladem. Jen pro připomenutí tato výjimka platila od vstupu do EU doposud. Proč není nyní možnost vyjímku znovu povolit?

Příjemný den a možná co nejméně podobných překážek.

Za Vvýbor Vinařské asociace ČR

Jiří Maděřič

Dopis vrchnímu řediteli zemědělských komodit Ministerstva zemědělství ČR

Vážený pane vrchní řediteli Jílku,

dovolte nám,  v souvislosti s nově požadovanými povinnostmi při uvádění vinařských produktů na trh ze strany SZPI, navrhnout změnu v množství požadovaných údajů a průvodních dokladů a zasadit se o snížení administrativní zátěže v našem oboru.

Nově vyžadované povinné údaje a průvodní doklady budou pro každého poctivého vinaře či obchodníka znamenat obrovský nárůst administrativy. Mají-li  tato opatření na trhu s vínem být jednou z hlavních součástí, již několikrát deklarovaného  „boje proti černém trhu „, ke kterému se hlásí i VA ČR, musíme důrazně protestovat. Tato opatření nebyla s VA ČR konzultována a VAČR by nikdy tento návrh ani nepodpořila!

Tato opatření totiž nejdou proti černému trhu, který nepotřebuje ke svému fungovaní ani fakturu, natož průvodní doklad, ale naopak postihuje poctivé živnostníky – vinaře a obchodníky s vínem, kteří jsou schopni vlastním úsilím se postarat nejen o svou rodinu, ale navíc i vytvořit ve svém kraji i další pracovní místa.

Místo podpory podnikání se jim dostává do rukou další soubor byrokratických nařízení zatěžující jejich provoz.  Poctivý vinař/obchodník se bude zabývat implementací nových nařízeních do svých systémů, bude utrácet za jejich správu a to vše proto, aby plnil nastavená pravidla, správně odváděl DPH, DP,Silniční daň, sociální a zdravotní pojištění . Mezi tím, se černý trh bude tlačit k jeho stálým zákazníkům s nabídkou vín bez DPH, bez průvodních dokladů a dalších náležitostí…

Žádáme všechny příslušné orgány, aby učinily kroky k odstranění této nesmyslné byrokracie a naopak věnovaly zvýšené úsilí k aktivnímu vyhledávání nepoctivých „vinařů“ a nelegálních obchodníků s víny v terénu.

Dle našeho názoru požadavkům identifikace postačuje úplný daňový doklad, číslo šarže a všechny ostatní údaje, které jsou již uváděny na etiketě výrobku . Funkci Evidenční knihy u obchodníka splňuje kniha přijatých a vydaných faktur. Požadované množství údajů je pro výrobce a distributory neúnosný.

Nově vyžadované povinnosti pro uvádění vinných produktů na trh najdete pro informaci v příloze.

Pokud autoři těchto byrokratických nařízení budou odvolávat na nařízení EK a jejich argumenty spočívají v povinnosti dodržování nařízení EK, dovolil bych si upozornit právě na nařízení EK NK 436/2009 čl. 24, které připouští udělení výjimky a to právě jednotlivým členským státům EU a která byla doposud uplatňována i u nás.  Zde v odstavci 2. Odchylně od odstavce 1. písm. b)je uvedeno:

a) mohou členské státy u přepravy produktů zahájené na jejich
území stanovit, že průvodní doklad se vystaví podle vzoru
v příloze VII;
b) mohou členské státy stanovit u přepravy produktů, která je
zahájena i ukončena na jejich území, že průvodní doklad
nebude rozdělen do rubrik a požadované údaje nebudou
číslovány podle vzoru v příloze VII.

Dovolte mi upozornit, že tato výjimka je členskými státy hojně využívána s cílem zamezení nadměrné administrativní zátěže vinařů.

Jménem členů i nečlenů VA ČR Vás žádám o zasazení se o změnu těchto nově požadovaných povinností a to nejen v souvislosti s mnohokrát deklarovanou snahou MZe o snižování administrativní zátěže malých a středních podnikatelů.

Děkuji za pochopení

V Moravském Žižkově 1.8.2014

s úctou

Ing. Petr Marek

místopředseda Vinařské asociace ČR

člen mezirezortní komise k problematice černého trhu s vínem