Základní programové kroky občanského sdružení

Současné vinařství a vinohradnictví se stalo jedním z pilířů tuzemského zemědělství. Jako jedno z mála odvětví se dokázalo reformovat a v současné době je jistě významným prvkem ekonomického rozvoje ČR. Za dobu dvaceti let prošlo výraznou proměnou a jeho dnešní stav odráží obrovskou práci mnoha vinařů a obchodníků. Celý vývoj poznamenalo několik zásadních prvků, které to umožnily.

V dnešní době se však ukazuje, že ne všechno bylo a je správné, smysluplné a z hlediska budoucnosti vinařství a vinohradnictví vhodné. Ukazují se zásadní nedostatky, které přináší doba a je potřeba je řešit a napravovat.

Také je nutné respektovat obrovský nárůst menších a středních vinařských firem, které zde za posledních deset let vznikly a tvoří protipól dříve zavedeným vinařským podnikům. Bohužel se na tyto malé firmy pozapomíná a jejich potřeby, práva a problémy se neřeší nebo jsou v tichosti přehlíženy.

Proto je tady Asociace vinařů ČR, která má za cíl zastupovat zájmy a práva těchto malých a středních firem. Chceme aktivně vstupovat do stávajícího dění v oboru vinařství a vinohradnictví a vnášet legitimně nové názory a aktivně se podílet na formování budoucnosti tohoto oboru.

O co usilujeme:

1) Odvrátit zavedení nenulové spotřební daně na víno

Zavedení nenulové spotřební daně na víno není jen stanovení nějaké sazby, nýbrž zásah do mnoha dalších daňových zákonů, který zásadně navýší cenu vína.

Argumenty proti zavedení daně

– přímá vazba oboru na surovinu produkovanou u nás, a tím i vazba na zaměstnanost dotčených regionů

– vinařství spoluutváří charakter krajiny a má návaznost na cestovní ruch

– žádná vinařská země v Evropě nemá sazbu spotřební daně větší než 0,-

– zavedení by vedlo k odlivu privátních zákazníků za hranice do Rakouska, Maďarska a Německa

– nejedná se o narovnání trhu v kontextu Evropském, ale naopak; zavedení spotřební daně je naopak znevýhodňováni domácích producentů, kteří jsou omezeni již samou geografickou polohou svých vinic (vinařství je obor extrémně závislý na klimatických podmínkách v ČR)

– víno je čistě přírodní produkt, který se nedá nijak synteticky vyrobit ani nahradit; je to jediný alkoholický nápoj vyrobený čistě přirozenou cestou, na rozdíl od piva a destilátů

Úsilí zamezit zavedení spotřební daně je nám společné s ostatními vinařskými sdruženími a jsme připraveni spolupracovat.

2) Změny v zákonu o vinařství a vinohradnictví

Hlavním cílem AV je připravit změnu zákona o vinařství a vinohradnictví a prováděcích vyhlášek s cílem snížit, zprůhlednit a zjednodušit administrativní a finanční náročnost.

Zákon by měl být koncipován tak, aby vinařům a vinohradníkům byl nápomocen v jejich činnosti, a ne aby byl překážkou. Proto je nutné provést zásadní změny některých ustanovení zákona a dát jim jasný obsah. Cílem je také zamezit v současné době častým nekoncepčním a účelovým změnám a novelizacím zákona a prováděcích vyhlášek.

Mezi hlavní priority patří zejména:

–         zjednodušit evidenci skladových zásob vína, zrušit výkazy o produkci vína a zásobách vína a nahradit je jedním jednoznačným a smysluplným hlášením výrobce, ukončit odvody do VF, zrušit prohlášení o nákupech

–         změnit systém zatřiďování vín směřující především k převedení odpovědnosti na vinaře, který uvádí víno na trh

–         prosadit koncepční řešení problematiky dovozu vína, nikoliv zavádět další hlášení a povinnosti; dle našeho názoru je v největší míře možné těmto nešvarům zamezit odhalováním „černých“ dovozů kontrolou již registrovaných importérů s platným povolením k dovozu (Celní správa)

–         změnit zákonné předpisy pro označování vín

–         všechny návrhy pečlivě konzultovat s příslušnými orgány, např. SZPI, Celní správou a dalšími státními institucemi; využívat principy zahraniční legislativy v rámci EU

3) Zefektivnění podpory českého a moravského vinařství

Vinařská asociace usiluje o zachování státní podpory pro české a moravské vinařství. Proto je nutné provést zásadní změny některých ustanovení zákona a dát jim jasný obsah. Zásadně však nesouhlasí se zavedenými postupy vycházejícími z principů klientelismu při udělování podpor na marketing vína. Vinařská asociace je přesvědčena, že současná situace je již neúnosná a ve svém důsledku poškozuje vnímání našeho vinařství. Vinařský fond v současné formě již ztratil smysl a je třeba ho transformovat. Bez této transformace je Vinařská asociace ČR připravena prosazovat ukončení činnosti fondu.

Navrhujeme tři možné způsoby realizace podpory:

a)      Změnit systém vyplácení podpor marketingu vína a vinařský fond transformovat na čistě státní fond podobného typu jako je SZIF. Úkolem fondu bude nejen přerozdělování prostředků na jednotlivé projekty, ale také aktivní získávání finančních prostředků od EU a dalších možných podporovatelů. Standardizovat postup vyplácení podpor, dle kterého budou hodnoceny všechny projekty, včetně těch celorepublikových, jako je například kampaň svatomartinské, růžové a podobně. Novelizovat zejména vyhlášku č. 97/2006. Podporu na výstavnictví a soutěže nespojovat s konkrétní výstavou či soutěží. Stanovit objem prostředků pro podporu výstav a soutěží a nechat volnost výběru výstavy na jednotlivých vinařích. Standardizovat podporu vinařských spolků a uskupení.

b)      Podporu realizovat přímo přes státní fond SZIF. Standardizovat postup vyplácení podpor, dle kterého budou hodnoceny všechny projekty, včetně těch celorepublikových, jako je například kampaň svatomartinské, růžové a podobně. Podporu na výstavnictví a soutěže nespojovat s konkrétní výstavou či soutěží. Stanovit objem prostředků pro podporu výstav a soutěží a nechat volnost výběru výstavy na jednotlivých vinařích. Standardizovat podporu vinařských spolků a uskupení.

c)       Vinařský fond založit na dobrovolném principu. Každý subjekt se na základě vlastního uvážení zapojí do projektu VF. Čerpání podpor pak bude umožněno pouze přispěvatelům. Podporu na výstavnictví a soutěže nespojovat s konkrétní výstavou či soutěží. Stanovit objem prostředků pro podporu výstav a soutěží a nechat volnost výběru výstavy na jednotlivých vinařích. Standardizovat podporu vinařských spolků a uskupení.

4) Další programové cíle a návrhy

Iniciovat vznik neziskové centrální moderní analytické laboratoře sloužící všem vinařům, a to jak pro účely zatřiďování, tak pro další výrobní a analytické účely. Financování zajistit z úspor některých ukončených projektů, např. Vinařství roku…

Ukončit devalvaci myšlenek VOC systému. Jedná se o vysoce selektivní apelační systém na základě hodnocení půdních typů a vhodnosti odrůd s ohledem na výslednou kvalitu a charakter vín – osvětová činnost.

Vinařská asociace ČR si klade za jeden ze svých cílů poskytovat poradenské služby svým členům s cílem zajištění komplexních postupů při zpracování vinařské agendy, včetně zpracování žádostí o podporu z fondů a institucí.

Zajišťovat pomoc při komunikaci týkající se exportu produktů (překladatelské a logistické služby).

Vinařská asociace ČR chce navrhovat a prosazovat projekty, které budou sloužit podpoře činnosti jejích členů, tedy malých a středních vinařů zejména v oblasti marketingu, který je v současnosti směřován hlavně k velkým vinařským firmám.

V Moravském Žižkově 29. 2. 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *