Zkoušky odborné způsobilosti – další zbytečný nesmysl

Nejožehavějším tématem posledních dnů pro vinohradníky je bezesporu termín “ odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“. Jak jste si možná všimli, na počátku roku se objevila informace o zeštíhlení aparátu MZe, kde ministerstvo navrhovalo spojení SZPI a SRS. Informace někam zapadla a ejhle objevila se vyhláška 206/2012 Sb. K dané vyhlášce a zákonu existuje manuál k postupu. Ve zkratce a v praxi to znamená, že každý traktorista co pracuje s postřikovačem musí mít odbornou způsobilost I. stupně, který předpokládá absolvování základního kurzu v délce min 12 hodin u některé ze školících firem. Tento traktorista ovšem nemůže rozhodovat o postřicích samostatně, ale musí být dohlížen osobou se způsobilostí II. nebo III. stupně. Tyto dva stupně obnáší složení zkoušky rostlinolékaře na SRS. Všechny 3 stupně se musí jednou za pět let obnovovat.  Tyto povinnosti platí od 1.1.2013. Nechceme tvrdit, že SRS tímto krokem chce dokázat svou účelnost a potřebu samostatnosti, ale … . Jinak si nedokážu vysvětlit, že to co dělali generace před námi bez jakýchkoliv omezení a byrokratické zátěže, se nyní musí všichni naučit a být ověření zkouškou na SRS.
Původní směrnice ES , ze které vychází novela vyhlášky, nikde nestanovuje přesný postup pro naplnění dané směrnice státy EU.  Je to jen dílo našich úředníků. Pokud by úředníci naplnili směrnici prohlášením, že všichni zemědělci zapojení do IP splňují požadavky směrnice a ostatní budou muset zkoušky podstoupit, mělo by to naprosto stejný efekt. Směrnice totiž národním institucím nařizuje „zvýšení povědomí o používání pesticidů a omezením jejich aplikace v členských státech“ to jest to samé, co splňují zemědělci v IP. Navíc po pečlivém studiu příručky se nikdo nedozví nic, co by dopředu nevěděl, vše co je obsahem je založeno na odpovědné praxi. Navíc neexistuje žádný jiný výstup z celé akce SRS než ten, že účastník dostane papír na to, co nepotřebuje. Příručku pro složení zkoušek naleznete zde, otázky a odpovědi ke zkouškám zde. Více informací na stránkách SRS.

Celá akce je v kontextu dnešní byrokracie dalším krokem prohlubování presumpce viny. Vše proti čemu stojíme, je právě na ní založeno, nikdo si nedělá hlavu s tím, že zákon porušit znamená vystavit se riziku postihu. Dnešní úředník není pátračem po „zlořádech“ nýbrž kontrolorem hlášení, kterými dokazujeme dopředu svou nevinu.

Místopředseda Vinařské asociace ČR

Ing. Jiří Maděřič

Kontakty na provádění zkoušek
Zde je kontakt pověřeného školitele pro „traktoristy“ v nejbližším termínu:
Seminář dne 6.,7. 12 v Hustopečích, cena  650,- Kč/ osobu za 2- denní seminář
722 913 337
724 006 988
dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

Školení se zkouškou na SRS proběhnou do konce roku 3:
8.11., 6.12. v Brně
Kontaktní údaje: Ing. Brnický Pavel
SRS oblastní odbor Brno, pracoviště, Brno-venkov,
Zemědělská 1a, 613 00 Brno
E-mail: pavel.brnicky@srs.c
Telefon: 724 284 088

15.11. v Břeclavi (pí Čapková Lenka: 519 374 181)
Další zkoušky budou vypsány po novém roce

Pláč nad rozlitým červeným…

Pokles zájmu o tuzemská červená vína pokračuje, není divu – Vinařský fond ČR nepočítá s podporou a marketingem červených vín pro další tři roky!!

Fakta:

Z celkových 17 337,81 ha osázené plochy vinic ČR tvoří dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jednu třetinu moštové modré a zanedbatelný podíl 1 % připadá na stolní a podnožové odrůdy.(Pramen: ÚKZUZ)

Nejvýznamnější modré moštové odrůdy – vinařská oblast Morava

Svatovavřinecké22,8%, Frankovka 21,6%,  Zweigeltrebe 14,4%, Rulandské modré 11,6%, Modrý Portugal 10,6%,  André 4,9%, Cabernet Sauvignon 4,3%,  Cabernet Moravia 3,9%, Dornfelder,1%, Merlot 1,7%.

Vinařský fond a podpora prodeje moravských červených vín:

Vinařský fond ČR  v minulosti soustředil své úsilí na podporu a propagaci bílých a růžových vín, přičemž červená vína byla po celou dobu opomíjena. Pokud můžeme hovořit o cílené podpoře červených vín, tak snad pouze dílčím způsobem a to díky Svatomartinským vínům. Zde se však vinař potýká v posledních letech stále klesající prodejní cenou. Odbyt modrých odrůd je z části realizován díky růžovým vínům, ani ta však problém s poklesem zájmu o domácí červená vína neřeší.

Je jen s podivem, že při přípravě zadání nové komunikační kampaně pro značku“ Vína z Čech, Vína z Moravy“ si zadavatel – Vinařský fond ČR tuto skutečnost opět neuvědomil. Jakoby nevěděl, že červenými odrůdami je u nás osázeno přes třicet procent vinic. A tak v zadání pro výběrové řízení na další tři roky propagace červených vín opět chybí. Ptáte se proč? Možná proto, že pro představitele Vinařského fondu je důležitější jméno vítězné agentury než zadání, které reaguje na poslední vývoj v obchodu s našimi víny!

Nejde přeci o budoucnost českých a moravských vín, ale o zakázku za 82 000 000 korun!

Vinařská asociace ČR a její aktivity v posledních dnech

Průběhu května 2012 jsme se zaměřili na komunikaci o spotřební dani na půdě parlamentu a ministerstva zemědělství ČR. Dosáhli jsme odsunutí tohoto problému do budoucnosti a spotřební daň na víno vypadla z balíčku zákonů schvalovaných začátkem června.

Koncem května se zástupci Vinařské asociace účastnili schůzky s náměstkem ministra RNDr. Jiřím Machem na Mze ČR, kde předložili naše připomínky v otázce zachování výsadbových práv, novelizace Vinařského zákona a problematice černých dovozu vín. Zástupci VAČR na tomto jednání opět prosazovali nezavádění dalších povinných hlášení pro vinařské subjekty a prezentovala názor, že jediným nástrojem je účinná a efektivní kontrola v terénu SZPI, Celní správy a jejich součinnost.

14.6.2012  byla otevřena kancelář Vinařské asociace v Hustopečích.

14.6.2012  na rozšířeném jednání výboru Vinařské asociace ČR byly diskutovány a schváleny konkrétní návrhy k připomínkování novely vyhlášky 353/2004 sb. připravované na Mze. Jednalo se především o systému zatřiďování vín.

Mimo jiné byla navržena změna § 4 příloha č. 5 „Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vypustit všechna hodnocení typu „ netypická, neodpovídající označení“ Dále využívat stávající definice vad vína a navrhujeme stanovit stupnici pro rozlišení míry vady Důvod: v současnosti v evropském vinařství se čím dál více prosazují tzv. vína autentická a vína připravovaná tradičními postupy, například výroba vín oxidativní metodou, která tímto trpí.

Byla doporučena některá nová synonyma odrůd révy vinné a řešeny otázky značení na etiketách..

Výbor se také projednal návrhy svých členů k fungování Vinařského fondu ČR a připravil další postup při prosazování jeho transformace.

Na základě probíhající diskuse kolem činnosti Vinařského fondu ČR a s ohledem na médii zveřejněné skutečnosti týkající se fungování fondu . Ve všech těchto souvislostech,

VAČR nechápe snahu Vinařského fondu vypsat výběrové řízení na komunikační agenturu pro další tři roky v hodnotě přesahující 100 miliónů korun. Vinařská asociace požaduje zveřejnění konkrétního zadání činností pro komunikační agenturu a tedy i podmínky výběrového řízení ještě před jeho vyhlášením. Výběrové řízení připravit na období jednoho roku a připravit transformaci Vinařského fondu.

Spotřební daň na víno a další vývoj jednání Vinařské asociace

V minulých dnech jsme Vás informovali o aktivitách představitelů Vinařské asociace ČR souvisejících s možností zavedení spotřební daně na tiché víno.  Veškeré kroky se opíraly o dokument Vinařské asociace ČR „ Argumenty proti zavedení spotřební daně na tiché víno“ (ke stažení zde), s cílem podrobně vysvětlit dopady na vinařství v ČR a zároveň naslouchat i argumentům zastánců návrhu.

Podařilo se nám na svou stranu získat řadu významných osobností, členů Parlamentu ČR. Tento další posun je potěšující zejména proto, že většinou patří do tábora zastánců úsporných opatření vlády. Naše aktivity pokračovali i v průběhu svátečních dnů.

Výsledkem je skutečnost, že pan poslanec za jihomoravský kraj Jan Husák (TOP09) předložil náš dokument přímo předkladatelům zavedení spotřební daně. Konstatoval, že argumenty Vinařské asociace ČR, jsou prvními od profesních občanských sdružení, které problematiku spotřební daně posouvají od konfrontační, do nové – odborné roviny a je třeba se jimi vážně zabývat.

Pan poslanec pak přijal roli koordinátora dalšího postupu a jednání mezi Vinařskou asociací ČR a navrhovateli zavedení spotřební daně.

Vážení kolegové vinaři, dnes jsme přesvědčeni, že spotřební daň na tichá vína nebude zavedena, v platnosti však i zůstává rčení „Nejásej, když jsi ještě nepřeskočil

Bude či nebude spotřební daň na tiché víno?

Vinařská asociace ke spotřební dani

Spotřební daň na tiché víno, kterou navrhla Vláda ČR jako jedno ze svých příjmových  opatření  pro roky 2013 – 2015, je pro Vinařskou asociaci ČR v současnosti problémem č.1. Vinařská asociace ČR se rozhodla podpořit Petici Svazu vinařů ČR, a to i přes názorové rozdíly v jiných oblastech.  Dle našeho přesvědčení však sama petice nic neřeší a je určitým podpůrným dokumentem.  V dnešním stavu věcí je dle našeho názoru důležitější práce tam, kde návrhy vznikají a kde se také schvalují, tj. na ministerstvech a v parlamentu.

Co proti dani děláme

I přes složitou politickou situaci v posledních týdnech iniciovali představitelé VAČR několik setkání s představiteli PSČR i jednotlivými poslanci. Jako důležité se ukázalo zejména vysvětlování problému zavedení spotřební daně ve všech souvislostech, tedy ne pouze s ohledem na sazbu daně samotné a její dopady na malé a střední vinaře. Naším největším překvapením pak byl fakt, že spoustu zákonodárců chápe zavedení daně právě jako ochranu malých a středních vinařů před levnými dovozovými víny. Ano, právě tady je třeba soustředit aktivitu všech vinařských institucí, a to bez ohledu na politické zaměření či ambice jejích představitelů.

Náš cíl

S nabytou znalostí mechanismu vzniku návrhu a dalšího procesu schvalování celého plánovaného balíčku zákonných opatření jsme došli k přesvědčení, že jediným možným řešením situace kolem spotřební daně je zasazení se o vyjmutí návrhu na její zavedení z těchto příjmových opatření Vlády. Řešením tedy dle našeho názoru nejsou odklady platnosti ani jiná komplikovaná řešení, která právě létají z úst některých představitelů, a to jak vládních, tak občanských. Po četných setkáních a dílčích informacích z právě probíhajícího legislativního procesu  v nás totiž roste přesvědčení, že zdravý rozum zvítězí a spotřební daň na tiché víno nebude .

Jsme odhodláni trpělivě v naší práci pokračovat, dávat argumenty na stůl, vysvětlovat a vysvětlovat všude tam, kde návrhy vznikají a schvalují se.  Nevěříme, že pomohou happeningy na náměstích!

Jde o vážnou věc, totiž o další existenci našich vinic a vinařství!

Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada se ihned v úvodu zabývala aktuálním tématem návrhu na zavedení spotřební daně pro česká a moravská vína a přijala následující prohlášení:

Vinařská asociace ČR se zásadně staví proti zavedení nenulové spotřební daně na české a moravské tiché víno. Valná hromada Vinařská asociace ČR se dne 11.4.2012 usnesla na podpoře všech aktivit vedoucích k zabránění zavedení nenulové spotřební daně. Vinařská asociace ČR podporuje společný postup vinařských institucí v této věci, i proto se připojuje k Petici Svazu vinařů ČR za nulovou sazbu spotřební daně na tiché víno. Přes oficiální proklamace ze strany Ministerstva financí, zavedení spotřební daně vytváří nerovnost podmínek producentů vína ve středoevropském regionu. Rakouský, slovenský i maďarský vinař se již nyní raduje z budoucích potíží českých kolegů pramenících z toho kroku. Argumenty pro zavedení spotřební daně v souvislosti s ochranou malých domácích producentů jsou nesmyslné, připomínající spíše ránu z milosti, než řešení problému. Pokud však chtějí ministerstva řešit problém malých a středních vinařů v souvislosti s nárůstem levných dovozů, měla by se zamyslet mimo jiné i nad efektivností po léta vkládaných prostředků do Vinařského fondu, které evidentně  nesplnily deklarovaný účel a byly fakticky využity mimo jiné i k podpoře dovozového vína. Zavedení spotřební daně na víno rozhodně nechrání malé a střední vinaře, ale naopak přispívá k jejich likvidaci.

Valná hromada se dále usnesla na znění závazného kodexu člena Vinařské asociace ČR.  Vinařská asociace se tak stává prvním sdružením v oboru, které podobný Kodex  přijalo.  Tento Kodex vymezuje pravidla pro své řádné členy a zároveň deklaruje skupinu vinařů, vinařství, vinohradníků, obchodníků s vínem a osobností, na kterých chce stavět svou další činnost.

Dále stanovila výši členských příspěvků. Pro všechny zakládající členy určila jednorázový členský příspěvek pro rok 2012 na částku 5000Kč. Pro každého dalšího člena pak řádný členský roční příspěvek ve výši 2000Kč.

Valná hromada se dále zabývala volbou Výboru a Dozorčí rady, zároveň stanovila termín konání další volební Valné hromady, která se uskuteční v lednu 2013. Svým rozhodnutím tak jasně vyjádřila záměr Asociace, opírat se o svou členskou základnu a umožnit nově příchozím členům nominovat své kandidáty do orgánů VA.

Výsledky voleb do Výboru VAČR:

Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef Dufek

Výsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

V Moravském Žižkově dne 11.4.2012

Stanovisko Vinařské asociace ČR k prohlášení o nákupu vín

Stanovisko Vinařské asociace ČR k novele zákona č. 321/2004 Sb – Hlášení o nákupech

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, jež je nyní v legislativním procesu v Senátu, obsahuje § 29 odst. 5 zák. č. 321/2004 Sb. Podle tohoto odstavce: „Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil rmut, mošt nebo víno, je povinen odevzdat do 15. ledna následujícího roku prohlášení o nákupu ke  dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok.“ SVČR navrhuje úpravu, podle které by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů. Zákon není třeba novelizovat, cílům dostačují již dnešní nástroje, jen je potřeba jich využívat. Každý dovoz vína nad 90 litrů musí mít průvodní doklad, cisternové odběry vína z EU v režimu podmínečného osvobození od spotřební daně jsou hlášeny na celní správě, kamiony doprovází jejich elektronický stín již od nakládky. Pokud je vůle evidovat navíc data na ÚKZÚZ je třeba poptávat data na celní správě, která je má všechna k dispozici. Víno, které skončí na trhu v České republice, musí být vybaveno minimálně náležitě vyplněnou fakturou s údaji: množství, druh, název vína. Každý kdo víno prodává dál na území ČR musí vést evidenční knihy minimálně ve formě účetní evidence. Tudíž pokud nakoupí 100 000 l stolního vína z Itálie a má k vínu doklad o koupi musí prodat zase 100 000 l stolního vína z Itálie. Pokud by se snažil poškodit trh s vínem, jde vše jednoduše prokázat doložením a nesrovnalostmi ve vedení vinařské potažmo účetní evidence.

Úprava navržená SVČR jen podporuje byrokracii a zavádí duplicitní podávání informací. Pokud je vůle potírat nekalé praktiky a znesnadnit prodej vína jinak označeného než při nákupu stačí pouze součinnost SZPI s celní správou a FÚ. Proto Vinařská asociace ČR navrhuje hlášení o nákupu v novele zákona zcela vypustit.

Navíc je nutné upozornit také na skutečnost, že návrh, podle, kterého  by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů nepostihuje ty dovozce, kteří dovážené víno plní do lahví a pak uvádějí na trh. Návrh tedy opět chrání velké producenty vín, kteří dovozem vykrývají nedostatek produkce vlastních hroznů.

Bojují za vinaře, nebo proti vinařům?

Vinařská asociace ČR se distancuje od všech aktivit , které pod záminkou ochrany vinařů před spotřební daní z tichého vína připravují blokády komunikací. Dle našeho názoru škodí zájmu českých a moravských vinařů. Jsme přesvědčeni, že můžeme své argumenty prosazovat jinými způsoby, než nástlakovými akcemi. Jsme přesvědčeni, že blokády mohou jen zvrátit příznivý vývoj v otázce zavedení spotřební daně na tichá vína. Mimo jiné tyto akce mohou poškodit obraz vinařů v očích našich zákazníků, kteří se tímto stávají „rukojmými“ těch, kteří neumí své argumenty prezentovat a prosadit je. Ano věříme, že právě naše argumenty jsou pevné a přesvědčivé, bojujeme za ně, bez blokád a zbytečných gest.

Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR

Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR  7.2.2012 Moravský Žižkov

Přípravný výbor nově vznikající Vinařské asociace ČR měl na programu přípravu a schválení stanov této nezávislé cechovní organizace a jasně se přihlásil k hájení zájmů malých a středních vinařů.

Stanovy jsou založeny na principech, které vycházejí z respektování názorů a potřeb, každého svého člena, jako osobnosti – vinaře či obchodníka s vínem. Dávají základ cechovnímu partnerství a to bez ohledu na politickou příslušnost, či orientaci a s rovným hlasovacím právem.

Základní body stanov:

–          Asociace je založena jako odborné sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru. Jejími členy jsou čeští a moravští vinaři a obchodníci s českými a moravskými víny

–          Cílem asociace je podpora a osvěta všech činností, které jsou založeny na odbornosti v oboru výroby, obchodu a marketingu vína.

–          Zvláštní důraz pak asociace klade na prosazení, zatím jen deklarovaných slibů a to zejména změnit postavení nejpočetnější skupiny malých a středních vinařů

–          Asociace má zájem na zprůhlednění financování marketingu a podpory vinařství. Jako svou prioritu vidí zvýšení efektivnosti vynaložených prostředků a stanovení produktivní strategie podpory vinařství u nás.

–          Asociace je odhodlána prosazovat snižování administrativního zatížení všech subjektů v oboru. Vylepšovat jejich konkurenceschopnost a dále naléhat na zrušení či reformu některých institucí deformujících trh s vínem, nebo nadměrně zatěžujících jednotlivé subjekty.

–          Hlavním formou dosahování cílů Asociace je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti výroby a obchodu s vínem, prosazovat zájmy Asociace a to zejména:
— praktická činnost sdružení ve spolupráci s orgány státní správy
— kooperace s jinými sdruženími
— poskytování servisních služeb svým členům
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

–          Každý člen asociace se zavazuje vystupovat v souladu s jejími stanovami

–          Asociace vystupuje jako samostatné a autonomní sdružení.

–          Členem asociace se může stát vždy jeden zástupce právnické, nebo fyzické osoby podnikající v oboru.

Přípravný výbor Vinařské asociace vyhodnotil své kroky a snahu napravit a zrušit nesmyslné hlášení o nákupu vín, které zatěžuje vinaře a obchodníky s českými a moravskými víny.

Konstatoval, že i přes další, zcela nelogický návrh představitelů SVČR, zachovat tuto povinnost pro všechny subjekty (nad 1000l/rok), se podaří prosadit náš návrh zrušit články 5. a 6. §29 vinařského zákona úplně.

Dále se přípravný výbor opět postavil proti snaze MF ČR zavést spotřební daň na víno. Pokládá zavedení spotřební daně i v souvislostech s dalšími daňovými zákony v ČR za návrh výrazně znevýhodňující výrobce vín z domácích produkce.

V Moravském Žižkově 7.února 2012

Otevřený dopis k současné situaci ve vinařství

Svaz vinařů – Děkuji, nechci  

Vinařský fond – Děkuji, nechci

Spotřební daň na víno – Děkuji,nechci

Každý kdo se zabývá výrobou, či obchodem s vínem se v posledních dnech a týdnech rozhodně nenudí. Ne že by vinaři a obchodníci s vínem milovali nudu. Mají práce nad hlavu a prosadit se na trhu v dnešní, všemi možnými krizemi nakažené době je pěkná dřina. Nejnáročnější je to zejména pro malé a střední vinaře, kteří nedisponují specializovanými marketingovými odděleními a musí se opírat jen o kvalitu svých produktů a lásku s kterou svůj produkt tvoří. Stejně tak jako o své obchodní partnery, přátele a rodinné zázemí. Jen s touto oporou v zádech mají šanci uspět.

 

Ne! Vinaři nudu nemilují. Je však něco, co působí  jak rudý prapor na rozzuřeného býka ! Je to byrokracie, papírování, klientelismus a falešné sliby…

Za posledních pár dnů jsme potkali mnoho rozzuřených kolegů, kterým snad vřela krev v žilách. Měli a mají k tomu hned několik pádných důvodů.

–          Vinařský fond a letošní odvody ze zásob

Když se v roce 2002-4 hledaly důvody pro vznik a fungování Vinařského fondu, jeho zastánci argumentovali mnohými ušlechtilými cíli. Zejména ochranou a podporou malých a středních vinařských subjektů, jako kostry českého a moravského vinařství. Dále pak osvětou a marketingem vína, jako prostředkem pro rozvoj malých a středních producentů v konkurenci velkých nadnárodních vinařských firem.  Nutnost podpory byla argumentačně spojena i s ohledem na přínos vinařství při tvorbě a péči o krajinu.  Právě těmito hodnotami byla ospravedlňována daň, kterou vinaři odvádí do Vinařského fondu.

Dnes je velká část vinařů doslova frustrována nakládáním s prostředky, které ze zákona musí odvádět této státem zřízené právnické osoby, instituce, která má ze zákona podporovat uchování a rozvoj vinohradnictví a vinařství, jako součást našeho kulturního dědictví. Místo toho svou činností podporuje a fakticky zdvojuje marketing velkých producentů, kteří vedle toho již disponují vlastními marketingovými odděleními. Přes to, že Fond má ve své dikci podporu domácího vinařství, ve svém důsledku podporuje největší dovozce levných vín. Tyto preferované vinařské společnosti, totiž nejsou schopny vyprodukovat víno s domácím původem v požadované ceně a množství.  Jedná se tedy, o podporu lahvování vín, ne o podporu vinařství. Většina prostředků vynaložených na osvětové a marketingové kampaně jde do podpory retailu, které tvoří opět zejména nadnárodní společnosti.  Čím dál tím více konzumentů si všímá, že dříve ceněná ochranná známka Svatomartinské víno, je dnes spojována opět s vínem mrzké ceny i kvality. Nelze opomenou i skandály související s předáním bohatě dotovaného Vinařského institutu soukromé společnosti a další a další…. Složení orgánů vinařského fondu a provázanost jejích členů s velkými hráči na trhu vínem je pak jen logickou ilustrací tohoto vinařského zmaru….

–          Svaz Vinařů

Toto občanské sdružení se ve svých stanovách pasuje na zástupce všech vinařů v ČR. Jejím cílem, dle stanov má být vytvářet dobré podmínky v oborech vinohradnictví a vinařství. SVČR koordinuje činnost svých členů a hájí jejich oprávněné zájmy. Svaz dle svých stanov spolupracuje se státními orgány a v těchto vztazích prosazuje hospodářské, profesní, právní a podnikatelské zájmy svých členů.

Dle názoru řady současných, i bývalých členů se však za ušlechtilými cíly skrývá skupina byrokratů, většinou spojená s vedením a statutárními orgány vinařského fondu. Ta prosazuje ne zájmy všech vinařů, ale spíše vytváří jakési křoví.

Každého z nás určitě překvapila další nálož povinných hlášení a dotazníků, která zasypala tentokrát nejenom vinaře, ale i obchodníky a vlastně každého, kdo nakupuje či prodává víno. Novela zákona o vinohradnictví, která měla zamezit podvodným praktikám některých „moravských vinařů“ opět minula cíl. Minula ho i přes to, že jeho iniciátorem nebyl nikdo jiný než Svaz vinařů ČR. Ten se do prosazení své verze novely obul s takovou razancí, že i přes odmítnutí Ministerstva zemědělství, zakomponovat tento námět do ministerského návrhu (z důvodu zvyšování administrativní náročnosti), nevzdal. Využil svých lidí v poslanecké sněmovně a prosadil prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Kováčika (KSČM) tento, do nebe volající nesmysl. Nesmysl, který způsobuje komplikace napříč obory přesahující vinařství. Mnoho subjektů z oboru hotelnictví, cestovního ruchu, restauračních služeb, reklamních agentur i obchodníků se dnes, díky této aktivitě nachází v právní nejistotě.

Následné reakce zainteresovaných subjektů v lednu tohoto roku na sebe nedaly dlouho čekat. Situaci opět zachránil Svaz vinařů a pánové Sedlo a Půček. Svým dopisem oznámili všem, že zákon je před novelizací a není ho třeba tedy dodržovat. Jak svérázné řešení….

Přes snahu několika našich kolegů, kteří se angažovali v průběhu několika let minulých, aby situaci ve Svazu vinařů změnili, je výsledek nevalný. Utvrzuje nás v názoru, že Svaz vinařů ČR je nereformovatelný.

 

–          Návrh zavedení spotřební daně na tichá vína

Poslední rána přišla toto pondělí, kdy ministr Kalousek oznámil svůj záměr zavést spotřební daň na tichá vína. Z reakce Svazu vinařů vyplývá, že o tomto útoku již ví delší dobu, a že je připraven bojovat. Zarážející je proč už nebojoval, když už věděl.  Příjemný je rozhodně silný argumentační materiál. Svaz ho  rozeslal všem svým členům,  a to jako svou hlavní zbraň do této bitvy. Dle grafiky a stylu jde zřejmě o produkt nadmíru oblíbené PR agentury Omnimédia.

Základní argumentační nástroje se opírají o malé vinaře, obavu o jejich přežití. Dále o zvyšování administrativní náročnosti pro malé vinaře, přínos pro tvorbu a péči o krajinu a jiné nám notoricky známé argumenty.

Nicméně snaha zabránit uvalení spotřební daně na víno je nám společná, jen nálepky typu „malý vinař“, které už byly mnohokrát zneužity ve prospěch těch velkých, nás z materiálů Svazu vinařů irytují.

A možná nejen nás. Po těchto pár řádcích chápeme, že státní kasa už nechce přispívat nám vinařům na nesmyslné projekty a instituce.

Zavedení spotřební daně, však pokřivuje podmínky ve středoevropském vinařském regionu, a přesto,  že pan Kalousek volá po narovnání, jeho návrh ve skutečnosti  podmínky ohýbá.

Pokud státní kasa chce ušetřit, nejlepší cestou je zrušit Vinařský fond, který mimo ni zatěžuje i vinaře samotné.

My všichni, vinaři i obchodníci s vínem se musíme zasadit o pozitivní změny v našem oboru, nezalézat s obavami říci svůj názor. Vrátit vinařským sdružením cechovní charakter, založený na občanských a vysoce odborných principech, a pomocí kvality našich produktů šířit slávu našich vín, vinic a umu.

 

Ať se dílo daří

Za zakládající členy Vinařské asociace ČR

Petr Marek – Český archiv vín s.r.o.                             Josef Valihrach – Vinařství Valihrach

PhDr. Vladimír Železný – Tanzberg Mikulov a.s.            Tomáš Krist – Vinařství Krist

Petr Nejedlík – Dobrá vinice                                        Josef Dufek – Vinařství Dufek

Karel Reichmann – Moraviapharm                        Milan Sůkal – Vinařství Sůkal

Libor Průdek –  Vinstars Rakvice                                 Roman Beneś – Vinařství  Beneš

JuDr. Jaroslav Javornický -Vinařství Spielberg               Ivan Kalivoda – Pavlovín Velké Pavlovice

MuDr. Pavel Kosík – Vinařství Kosík                            Jiří Maděřič – Vinařství Maděřič