Stanovy

Vinařská asociace ČR vznikla, jako dobrovolné a odborné sdružení vinařů a obchodníků s českými a moravskými víny. Jejín cílem je hájit zájmy a hodnoty jejích členů, podílet se na nápravě nesmylsných a nelogických nařízeních a zákonech.Názorově rozšiřuje odborné připomínkování vznikajících zákonů a norem, chce vlastními návrhy přispívat ke snižování administrativního zatížení, zefektivnění a zprůhlednění podpory vinařství. Chce bojovat zejména za podporu malých a středních subjektů, kteří na víno pohlížejí jako na kulturní nápoj. Nápoj spojený s jejich každodenním životem a tradicí své země, ne pouze jako na produkt zajišťující zisk.

Motto: Vrátit vinařským sdružením cechovní charakter, založený na občanských a vysoce odborných principech, a pomocí kvality svých produktů šířit slávu našich vín, vinic a umu.

Zde si stáhněte stanovy Vinařské asociace ČR

 


Stanovy občanského sdružení

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Název  občanského sdružení:            Vinařská asociace ČR

 

Sídlo sdružení:                                 Husova 1167/3 Hustopeče 693 01

 

Článek 2

Statut občanského sdružení

 

Občanské sdružení (dále též „OS“) je dobrovolné, nezávislé a odborné sdružení fyzických a právnických osob působících v oboru výroby či prodeje vína na území ČR.

 

Občanské  sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

 

Článek 3

Základní cíle občanského sdružení

 

Cílem občanského sdružení je:

 

 • podpora všech činností, které jsou spjaty s Českým a Moravským vinařstvím.

 

 • Změna a zlepšení postavení skupiny malých a středních vinařů.

 

 • Zprůhlednění dosavadních forem financování marketingu a podpory vinařství. Jako svou prioritu vidí zvýšení efektivnosti vynaložených prostředků a stanovení efektivní strategie podpory vinařství v ČR.

 

 • Zrušení či reforma institucí deformujících výrobu vína a trh s vínem nebo nadměrně zatěžujích malé a střední vinaře a obchodníky.

 

 • Snižování administrativního zatížení všech subjektů v oboru.

 

Hlavní činnosti občanského sdružení, kterými se snaží dosáhnout svých cílů:

 

 • působení na orgány státní správy a součinnost s nimi v otázkách týkajících se vinařství v ČR.
 • kooperace s jinými sdruženími
 • poskytování odborných služeb svým členům
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

Vedlejší činnosti

organizování odborných akcí včetně akcí se zahraniční účastí a akcích v zahraničí

marketing a zprostředkovatelské služby

Publikační činnost

 

Článek 4

Členství

 

Členem občanského sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby podnikající v oboru výroby či prodeje vína,

 

Zájemce o členství předkládá vyplněnou písemnou přihlášku, podniká-li jako OSVČ případně i výpis z živnostenského rejstříku, podniká-li jako právnická osoba případně i výpis z obchodního rejstříku.

 

V dané přihlášce zájemce pro případ, že výbor OS rozhodne o jeho členství v OS, daný zájemce prohlásí, že souhlasí se stanovami OS a s jeho cíly a že bude aktivně plnit cíle OS v souladu s jeho stanovami.

 

O přijetí za člena OS rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor OS. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 

Členství zaniká:

 1. a) úmrtím člena
 2. b) zánikem právnické osoby jako člena
 3. c) dobrovolným vystoupením na základě písemné žádosti člena předložené výboru. Členské příspěvky se nevracejí.
 4. d) vyloučením člena valnou hromadou pro porušení stanov sdružení a pro nejednání v souladu s rozhodnutím valné hromady, výboru či dozorčí rady.
 5. e) ukončením činnosti občanského sdružení dle ust. § 12 zákona č. 83/1990 Sb.

 

Pozastavení členství

 1. a) porušení stanov nebo kodexu organizace

 

Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem OS.

Evidenci přihlášek a členů vede výbor OS.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

 

Člen má právo:

 

 1. a) aktivně se podílet na činnosti OS
 2. b) zúčastnit se jednání valné hromady
 3. c) předkládat návrhy, podněty a připomínky na valné hromadě
 4. d) volit a být volen do orgánů OS

 

Člen má povinnost:

 

 1. a) řídit se stanovami a kodexem člena OS
 2. b) aktivně se podílet na plnění cílů OS
 3. c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech OS
 4. d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
 5. e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno OS

 

Článek 6

Orgány občanského sdružení

 

V rámci občanského  sdružení existují tyto orgány:

 1. valná hromada
 2. výbor OS
 3. dozorčí rada

 

Článek 7

Valná hromada

 

Nejvyšším orgánem OS je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členové OS, nebo jejich pověření zástupci. Schází se nejméně 1 x ročně, na základě písemné pozvánky, zaslané nejméně 2 týdny předem, s uvedením programu všem členům OS. Pozvánky rozesílá pověřený člen výboru.

 

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti více jak 50 % všech členů OS. Nesejde-li se polovina členské základny do 1 hodiny po zahájení zasedání, shromáždění je usnášení schopné a Valná hromada rozhoduje většinou hlasů počítaných z celkového počtu hlasů přítomných členů OS na Valné hromadě, není-li v těchto stanovách stanoven vyšší počet hlasů. Každý člen OS má jeden hlas.

 

 

 

Valná hromada:

 

 1. schvaluje výroční zprávu za uplynulé období
 2. schvaluje plán činnosti na další období
 3. schvaluje zprávu o hospodaření
 4. schvaluje rozpočet sdružení na příští kalendářní rok
 5. schvaluje zprávu o činnosti výboru OS
 6. schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady OS
 7. volí a odvolává členy výboru
 8. volí a odvolává členy dozorčí rady
 9. schvaluje stanovy, jednací, volební a příspěvkový řád, jsou-li vyhotoveny, a jejich změny
 10. rozhoduje o ukončení činnosti sdružení a majetkovém vypořádání členů
 11. rozhoduje o vyloučení členů z OS
 12. rozhoduje o výši členského příspěvku a podmínkách jeho úhrady,
 13. rozhoduje o zrušení občanského sdružení.
 14. rozhoduje o dalších věcech, které nejsou svěřeny jinému orgánu OS

 

 

Článek 8

Výbor občanského  sdružení

 

Výbor OS je výkonným orgánem OS, který jedná ve všech záležitostech jménem OS. Výbor za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 

Členy výboru a jeho dva náhradníky volí valná hromada z řad členů OS, kteří se svou kandidaturou a výkonem této funkce předem vysloví písemný souhlas. Výbor má minimálně 5 členů a 2 náhradníky, vždy však musí být zachováno pravidlo, že členů výboru bude vždy lichý počet. Členem výboru OS může být pouze člen OS. Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období výboru je dvouleté. Z výkonu své funkce je výbor odpovědný valné hromadě.

 

V případě, že bude na valné hromadě odvolán člen výboru či jinak zanikne jeho funkce, pak na zbytek funkčního období namísto něj nastoupí náhradník, který bude zvolen na té samé valné hromadě z řad náhradníků. V případě, že budou na valné hromadě odvoláni dva členové výboru, či jinak zanikne jejich funkce, pak na zbytek funkčního období namísto nich nastoupí oba náhradníci. V případě, že z nějakého důvodu nebude moci do funkce na zbytek funkčního období zvolený náhradník nastoupit, nastoupí druhý z náhradníků. V případě, že nebude moci z nějakého důvodu nastoupit ani jeden z náhradníků či oba dva v případě odvolání či jiného zániku funkce dvou členů výboru, či bude odvoláno více jak dva členové výboru, pak zbylý členové výboru ztrácí svůj mandát. V tomto případě pak může kterýkoliv člen OS svolat valnou hromadu, kde budou zvoleni noví členové výboru a dva náhradníci a okamžikem jejich zvolení počne běžet nové dvouleté funkční období.

 

Výbor se schází nejméně 2 x ročně na základě písemné pozvánky doručené všem členům výboru s uvedením programu jednání. Pozvánky zasílá předseda výboru. Členové výboru volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Za OS jedná navenek předseda výboru. V případě jeho nepřítomnosti jedná za něj místopředseda výboru či předsedou a v případě jeho nepřítomnosti místopředsedou pověřený člen výboru. Předseda výboru může k jednání v konkrétní věci zmocnit i jiného člena výboru.

 

Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti více jak 50 % všech členů výboru. Výbor OS rozhoduje většinou hlasů počítaných z celkového počtu hlasů přítomných členů, kdy každý člen výboru má jeden hlas a každý přítomný člen se musí účastnit hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Výbor:

 

 1. volí ze svého středu předsedu, místopředsedy
 2. svolává valnou hromadu
 3. řídí a koordinuje činnost občanského sdružení,
 4. zpracovává podklady pro valnou hromadu,
 5. připravuje a účastní se jménem občanského sdružení jednání s jinými subjekty,
 6. předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za předchozí období
 7. předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za uplynulé období
 8. předkládá valné hromadě návrh činnosti na další období
 9. předkládá valné hromadě návrh rozpočtu na příští období
 10. přijímá členy občanského sdružení

 

Článek 9

Dozorčí rada

 

Kontrolním orgánem OS je dozorčí rada. Členy dozorčí rady a její dva náhradníky volí valná hromada. Každý kandidát musí se svou kandidaturou a výkonem této funkce předem vyslovit souhlas. Dozorčí rada má minimálně 3 členy a 2 náhradníky, vždy však musí být zachováno pravidlo, že členů dozorčí rady bude vždy lichý počet. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období dozorčí rady je dvouleté. Z výkonu své funkce je odpovědná valné hromadě.

 

Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Za dozorčí radu OS jedná předseda dozorčí rady. V případě jeho nepřítomnosti jedná za něj místopředseda dozorčí rady či předsedou a v případě jeho nepřítomnosti místopředsedou pověřený člen dozorčí rady. Předseda výboru může k jednání v konkrétní věci zmocnit i jiného člena dozorčí rady. Dozorčí rada se schází nejméně 2 x ročně na základě písemné pozvánky doručené všem členům dozorčí rady s uvedením programu jednání. Pozvánky zasílá předseda dozorčí rady.

 

Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti více jak 50 % všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů počítaných z celkového počtu hlasů přítomných členů, kdy každý člen dozorčí rady má jeden hlas a každý přítomný člen se musí účastnit hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

V případě, že bude na valné hromadě odvolán člen dozorčí rady či jinak zanikne jeho funkce, pak na zbytek funkčního období namísto něj nastoupí náhradník, který bude zvolen na té samé valné hromadě. V případě, že budou na valné hromadě odvoláni dva členové dozorčí rady, či jinak zanikne jejich funkce, pak na zbytek funkčního období namísto nich nastoupí oba náhradníci. V případě, že z nějakého důvodu nebude moci do funkce na zbytek funkčního období zvolený náhradník nastoupit, nastoupí druhý z náhradníků. V případě, že nebude moci z nějakého důvodu nastoupit ani jeden z náhradníků či oba dva v případě odvolání či zániku funkce dvou členů dozorčí rady, či bude odvoláno více jak dva členové dozorčí rady, pak zbylí členové dozorčí rady ztrácí svůj mandát. V tomto případě pak může kterýkoliv člen OS svolat valnou hromadu, kde budou zvoleni noví členové dozorčí rady a dva náhradníci a okamžikem jejich zvolení počíná běžet nové dvouleté funkční období.

 

Valná hromada, na které budou zvoleni noví všichni členové dozorčí rady, bude svolána tak, aby se sešla usnášeníschopná nejpozději v den, kterým končí v předchozím odstavci uvedená jednoměsíční lhůta pro pozastavení činnosti dozorčí rady.

Člen dozorčí rady nesmí být členem výboru, má však právo se účastnit zasedání všech jednání výboru s poradním hlasem.

 

V působnosti dozorčí rady je:

  1. Ověřování správnosti výkazu majetku, závazků, příjmů a výdajů OS, sestaveného výborem k tomu pověřenou osobou a podávat o tom zprávu valné hromadě.
  2. Upozorňovat výbor na vady hospodaření OS a podávat návrhy na jejich odstranění.
  3. V případě, že zjistí činnost orgánu OS, která není v souladu s cíly sdružení, bez odkladu informovat výbor a valnou hromadu
  4. předkládat valné hromadě zprávu o své činnosti za předchozí období

 

Článek 10

Zásady hospodaření

 

Občanské sdružení může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

Zdroji majetku jsou zejména:

 1. a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
 2. b) granty a projekty,
 3. c) dotace státu, krajů, měst, obcí,
 4. d) příjmy z vedlejší činnosti občanského sdružení,
 5. e) příspěvky členů,
 6. f) výnosy z majetku.

 

Výbor OS vede přehlednou evidenci o hospodaření, odpovídá za hospodaření a každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření. O finančních prostředcích bude vedena evidence, po registraci občanského sdružení bude zřízen bankovní účet pro zajištění transparentního účetnictví.

 

Článek 11

Zánik občanského sdružení

 

Občanské sdružení zaniká:

 1. a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením  z rozhodnutí valné hromady,
 2. b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.

 

V případě zániku občanského sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 

Stanovy jsou závazné pro všechny členy občanského sdružení, mohou být měněny valnou hromadou na návrh výboru občanského sdružení. Návrhy doplnění či změnu stanov vyžadují písemnou formu a musí být doručeny předsedovi výboru občanského sdružení nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením zasedání valné hromady a předseda výboru OS musí návrh na změnu či doplnění stanov každému členovi zaslat spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Ke změně nebo doplnění stanov je třeba souhlasu 2/3 hlasů počítaných z celkového počtu hlasů přítomných členů OS na Valné hromadě.

 

Po schválené změně nebo doplnění stanov předseda výboru je povinen do 15ti kalendářních dnů po tomto schválení požádat o registraci změny Ministerstvo vnitra ČR.

 

Stanovy byly projednány a schváleny na jednání přípravného výboru dne 30.3.2012 a nabývají účinnosti tímto dnem.

 

V Moravském Žižkově dne 30.3.2012.